ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یکی از شهان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای خـــنــجـــر بـــران تـــو روز وغـــا بـــرهــان تـــوبـرهـان کـه دیـد انـدر جـهـان جـز خـنـجـر بـران تـو
خـورشـیـد روشـن تـخـت تـو مـاه فـروزان تــاج تـوروی مــجــره فــرش تــو چــرخ بـــریــن ایــوان تــو
بــحــری و جــود کـف تــو روز ســخــاوت مـوج تــوچــرخــی و تــیـر و تــیـغ تــو روز وغــا کــیـوان تــو
چـشـم فـلـک تــیـره شـده از خـنـجـر پــر نـور تــوگــوش زمــانــه کــر شــده از مــرکــب غــران تــو
شـیـر عـریـن عـاجـز شـده از شـوکـت یـکـران تــوبـــاد وزان حــیــران شــده از شــولــک پـــران تــو
در هر سـپـاسـی سـهم تـو در هر دیاری وهم تـودر هـر زبــانـی شـکـر تـو در هـر دلـی پـیـمـان تـو
فتـح و ظـفر بـنهاده سـر بـر ناچـخ و شـمشـیر تـوروح الامین پـوشـیده پـر بـر جـوشـن و خـفتـان تـو
بس نیست چون رادی کنی زرهای کان با گنج توبـس نیست چون جولان کنی روی زمین میدان تو
نـه دفـع بــاشــد نـه خــطـا در رزم پــیـکـان تــو رابـنـشـانـده انـد انـدر قـضـا گـویی مـگـر پـیکـان تـو
رسـتـم بـه گاه معرکه بـسیار دسـتـان سـاخـتـیبــاشـد قـوی بــازوی تــو در مـعـرکـه دسـتــان تـو
دعـوی شــاهـان زمـیـن شـاهـا بــود مـعـنـی تــواز رزم و بــزم آمــد پــدیـد انــدر هـنـر بــرهـان تــو
بــازوی تــو چـون رأی تـو دیـدار تـو چـون فـعـل تـوتـیـغ تـو چـون اوهـام تـو خـوی تـو چـون ایمـان تـو
در جــد و هـزل آمـد پــدیـد انـدر ادب مـعــنـی تــودشــوار پــیـران جــهــان شــاهـا بــود آســان تــو
خـالـی نـبـاشـد یک زمـان زایل نـگـردد یک نـفـساز بــدسـگـالـان بـیـم تـو وز دوسـتـان دسـتـان تـو
هنـگـام بـزم تـو شـهـا پـر زر و گـوهر شـد جـهـاناز لـفـظ گـوهـر بــار تــو وز دســت زر افـشـان تــو
فــرزانــگــان در جــود تـــو آزادگــان در شــکــر تــوبـر پـادشـاهان حـکـم تـو بـر خـسـروان فـرمان تـو
یـک ذره نـبـود نـیـکـویی روزی بـه شـادی نـگـذردآن را کـه در دل بــگـذرد یـک ذره از عــصــیـان تــو
شـاهـا بـگـرد انـدر جـهـان تـا عـالـم آبــادان شـودچــرخــی و آبــادان شـود ایـن عـالـم از دوران تــو
بــس زود بــاشـد خـسـروا از نـصـرت و تــایـیـد تـوتـا هفت کشـور مر تـو را گردد چـو هندسـتـان تـو
جـان عـدو از تــیـغ تــو بــاشـد هـمـیـشـه در فـنـاصــدآفـریـن ایـزدی هـر ســاعــتــی بــر جــان تــو
گـیـتــی هـمـه خـرم شـده از دولـت و اقـبــال تــوسلطان به تو شاد و جهان بر حشمت سلطان تو
عـز و شـرف در صـدر تــو لـهـو لـعـب در طـبــع تـوفـتـح و ظـفـر در پـیـش تـو نـزل بـقـا بــر خـوان تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.