ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ستایش ثقة الملک طاهر بن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای مـلـک مـلـک چـون نـگـار کـردهدر عــصــر خــزانـهـا بــهـار کـرده
شــغــل هــمــه دولــت قــرار دادهدر مــرکـــز دولـــت قـــرار کـــرده
از عــدل بــســی قــاعــده نـهـادهبــر کــلـک تــکــاور ســوار کــرده
کلکی که بسی خورده قارو گیتیدر چـشـم معـادی چـو قـار کرده
گــویـد هـمـه روزه بــلــنـد گــردونکـوهسـت بـه مـا بـر مـدار کـرده
این ملـک بـه حـق طـاهر عـلـی راهست از همه خلق اختیار کرده
تـو صـدر جـهانـی صـدر حـشـمـتاز حــشـمـت تــو افـتــخـار کـرده
اقـبــال تــو مـانـنـد گـل شـکـفـتــهدر دیــده بـــدخــواه خـــار کــرده
ای هیبـت تـو چـون هـزبـر حـربـیجـان و دل دشـمن شـکـار کـرده
کـــام مــلـــک کـــامــگـــار عـــادلبــر کــام تــو را کــامــگــار کــرده
مـسـعـود کـه پـیـش سـپــهـر والـابــر تــاج ســعــادت نــثــار کــرده
ای شهرگشـایی که مر تـو را شهبــر کـل جــهـان شــهـریـار کـرده
پــرورده بــه حـق عـدل را و تـکـیـهبــــر یـــاری پــــروردگـــار کـــرده
ای از پـــدر خـــویــش کـــار دیـــدهبـــهــتــر ز پــدر بـــاز کــار کــرده
زیـور زده دولــت و بــه حــشــمـتاز جــاه تــو دولـت شــعــار کـرده
اقــبـــال تـــو را روزگــار شـــاهــیتــــاج و شــــرف روزگـــار کـــرده
ای روز بـــزرگـــیــت را ســـعـــادتدر دهـر بــســی انـتــظــار کـرده
ای حـــیــدر مـــردی و مــردی تـــوبــر مـلـک تــو را ذوالـفـقـار کـرده
ای عـــــالـــــم رادی و رادی تـــــومــر ســایـل را بــا یـســار کــرده
دریاب تـنـم را کـه دسـت مـحـنـتدر حـبــس تـنـم را بــشـار کـرده
هسـت این تـن من در حـصـار اندهجــان را ز تــنـم در حــصـار کـرده
مــن دی بــه بــر تــو عــزیـز بــودموامـروز مـرا حــبــس خــوار کـرده
بــی رنــگــم و چــو رنـگ روزگــارمبــر تــارک ایـن کـوهـســار کـرده
این گـیـتـی پـر نـور و نـار زینـسـاننــور دل مـــن پـــاک نـــار کـــرده
بــا مــنـش بــســی کــارزار بــودهبـــر مــن ز بـــلــا کـــارزار کـــرده
ایـن آهـن در کــوره مــانــده بــودهبــر پــای مـنـش چـرخ مـار کـرده
چــون دانـه نـارم ســرشـک انـدوهآکــنــده دلــم را چـــو نــار کــرده
ایـن دیـده پــر خــون زمـیـن زنـداندر فــصــل خــزان لـالـه زار کـرده
بــیـمــاری و پــیــری و نــاتــوانــیدربــــنـــد مـــرا زرد و زار کــــرده
ایــن چــرخ نــهــال ســعــادتـــم رابـرکـنـده و بـی بـیـخ و بــار کـرده
نـی نی کـه مـزور شـدم ز رنـجـیکـــو بـــود تـــنــم را نــزار کـــرده
زین پیش بـه زندان نشسته بـودمبـــیــمــار دلــم را فـــگــار کــرده
از آتـــش دل مـــحـــنـــت زمـــانــهچــون دود تــنـم پــر شـرار کـرده
انـدر غـم و تــیـمـار بــی شــمـارمپـیداسـت همـان را شـمار کـرده
امــروز مــنــم بــا هــزار نــعــمــتصــــد آرزو انـــدر کـــنـــار کـــرده
زیــن دولـــت نــاســـازگـــار بـــودهبــا بــخــت مـرا ســازگــار کــرده
از بـخـشـش تـو شـادمانه گشـتـهاقــبــال تــوام بــخــتــیــار کــرده
بــاریـده دو کـفـت چـو ابــر بـر مـنایــام مـــرا بـــی غـــبـــار کـــرده
نـعــمـت رســدم هـر زمـان دمـادمبــر پــشـت سـتــوران بــار کـرده
تـــو بـــا فـــلــک تـــنــد کـــار زاریاز بــــهـــر مـــرا کــــارزار کــــرده
از رغــم مــخــالــف پــنــاه جــانــمانـــدر کـــنـــف زیــنــهــار کـــرده
مــن بـــنــده از صــدر دور مــانــدهبــر مـدح و دعـا اخــتــصـار کـرده
از دوری نـــادیـــدن جــــمــــالــــتنـهـمــار ســرم را خــمــار کــرده
تـا چهره گردون بـود و بـه شب هااز اخــتــر تـــابـــان نــگــار کــرده
در مـلـک شـهـنـشـاه بـاد و یـزداناقـــبـــال تـــو را پـــایــدار کـــرده
تــو پــیـش شـه تــاجـدار و گـردونبـــد خــواه تــو را تــاج دار کــرده
در دولــت ســالــی هــزار مــانــدهیـک عــز تــو گـردون هـزار کــرده
بــر یـاد تــو خـورده جــهـان و دایـماز خــلــق تـــو را یــادگــار کــردهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.