ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گـر نـه شـاگـرد کـف شـاه جـهـان شـد مـهرگـانچـون کـف شـاه جــهـان پــر زر چـرا دارد جـهـان
ور نــشــد بـــاد خــزان را رهــگــذر بـــر تـــیــغ اوپـس چـرا شـد بــوسـتـان دیـنـاری از بــاد بــزان
راسـت گـویی مـنـهزم گـشـت از خـزان بـاد بـهارچـون سـپـاه انـدر هـزیـمـت ریـخـت زر بــیـکـران
ابــر گــریـان شــد طــلــایـه نــوبــهــار انــدر هــواگــشــت نــاپــیـدا چــو آمــد نـوبــت بــاد خــزان
راسـت گـویـی بــود بــلـبــل مـدح خـوان نـوبـهـارچـون خـزان آمد شد از بـیم خـزان بـستـه دهان
زعفران اصلی بود مر خنده را هست این درستهر که او خـندان نبـاشـد خـنده ش آرد زعـفـران
چون خزان مر بـوستان را زعفران داد ای شگفتپـس چـرا بـاز ایستـاد از خـنده خـندان بـوستـان
یا ز بسیاری که دادش بـازگشتست او به عکسهـر چــه از حــد بــگــذرد نـاچــار گــردد ضــد آن
روز نقـصـان گـیرد اکـنون همـچـو عـمر بـدسـگـالشـب بـیفـزاید کـنون چـون بـخـت شـاه کـامران
آب روشن گشـت و صافی چـون سـنان و تـیغ اوشاخ زرد و چفته شد چون پشت و روی بندگان
قـطـب مـلـت سـیف دولـت شـهـریـار مـلـک گـیرتـاج شـاهی عـز دولـت خـسـرو گـیتـی سـتـان
شـاه ابـوالـقـاسـم ملک محـمود آن کـز هیبـتـشلــرزه گـــیــرد گـــاه رزم او زمــیــن و آســـمــان
تـــیــغ او چـــون بـــرفـــروزد آتـــش انــدر کـــارزارجــان بــدخــواهـان بــرآیـد زو بــه کــردار دخــان
آنــکــه از بــیـمــش بــریـزد نــاخــن بــبــر هـژبــروانــکــه از هــولــش بــدرد زهــره شــیــر ژیــان
آنـکـه وصـف او نـگـنـجـد هـیـچ کـس را در یـقـینوانـکـه نـعـت او نـیـایـد هـیـچ کـس را در گـمـان
فـر خـجـسـتـه رای او بــر جـامـه شـاهـی عـلـمگــســتــریـده نـام او بــر نـامــه دولــت نـشــان
هــر چــه او بــیـنــد بــود دیــدار او عــیـن صــوابهـر چــه او گـویـد بــود گـفـتــار او سـحـر بــیـان
مـشـتـری و زهره را هرگـز نـبـودی حـکـم سـعـدگــر نــبــودی قــدر او بــا هـر دوان کــرده قــران
گـــر نـــبــــودی از بــــرای ســـاز او را نـــامـــدیدر نــاســـفـــتـــه ز دریــا زر پـــاکـــیــزه ز کـــان
طـرفـهـای ســاز بــگـشـادنـد در مـدحــش دهـنکــرد گـردون هـر یـکــی را گـوهـری انـدر دهـان
ای جــلـال پــادشـاهـی وی جــمـال خــســرویهـسـتـی انـدر جـاه و رتـبــت اردشـیـر و اردوان
چـون بـه گـوش آمـد صـریـر کـلـک تـو بــدخـواه رابـشـنـود هـم در زمـان از تـن صـفـیر اسـتـخـوان
گر نه قطـب دولت و بـخـت جـوان شـد تـخـت تـوپـس چـرا گـردنـد گـردش دولـت و بــخـت جـوان
مـهـرگــان آمـد بــه خــدمــت شــهـریـارا نـزد تــودر مـیـان بــوســتــان بــگـشـاد گـنـج شـایـگـان
بــاده چـون زنـگ خـواه انـدر نـوای نـای و چــنـگنـوش کـن از دسـت حـوری دلـبـر نـوشـین روان
ای بــه تــو مـیـمــون و فــرخ روزگــار خــســرویبـر تـو فـرخ بـاد و مـیمـون خـلـعـت شـاه جـهـان
همـچـنین یادی همـیشـه نـزد شـاهنـشـه عـزیزهمچـنین بـاد از تـو دایم شـاه شـاهان شادمان
تــا هـمـی دولـت بــود در دولـت عــالـی بــه نـازتـا همـی نـعـمـت بـود در نـعـمـت بـاقـی بـمـان
ممـلـکـت افـزون و همـچـون مملـکـت بـفـروز کـارروزگـــارت فـــرخ و چـــون روزگـــارت مــهــرگــان
الـتـجـای تـو بــه بــخـت آمـد و نـعـم الـمـلـتـجـاءایـزدت دایـم مـعـیـن والـلـه خــیـرالـمـســتــعـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.