ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتگو با خویشتن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای ســرد و گــرم دهــر کــشــیـدهشـیرین و تـلخ دهر چـشیده
انـــدر هـــزار بـــادیـــه گـــشـــتـــهبــر تــو هــزار بــادیـه وزیــده
بـــی حــد بـــنــای آز کــشــفــتــهبـی مـر لـبــاس صـبـر دریـده
در چـــــنـــــد کـــــارزار فـــــتـــــادهدر چــنــد مــرغــزار چــریـده
اقــلــیــم هــا بـــه نــام ســـپـــردهدر دشـت ها بـه وهم دویده
در سـمـج های حـبـس نشـسـتـهبـا حـلـقـه های بـند خـمیده
در بـــحــرهــا چــو ابــر گــذشــتــهدر دشـت ها چـو بـاد تـنـیده
بـــی بــیــم در حــوادث جــســتــهبـی بـاک بـا سپـهر چـخـیده
انــــدوه بـــــوتــــه تــــو نــــهــــادهوانـدیـشـه آتــش تـو دمـیـده
گـــردون تـــو را عـــیــار گــرفـــتـــهیـک ذره بــر تــو بــار نــدیـده
اعـــجـــاز گــفــتـــه تـــو شـــنــودهانــصــاف کــرده تــو گــزیــده
سـحـر آمده بـه رغـبـت و اشـعـارتاز تو بـه گوش حرص شنیده
بــاغـیـسـت خـاطـر تــو شـکـفـتــهشاخـیسـت فکرت تـو دمیده
هـر کــس بــری ز شــاخ تــو بــردههر کس گلی ز بـاغ تو چیده
وان سـر بــریـده خـامـه بــی حـبــررزق تــو از تــو بـــاز بـــریــده
افـــزون نــمـــی کـــنــد ز لـــبـــادهبــرتــر نـمـی شـود ز ولـیـده
وان کسوتی که بختت رشته ستنـابـافـتـه سـت و نـیم تـنیده
تــا چـنـد بــود خـواهـی بــی جـرمدر کـنـج ایـن خــراب خـزیـده
لــرزان بــه تــن چــو دیـو گــرفــتــهپـیچان بـه جان چو مار گزیده
چــهــره ز زخــم درد شــکــســتــهقــامـت ز رنـج بــار خــمـیـده
جـان از تـن تـو چـیسـت گسسـتـههوش از سـر تـو پـاک رمیده
چـشـمـت ز گـریـه جــوی گـشـادهجـسمت بـه گونه زر کشیده
ادبــــار در دم تـــو نـــشـــســـتـــهافـلـاس بـر سـر تـو رسـیـده
نــه پــی بــه گــام راســت نــهـادهنه می بـه کام خویش مزیده
اشـــک دو دیـــده روی تـــو کـــردهنــار چــهـار شــاخ کــفــیـده
گـویـی کــه دانـه دانـه لـعــلـســتزو قطـره قطره خـون چـکیده
از بــهــر خــوشــه ای را بــســیــاربـر خـویشـتـن چـونـال نویده
در چـــشــم تـــو امــیــد گــلــی راصــد خــار انـتــظـار خــلـیـده
شـمـشـیـر ســطـوت تــو زده زنـگشـیـر عـزیمـت تـو شـمـیـده
ســرو طــراوت تـــو شــکــســـتـــهروز جـــوانـــی تـــو پـــریـــده
بـــر مــایــه ســود کــرد چــه داریای تـجـربـت بـه عمر خـریده
حــق تــو مــی نــبــیــنــد بــیـنــیاین سرنگون به چندین دیده
حـال تــو بــی حـلـاوت و بــی رنـگمـاننـد مـیوه ایسـت مـکـیده
هـــم روزی آخــــرت بــــرســــانـــدایزد بـدانچـه هسـت سزیده
مـســعـود ســعـد چــنـد کـنـی ژاژچــه فــایــده ز ژاژ لــبـــیــدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.