ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح محمد خاص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دولــت خـــاص و خــاصــه زاده شــاهرایـت فـخــر بــر کـشـیـد بــه مـاه
تــاج گـردون مـحــمـد آنـکــه گـرفــتدر بــزرگـیـش مـلـک و عـدل پـنـاه
مـــــــلـــــــک را داد رای او رونـــــــقظـــلــم را کــرد عــدل او کــوتـــاه
هـمـتــش یـافـت بــر مـکـارم دســتحـشمتـش بـست بـر حـوادث راه
آســمــانــیـســت بــر جــهــان هـنــرآفـتــابــیـســت در مـیـان ســپــاه
چـون ز حـضرت بـه سوی هندسـتـانزرد بـه فـرمـان شـاه لـشـکـر گـاه
چـشـم گـیـتـی بـه تـیغ کـرد سـپـیـدروی گـردون بــه گـرد کـرد ســیـاه
در همه بـیشـه ها ز سـهمـش رفـتشــیــر شــرزه بــه ســایـه روبــاه
آبـــدان شـــد هــمــه ز بـــاران ریــگبــارور شـد هـمـه بــه دانـه گـیـاه
کــشــت پــیـدا نــبــود و هـر مــنــزلبــود انــبـــارهــای کــوفــتــه کــاه
دشــت مـازنـدران کــه دیـو ســپــیـددروی از بــیـم جــان نـکــرد نـگــاه
گــرمــی او نــبـــرده بــوی نــســیــمخــشــکــی او نـدیـده روی مــیـاه
روز بــــودی کـــه صـــد تــــن کـــاریانـدرو گـشـتـی از سـمـوم تــبــاه
شــد بــهـشــت بــریـن بــه دولـت اوحـوض کـوثــر شـد انـدرو هـر چـاه
ره چـــنـــان شـــد ز آب کـــانــدر ویحـاجـت آمـد سـپـاه را بــه شـنـاه
ای بـــزرگــی کــه مــلــک رای تــو راکــرد اقـــرار طـــلــوع بـــی اکــراه
بــــاشـــد افـــزون زده هـــزار ســـوارکـه بــر اقــبــال تــو شــدنـد گـواه
نــیـســت بــر حــزم تــو قــدر واقــفنـیـســت از عــزم تــو قــضــا آگـاه
هم تو را خسرویست سیرت و رسمهـم تــو را ایـزدیـســت فــره و راه
هم مـرا دشـمـنسـت گـشـت فـلـککـوشـشـم در زمانه هسـت تـبـاه
هیچ کـس داشـتـه سـت ازین گـونـهمـعـجــزاتــی عـلـیـک عـیـن الـلـه
بــه هــمــه کــار عــون و نــاصــر تــورای پــیــرســت و دولــت بــر نــاه
از چــو تــو مـحــتــشـم فـروزد مـلـکوز چــو تــو پــیـشــگــاه نـازد گــاه
ابـــــر بـــــارنــــده بــــه پــــاداشــــنبــحـر آشـفـتـه ای بــه پــاد افـراه
ای عــمــیــدی کــز آســـتـــانــه تـــوخـاک روبـند سـرکشـان بـه جـبـاه
رفــتــه صــیـت تــو در هـمـه عــالــممــانـده مــدح تــو در هـمـه افــواه
تـــــا زدم در بـــــهــــار دولــــت تـــــودسـت در شـاخـه خـدمتـت ناگـاه
عــذرهــا خـــواســت روزگــار از مــنبــازگــردد هـمــی ز کــرده گــنــاه
بــه ســلــام آمــدم هــمــی هــر روزدولــت و بــخــت بــامــداد پــگــاه
تـا پــنـاهـسـت عـدل را بــه حـسـامتـا شـکـوهسـت ملک را بـه کـلاه
بـــاد روزت بـــه فـــال نــیــکــو گــویبــاد کــارت بــه کـام نـیـکـو خــواه
تــهــنــیــت خــلــعــت تــو را گــویــمکه مهنا بـه تـوسـت خـلعت شـاه
دشــمــنــت را ز تـــن بـــرآیــد جـــانچــون بــدیــن غــم ز دل بــرآرد آه
خــلــعــتــی بــادت از مـلــک هـر روزدولـتــی بــادت از فــلـک هـر مـاه
دسـت گـیـتـی بــه دولـت تــو دلـیـلپـشت گردون بـه خدمت تو دو تاه
بـینی از بـخـت هر چـه جـویی جـوییابی از چرخ هر چه خواهی خواهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.