ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدحتگری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای نصـرت و فـتـح پـیش بـر کـردهتن پیش سپـاه دین سپـر کرده
بـر دسـت نـهـاده عـمـر شـیـریـنجـان گـردمیان خـود کـمر کـرده
از مـلـتـان تـا بـه حـضـرت غـزنـینبــر مـایـه نـصـرت و ظـفـر کـرده
نه لـشـکـر بـیکـران بـهم خـوانـدهنه مردم بـی عـدد حـشـر کرده
از لـشـکـر تـرک و هند و افـغـانانبــر بــاره هـزار شــیـر نـر کـرده
وز بــهـر شـکـار بــد ســگـالـان راچون گرسنه شیر پر خطر کرده
بـگـرفـتـه عـنـان دولـت سـلـطـانتــوفــیـق خــدای راهـبــر کـرده
بـر دشت زمرد جـنگ سد بـستـهدر کـوه بــه تــیـغ تــیـز در کـرده
بــر دامـن کـوه کـوفــتــه مـوکــبگـوش مـلـک سـپـهـر کـر کـرده
ویـن روشـن دیـده مـهـر تـابــان رااز گـرد سـپـاه بـی بــصـر کـرده
صد ساله زمین خـشک را از خونتـا ماهی و پـشـت گاو تـر کرده
صـحـرای فـراخ و غـار بــی بــن رااز خـون مخـالـفـان شـمر کـرده
کــفـــار ز بـــیــم تـــیــغ بـــرانــتبـر کوه چـو رنگ مسـتـقـر کرده
بــر کـشــور جــنـگـوان زده نـاگـاههـر زیـر کـه یـافــتــه زبــر کـرده
افـروخـتــه تـیـغـت آتــش سـوزانمـغـز و دل کـفـر پـر شـرر کـرده
انـگــیـخــتــه روز مـعــرکــه ابــریبــارانـش ز نـاچـخ و تـبــر کـرده
بـر دشـمن کـسـوتـی بـپـوشـیدهوان کـسـوت تـازه را عـبـر کـرده
از خـــاک درشـــت ابــــره را دادهوز خـون سـیاهش آسـتـر کرده
مـر عـالـم روح را بـه یک سـاعـتچون بـتـکده ها پـر از صور کرده
ایـن ســاعــت عــالـم دگـر بــودهآن سـاعـت تـیـغ تـو دگـر کـرده
کاری که به ده سفر نکردی کسآسـان آسان بـه یک سفر کرده
آنـجــا زده ای کــه اهـل آن دلـهـابـودند ز کفـر چـون حـجـر کـرده
نـه بـوی رسـیـده در وی از ایمـاننـه بــاد هـدی بــرو گـذر کــرده
هـر پـیـر پـدر کـه از جـهـان رفـتـهده عـهد بـه کفر بـا پـسـر کرده
خــواهـم دهـن مــبــشــرانــت رامـانـنـد صــدف پــر از درر کــرده
ای هــمــت و عــادت تــو را ایــزدفـهرسـت بـزرگـی و هنـر کـرده
غــزوی نـکــنـی کــه نــاردت ایـزداز نصـرت و فـتـح بـهره ور کـرده
گـیـری پــســران بــی پــدر بــودهآری پــســران بــی پــدر کــرده
آن چـیست که خـسروت بـفرمایدکش ناری پـیش همچو زر کرده
نــو روز خــدمــتــت هــمــی آیــدگیتـی همه پـر ز بـار و بـر کـرده
بـس رود و زمـیـن و کـوه را یـابـیچون دیبـه روم و شوشتـر کرده
از کـوه شـکـفـتـه لـالـه ها بـینـیسـرها ز مـیان سـنگ بـر کـرده
آیـنـد بــه بــاغ بــلـبــل و قــمـریایـن قـصـه فـتــح تـو زبــر کـرده
آواز بــه مـدحــت تــو بــگــشــادهسـرها ز نـشـاط پـر بـطـر کـرده
تـو ساختـه مجـلسی و از خوبـانپــر زهـره روشــن و قـمـر کـرده
در صـدر نشـسـتـه و مـی نصـرتدر روی و دمــاغ تــو اثــر کــرده
بـر اول مـی کـه گـیـری انـدر کـفیـــاد شــــه راد دادگـــر کــــرده
وانــدر دل مــهــربــانــت افــتــادهدر زاری کــار مــن نــظــر کــرده
امــروز مــنــم ثــنــا و شــکــر تــوداروی تــن و دل و جــگـر کـرده
روزان و شــبــان ز بــهـر مـدح تــودارم قلمی بـه دست سر کرده
بــس زود کـتــابــخــانـه را یـابــیاز گـفـتـه مـن پـر از گـهـر کـرده
کی بـاشی بـاز گشتـه زان جانبنـه راه بــه جــانـب دگــر کــرده
وین نصرت و فتـح را من اندر خـوربـسـیـار دعـای مـا حـضـر کـرده
دزدیــــده ز دور دیــــده دیــــدارتوز بــیـم پــیـادگـان حــذر کــرده
تــا مـهـر ز خــاور فــلــک بــاشــدآهنـگ بـه سـوی بـاخـتـر کـرده
از خــاور تـــا بـــه بـــاخــتــر بـــادارای تـو بـه هر هنر سـمر کـرده
هـر ســاعـت عـز و دولـت عـالـیبــاغ طــرب تــو تــازه تــر کــردهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.