ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای کـشــتئی کـه در شــکـم تــوســت آب تــوآرام جـــانــور هــمــه در اضـــطـــراب تـــو
نــیــک و بـــد زمــیــن ز فــراز و نــشــیــب تــوبـیش و کـم جـهـان ز درنـگ و شـتـاب تـو
هـر گـه کـه تـو بــرآیـی گـویـد فـلـک بــه مـهـرایـنـک بــبــافــتــنــد بــه دریـا نــقــاب تــو
تـــا روز نــالــه تـــو بـــه گــوش آیــدم هــمــیشـب نغـنوی بـبـسـت مگر بـاد خـواب تـو
تـابـسـت در و نـرگـس مـا چـشـم روشـنسـتتــا چـشـم تــو بــریـخـت بــرو در نـاب تــو
تـا بــر تـو خـوی چـکـانـد بــر گـل ز تـو چـو گـلگـلبـن معـطـرسـت بـه طـبـع از گـلاب تـو
گــر اصــل زنــدگــانــی مــایــی هــمــی چــرایک لـحـظـه بـیـش نـایـد عـمـر حـبـاب تـو
پــر آب و آتــشــســت کــنـار تــو ســال و مـاهپــس چـون کـه آتـش تـو نـمـیـرد ز آب تـو
بــر جــای خـلـق رحـمـت بــاشـی هـمـه چـرازینـسـان بـه آب و آتـش بـاشـد عـذاب تـو
کوهی به طبع و شکل وز آن چون کنی سؤالجــز کــوه کــس نــدانــد دادن جــواب تــو
ای کــودک جـــوان ز عــطــای تـــو بـــاغ و راغپیری شدی به رنگ و شب آمد خضاب تو
ای چــرخ پــر ســتــاره کـجــا خــواب دیـده ایکایدون دمادمسـت بـجـسـتـن شهاب تـو
ای ســایـبــان خــاک بــیـا از چــه مــانــده ایکـافـتـاده و گسـسـتـه عـمود و طـناب تـو
فــتــحــســت فــتــح بــاب تــو روزی خــلـق رااز کـف صـاحـبــسـت مـگـر فـتـح بــاب تـو
مــنــصــوربـــن ســعــیــد کــه از شــرم رای اوخـورشید و ماه روی کشـد در حـجـاب تـو
ایــن خــنــجــری کــه آب تــو شــد آبــروی تــومـهرسـت و کـینـه در تـو بـرانـدود بـاب تـو
هـر چــاکـریـت در هـنـر افـزون ز صـاحـبــسـتصـاحـب چـگـونـه یـارم کـردن خـطـاب تــو
آن پــهـن عــالــمــی کــه نـبــاشــد زمــانـه راچـون جـوش تـو بــرآیـد پــایـاب و تــاب تـو
چـون خـاک چـرخ پــسـت شـود از سـمـوم تـوچـون سنگ بـحر غرقه شود در سراب تـو
ای پـــر هــنــر ســوار بـــه مــیــدان کــر و فــردر بـاد و بـرق چـیست مجـی و ذهاب تـو
چـــرخ فــلــک بـــمــانــد پـــیــش عــنــان تـــوگــوی زمــیــن بـــگـــردد زیــر رکـــاب تـــو
چـون شـب همیشه اصل زمین گشـت روز تـوچـون شـیـب مـایـه خـرد آمـد شـبــاب تـو
افــراخــتـــه ســت چــرخ ز قــدر بـــلــنــد تـــوافـروخـتـه سـت مـلـک بـه رای صـواب تـو
تــا هـمـتـت بــه قـدر سـپــهـر دگـر شـدسـتمــا را دگــر جــهــانــی آمــد جــنــاب تــو
خـوی تـو خـشم و عفو جـهاندار گشـت از آنکدوزخ شـد و بــهـشـت ثـواب و عـقـاب تـو
حـرص ارچـه در صـواب جـواب تـو غرقه گشـتشد سـوخـتـه حـذر ز چـه آتـش عقاب تـو
در دولــت آنـچــنــانـی کــابــادتــســت مــلــکبــاشـد خـزانـه تــو هـمـیـشـه خـراب تــو
جـــز مـــیـــوه وزارت نـــامـــد نـــصـــیـــب تـــوبـی شک چو هست بـیخ وزارت نصاب تـو
هـر گـه کـه عــالـمـی را بــیـنـم بــه هـر مـرادجـود تـو سـیـر کـرده و مـن بـا شـتـاب تـو
بــا خــویـشـتــن چــه گـویـم گـویـم دروغ شـدزی مـردمـان بـه خـدمـت تـو انتـسـاب تـو
مـســعــود از آن چــو بــاز بــه بــنـد او فــتــادهزیــرا ز فـــال زجـــر بـــرآمـــد غـــراب تـــو
چـون خـار و خـس بــبــالـد بـدخـواه تـو هـمـیزیـرا کــز آتــش تــو بــرفــت الـتــهـاب تــو
تــازد تــذرو و گــور بـــه بــیــشــه کــه روزگــاربـشکست چنگ و مخلب شیر و عقاب تو
مــانـا جــنـاب بــســتــی بــا مـنـعــمــان دهـرزیـن روی بـاشـد از هـمـگـان اجـتـنـاب تـو
اکـنـون نـمـی سـتــانـد چـیـزی ز دسـت کـسدســت تــو تــا نـگــردد بــرده جــنـاب تــو
ای صـیـد پــای بــسـتــه و رفـتـه ز کـار دسـتوجـهـسـت اگـر نـتــرسـد از تـو کـلـاب تـو
آن گــوشــت پــاره گــشــتــه از خــنـجــر بــلـاکـز تــو هـمـی بــرانـد سـیـری ذبــاب تــو
ای تــــیـــغ روزگــــار تــــو را در نـــیـــام کــــردمـانـا بــتـرس بــود بــه بــیـم از ضـراب تـو
از خــانـه چــون پــیـاده شــطــرنـج رفــتــه ایکــانـدر مــیـان نـطــع نــبــاشــد ایـاب تــو
در تـنـگـی یـی شـدی کـه نـدانـد بـرون شـدناز دولــت تــو دعــوت نـامـســتــجــاب تــو
آخــر چــرا ضــعــیـف تــری هــر زمــان بــه زورچــنـدیـن کــه روزگــار بــیـفــزود تــاب تــو
ای شــیـردل مــگــردان نـومـیـد دل کــه چــرخآخـــر زران رنــگــان ســـازد کـــبـــاب تـــو
ای آفـــتـــاب رأی جـــهــان از تـــو نــورمـــنـــدخـفـاش تـیـره چـشـم شـد ز آفـتــاب تــو
دانــی کــه گــوهــری ام انــدر صــمــیـم کــوهویــحــک چــرا نــپـــروردم نــور و تــاب تــو
مـن بـا تـو جـنگ دارم و مـیلـم بـه آتـشـیسـتوانـدیشـه هـیـچ گـونـه نـجـوید عـتـاب تـو
گـر در حــســاب تــوســت هـمـه نـادرات دهـرپـس من چرا بـرون شده ام از حساب تـو
در خــویـشـتــن شـگـفـت بــمـانـد ازیـن نـهـادرد ســپــهـر دانـد گـشــت انـتــخــاب تــو
هــر یــک هــمــی دوانــد دریــابـــدم هــلـــاکگـــر در نـــیـــا بـــدم خـــرد زودیـــاب تـــو
ایـن بــار مــن دعــای تــو قــصــر تــو را کــنــمگـویم کـه سـرمـد بـاد جـهـان را تـراب تـو
حــور بـــهــشــت بـــاد گــرامــی عــبــیــد تــوآب حـــیـــات بــــاد مـــروق شـــراب تــــو
بــــاغ بــــهـــار بــــادی از خــــرمــــی و زیـــبقـمـری و عـنـدلـیـب تـو چـنـگ و ربـاب تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.