ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوسعد بابو و شرح حال خویش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
لــالــه رویـانـد ســرشــکــم تــازه در هـر مــرحــلــهپــس بــهـاری دارد از مـن در زمـسـتـان قـافـلـه
عـشـق دلـبـر قـرعـه زد چـون دل نـصـیـب او رسـیدراه پــیـشــش بــرگـرفــتــم دل بــدو کـرده یـلـه
بـــر مــن رفــتـــه دل تـــفــتـــه دمــاغ از هــجـــر اوشـد سـیه در گـفـتـگـو آمـد جـهان در مشـغـلـه
هـنــد و روم و زنـگ را بــر مــن بــشــورانـد هـمــییار هندو چـشم چـشم رومی عارض زنگی کله
در وداعــــش ز آب دیــــده آتـــــش دل داشــــت رازکـام طـعـم حــنـظـل و رخـسـار رنـگ حــنـظـلـه
مــن دریــده جــیــب و انــدر گــردن آن ســیــم تــندسـتـها در هم فـکـنـده همـچـو گـری و انـگـلـه
رفــتــه و گـفــتــه غــم ســوداش بــر هـر طــایـفــهکـرده از هجـرانش بـر سـر خـاک در هر مرحـلـه
آفــتــی آیـد هــمــی هــر گــه مــرا بــی واســطــهانـدهی زاید همـی هـر شـب مـرا بـی فـاصـلـه
انـدریـن سـرمـا ز رنـج رانـدن سـخــت ای شـگـفـتمـن چــنـانـم در عــرق چــون کـودکـان در آبــلـه
صــحــن دریـا روی هـامـون گـشــتــه از مـوج غـبــاریا شـبـه گـشـتـه بـه زورق های زرین سـر خـله
خـــنــجـــر بـــرق آمــده بـــر تـــارک کـــوه و شـــدهزنگ خـورده تـیغ شـب را صـبـح روشـن مصـقله
مـن فــکـنـده راحــلـه بــر ســمـت هـنـجــار جــبــلمــدحــت بــوســعــد بـــابــو کــرده زاد راحــلــه
آنـکـه بــســتــانـد شــکــوهـش قــوت از هـر نـائبــهوانـکــه بــر بــنـدد هـراســش راه بــر هـر نـازلـه
مـلـک و دولـت را بـه قـبـض و بـسـط رایـش مـقـتـدادین و ملـت را بـه حـل و عـقـد عـقـلش عـاقـله
چــرخ طـبــع او نـگـردد هـیـچ بــی خـورشـیـد و مـاهبــحــر جــود او نـبــاشـد هـیـچ بــی مـوج صـلـه
در جــهـان از بــاد خــشـمـش زلـزلـه خـیـزد هـمـیگـر نه از حـلـمـش زمـین ایمـن شـدی از زلـزلـه
هـیـبــتـش چـون بــانـگ بـر عـالـم زد افـکـانـه شـودهـر شـکـم کـز حــادثــات دهـر بــاشـد حـامـلـه
ای سؤال آزمـــنـــدان از صـــحـــیـــفـــه جـــود تــــوچـون دعـای نـیـک مـردان در صـحـیـفـه کـامـلـه
بـند جـود و طـوق مـنـت سـاخـتـی زیرا کـه هسـتمکرمت های تو در هم گشته همچون سلسله
گـر نـبــیـنـد چـشـمـم از تــو زود سـودی بــی زیـاننشـنود گـوش تـو از مـن دیر شـکـری بـی گـلـه
تــا ســخــن را فــخــر نــامــت زیــور و پــیــرایــه دادمـدح گـوهـر یاره گـشـت و شـکـر لؤلؤ مـرسـلـه
خــانــه جــاه تــو را دســت شــرف بــافــد بــســاطکــســوت لــهـو تــو را کــف طــرب گــیـرد کــلـه
صــیــد جـــان دشــمــنــانــت شــد بـــه آواز اســـدتــخــم عـز دوســتــانـت گـشـت بــار سـنـبــلـه
تـــا هــمــی نــزدیــک ذوق ارکـــان و اوزان بـــحـــوراز ســبــب گــردد مــرکــب از وتــد وز فــاصــلــه
بــاد ســرو نــزهــتــت بــالــان و نــالــان بــلــبــلــانبــاد بــاغ عـشـرتــت خـنـدان و گـریـان بــلـبــلـه
بــدســگــالــان تــو را جــانــهـا و دلــهـا روز و شــباز غــمـان در وســوســه وز انـدهـان در ولــولــه
چــشـم و دلـشـان سـالـهـا از درد زخـم و تــف رنـجحـلـق هـای نـیـزه بـاد و حـقـه هـای مـشـعـلـه
ســیـنـهـاشــان بــر دریـده مـغــزهـاشــان کـوفــتــهچــنـگ شـیـر شـرزه و خــرطـوم پــیـل مـنـگـلـه
من ثـنا گویم نخستـین پـس دعا پـس حـسب حـالکـه فـریضـه سـت اول آنگـه سـنت آنگـه نـافـلـه
چـسـت بــر کـنـدی مـرا بـی هـیـچ جـرم و احـتـیـالخـرد بـشـکـسـتـی مرا بـی هیچ حـقـدو غـائلـه
شـاد و غـمگـین گـشـتـه از خـذلان من در پـیش تـودشــمــنــان دو زبـــان و دوســـتـــان یــک دلــه
سست پای و خیره سرگشتم چو دیدم گرد خویشدیـلــمـان خــاکــپــای ســر بــرهـنـه یـک گــلــه
همـچـو مـا زو رویشـان نفـج و سـیه همـچـون تـذروچـو هـلـیـلـه زردشـان روی و تـرش چـون آمـلـه
رویـهـا تـابــان ز خـشـم انـدام هـا پـیـچـان ز بــغـضگــــوئیـــا دارنـــد بــــاد لـــقــــوه و درد چــــلـــه
گـبــر کـردنـدی هـمـه بـر کـتـفـشـان بـی کـور دیـنصـدر جـسـتـندی همه در پـایشـان بـی حـاصله
خــانـه مـن زان ســگـان گـو شـکـم شــد پــارگـیـنحـجـره مـن زان خـران پــر شـکـم شـد مـزبــلـه
خــرده ســیـمــم نـمــانـد از خــرج ایـشــان در گــرهذره مـغــزم نـمـانـد از بــانـگ ایـشــان در کــلــه
حـــاصـــل و نـــاحـــاصـــل آن پـــنــج ویــرانــه مـــراخــورده و نـاخــورده آن بــرکـشــیـده حــوصــلـه
والـــلـــه ار دیـــدم ز ریــع آن بـــوجـــه ســـود کـــردیـک جــو و یـک حــبــه و یـک ذره و یـک خـردلـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.