ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روز مـهـر و مـاه مـهر و جـشـن فـرخ مـهرگـانمــهـر بــفــزای ای نـگــار مــهـرجــوی مـهـربــان
همچو روی عاشقان بـینم بـه زردی روی بـاغبـاده بـایـد بـر صـبـوحـی هـمـچـو روی دوسـتـان
تـاجـهاشـان بـود بـر سـر از عـقـیق و لـاجـوردقـرطـه هـاشـان بــود در بــر از پــرنـد و پــرنـیـان
کـلـه هـا زد بـاد نـیسـان از مـلـون جـامـه هـاپـرده هـا بــسـت ابــر آزار از مـنـقـش بــهـرمـان
مشک بـودی بی حد و کافور بودی بی قیاسدر بــودی بــی مـر و یـاقــوت بــودی بــی کــران
حـمـل بـویا مـشـک بـودی تـنـگـها بـر تـنـگـهابــــار مــــرواریـــد بــــودی کــــاروان در کــــاروان
تـا خـزانی بـاد سـوی بـوسـتـان لشکر کشیدزینتـش گشـتـسـت روی ارغـوان چـون زعـفـران
هر کجا کاکنون به سوی باغ و بستان بگذریدیـبــه زربــفــت بــیـنـی زیـن کـران تــا آن کـران
از غــبــار بــاد دیــنــاری شــده بــرگ درخــتوز صـــفـــای آب زنــگـــاری شـــده جـــوی روان
شـد چـو روی بـدسـگال مملکت بـرگ درخـتبــاشـد آب جـوی هـمـچـون تــیـغ شـاه کـامـران
سـیف دولـت شـاه مـحـمود بـن ابـراهیم آنکجان شاهی را تنست و شخص شاهی را روان
خـسـرو خـسـرو نـژاد و پــهـلـو پـهـلـو نـسـبشـهـریـار بــر و بــحــر و پــادشـاه انـس و جــان
پیش او حلم زمین همچون هوا بـاشد سبـکپـیش طـبـع او هوا هم چـون زمین بـاشـد گـران
از نــهــیــب گـــرز او در چـــرخ گــردنــده اثـــروز سـر شـمـشـیر او بـر مـاه دو هـفـتـه نـشـان
ای گه بـخـشش فریدون گاه کوشش کیقبـادای بـه همت اردشـیر و ای بـه حـشـمت اردوان
ور فـــریـــدون قـــبــــاد و اردوان و اردشـــیـــرزنـده انـدی پـیش رخـشـت بـنـده بـودندی دوان
کـوه و بـحـر و آفـتـاب و آسـمـان خـوانـم تـو راکـوه و بــحـر و آفـتــاب و آسـمـانـی بــی گـمـان
تـو بـه گـاه حـلم کـوهی و بـه گاه عـلم بـحـرگــاه رفــعــت آفــتــابــی گــاه قــدرت آســمــان
تــیــغ تــو چــون بـــرفــروزد در مــیــان کــارزارمـغـز بـدخـواهـت بـجـوشـد در مـیان اسـتـخـوان
جـشـن فـرخ مهرگان آمد بـه خـدمت مر تـو راخـسـروانـی جـام بـسـتـان بــر نـهـاد خـسـروان
جـوشـن و بـرگـسـتـوان از خـز بـاید سـاخـتـنکـامـد ایـنـک بــا لـبــاس لـشــکـری بــاد خــزان
فـرخ و فـرخــنـده بــادت مـهـرگـان و روز مـهـربــاد دولـت بــا تــو کـرده صـد قـران در یـک قـران
ملـک از تـو بـا نشـاط و تـو ز ملکـت بـا نشـاطدولـت از تــو شــادمـان و تــو ز دولـت شـادمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.