ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ثنای سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بــر مـن بــتــافـت یـار و بــتــابــم ز تـاب اوطــاقـت نـمـانـد پــیـش مـرا بــا عـتــاب او
ایـن روی پـر ز دره و در خـوشـاب گـشـتاز آرزوی دره و در خــــــــــوشــــــــــاب او
از رشــگ آن نـقـاب کـه بــر روی او رســدگـشـت این تـن ضـعـیف چـو تـار نـقـاب او
چون نوشم آید ارچه چو زهرم دهد جوابزیـرا کــه هــســت بــر لــب راه جــواب او
بـربـود خـواب از من و آنگه بـخـفت خـوشپـیوسته گشت گویی خوابـم بـه خواب او
خـوردم شراب عشقش یک ساغر و هنوزانــدر ســر مــنــســت خــمــار شــراب او
چــنـگ عــقــاب زلــفــش و پــرتــذرو رویایــمـــن رخ تـــذرو ز چـــنــگ عـــقـــاب او
بــاز ســپــیـد روی و غــراب ســیـاه زلــفوز بـــیــم بـــاز او شـــده لــرزان غــراب او
دانـد کـه هـسـت بـسـتـه زلـفـین او دلـمهر سـاعـتـی فـزون کـند از پـیچ و تـاب او
چون زر پـختـه شد رخ چون سیم خام منزان آفــتــاب تــابـــان وز مــشــک نــاب او
گــر زر ز آفــتـــاب زیــادت شـــود هــمــینــقــصــان چـــرا شــود زرم از آفــتـــاب او
بـر عاشق ای نگارین رحـمت کن و مسوزبـــر آتـــش فـــراق دل چـــون کـــبـــاب او
شاید که آب او بـر تـوبـه شود که هسـتزان مـجـلـس شـهـنـشـه گـیـتــی مآب او
محـمود سیف دولت شاهی که در جـهانشاهنشه ست از همه شاهان خطاب او
هـر مـلـک را اگـر چــه فــراوان بــود زمـانمـحــمـود شــاه بــاشــد مـالـک رقــاب او
شخصش سپـهر و خلقش در وی نجوم اوخـشـمش اثـیر و تـیرش در وی شـهاب او
کفـش سـحـاب و تـازه ازو بـوسـتـان ملکزحـمـت نـدید و صـاعـقـه انـدر سـحـاب او
یـابــد فــلــک درنــگ بــه وقــت درنــگ اوگـیـرد زمـیـن شـتــاب بــه گـاه شـتـاب او
بـاشـد هوا گران چـو سـبـک شـد عنان اوگردد زمین سـبـک چـو گران شـد رکاب او
صـافـی شـدسـت آب جـلـالت ز آتـشـشافـروخــتــه ســت آتــش هـیـبــت ز آب او
آبـست و آتـشست حـسامش بـه رزمگاهروی زمـیـن و چــرخ پــر از مــوج و تــاب او
در دیـده مـخــالـف مـلـکـســت ســیـل اووانــدر دل مـــعـــادی دیــن الـــتـــهــاب او
هر بـقعه ای که مرکب او بـسپرد زمینشگــردد گــلــاب و عـــنــبـــر آب و تـــراب او
رویـد بـه جـای خـار شـقـایـق ز عـنـبـرشبـاشـد بـه جـای سـنـگ گـهر در گـلـاب او
آثــار مــهــر اوســت در آبــاد ایــن زمــیـنتأثــیـر کـیـن اوسـت چــنـیـن در خــراب او
کـم بــاد بــدســگـال وی و بــاد بــر فـزوناقـبـال و ملک و دولت و عـمر و شـبـاب او
چـون بـاغ بـاد مـجـلـسـش آراسـتـه مدامچـون عـنـدلـیب و بـلـبـل چـنگ و ربـاب اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.