ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای اخـــتـــیــار عــالــم در اخـــتـــیــار تـــووی پـیشوای ملک و ملک پیشکار تو
بــر آســمــان دولــت قــطــب کــفــایـتــیبـسـتـه مـدار ممـلـکـت اندر قـرار تـو
خـورشـید گـشـت هـمـت گـردون فـروز تـوتـا چـرخ شـد جـلالت گیتـی نگـار تـو
تـــا در وجـــود نــامــدی از عـــالــم عـــدمگردون سـپـید دیده شد از انتـظار تـو
سـعـد فـلـک همـی نکـند اخـتـیار خـویشتـا نـنـگـرد نـخـسـتـین در اخـتـیار تـو
چـون مهر بـر سـپـهر بـود گـر تـویی سـوارشـیر سـپـهر خـم زدی از رهگذار تـو
گردون سـرفـراخـتـه را کوژ گشـت پـشـتتـا سر فراخـت همت گردون گذار تـو
در تــاخــتــن پــیـاده شــد فــتــنــه ســوارچـون پـاشـنه گشـاید عزم سـوار تـو
بــی بــیـم شـد ز زلـزلـه حــادثــه جــهـانتــا تــکـیـه کـرد بــر خـرد اسـتـوار تـو
گـردون ز خـط کـام تــو بــیـرون نـبــرد گـامتــا بــانـگ زد بــرو هـنـر کـامـگـار تــو
دریـای پــهـن خـاسـت ز مـوج سـخـای تـوکـوه بــلـنـد رســت ز بــیـخ وقـار تــو
چـون بـاغ خـلد چـرخ بـیاراسـت ملک شاهآیـیـن و ســیـرت و ادب شـاهـوار تــو
عـدل بــسـیـط تـو بـه چـه دارد هـمـی روازینگـونه ظـلم همت تـو بـر یسـار تـو
در دفتـر سـخـای تـو چـون بـنگریم هسـتاندک تـرین رقـم صـلـت صـد هزار تـو
هـر روز ریـع شـکـر و ثــنـا بــر زیـادتــسـتتا هست خلق وجود ضیاع و عقار تو
مست شراب جودی و هرگز بـه هیچ وقتچـشـم زمانه چـشـم ندارد خـمار تـو
شـاداب و سـرفراخـتـه سـروی بـه بـاغ عزتـا گـشـت فـر دولـت عـالی بـهار تـو
گـویـنـد بـارور نـبـود سـرو نـیـسـت راسـتسروی تـو و مصالح ملکسـت بـار تـو
در مجـلس تـو خـون قـنینه چـگـونه ریخـتگـر مـال پــاره پـاره شـد از کـارزار تـو
ای ذوالــفــقــاروار کــشــیــده زبــان تــیــززو حـیدرانه رفـتـه همه نظـم کـار تـو
در کــر و فــر صـــلــح بـــه کــردار راســـتبـر حـل و عـقد دولت تـو ذوالفقار تـو
ای پـر هـنـر سـوار بـه مـیـدان نـام و نـنـگبــاد قـضـا شــکـاف نـدارد غـبــار تــو
بــگــذارد کــار دولـت و بــگـشــاد راه دیـنگیتـی گشای بـازوی خـنجـر گذار تـو
بـدخـواه در شـتـاب و گـریزسـت و گـیرگـیراز هــیــبــت درنــگ تــو و کــارزار تــو
گــردد بــه خــدمــت تــو ســر مــرد بــارورصـحــن سـرای فـرخ تــو روز بــار تــو
ای جــوهـر مـحــیـط شـده بــر عـیـار دهـرهرگز بـه حق گرفت که داند عیار تـو
از زیـنــهــار خــوردن گــیـتــی بــری شــودهـر کــو پــنـاه گــیـرد در زیـنـهـار تــو
ای شـــیــر مــرغـــزار نــیــارد گــذار کـــردیک شـیر شـرزه بـر طـرف مرغزار تـو
بـر چـهـره عـدوی تـو نـشـکـفـت هیچ گـلکاندر دلش نرست ز اندیشه خـار تـو
مـن گـویمـی کـه یار نـداری بـه هـیچ رویگر بـخت نیستی به همه وقت یار تو
در طــبــع تــو نــگــردد هــرگــز بــزرگــیـیکان سعی بـخت تـو ننهد در کنار تـو
چون افتخار کرد به تو هر چه بود و هستانـدر زمـانـه از چـه نـهـد افـتــخـار تـو
آن گـوهـری کـه شـاید گـوهـر تـو را صـدفآن آتـشـی کـه زیبـد آتـش شـرار تـو
شـاگـرد مـلـک بـودی اسـتـاد از آن شـدیآمـوزگــار نـیـســت جــز آمـوزگـار تــو
هر نعـمتـی که هسـت بـود در شـمار منتـا هست نام شعر من اندر شعار تو
نـکــبــت نـگــشــت یـارد انــدر جــوار مــنتـا جـان مـن خـزیده بـود در جـوار تـو
از مـفـخـرت شـدسـت شـعـار و دثــار مـنتـا بـر تـن مـنسـت شـعـار و دثـار تـو
بـادی ازین جـهـان بـه هـمـه وقـت یـادگـارهـرگـز جـهـان مـبــاد ز تـو یـادگـار تـو
امـروز مـن بــه طـوع تـو را بــنـده تـر ز دیامسال تـو بـه طبـع تو را بـه ز پـار توپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.