ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک ارسلان بن مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بـه عـارض سـپـید و زلف سـیاهچـون لـب خـود نـبـیـد لـعـل بـخـواه
روی دولـت سـپـیـد و قـصـر سـپـیدروز دشـمـن سـیـاه و چـتـر سـیـاه
مـمـلـکـت را هـزار شـمـع فـروخـتمی بـیار ای بـه روی شـمع سـیاه
تــا مـی چــنـد جــانـفـزای خــوریـمبــر بــســاط بــقـای دولـت و شـاه
شـه مـلـک ارسـلـان بـن مـسـعـودمــــلــــک عــــدل ورز داد پــــنــــاه
پــادشــاهــی کــه بــر بــزرگــی اودارد اقـــــبـــــال او هــــزار گـــــواه
ای خـــداونـــد بــــنـــدگـــی تـــو راگــیــتــی اقــرار کــرده بــی اکــراه
آفــتـــابـــی بـــه وقــت پـــاداشــنآســمــانــی بـــه گــاه پـــاد افــراه
نــاصــحــت را نــکــرد گــیــتـــی رددشـمـنـت را نـداشـت چــرخ نـگـاه
روزگــار تــو هـر چــه راســت نـهـادنــکــنــد گــشـــت روزگــار تـــبـــاه
راز تــو بــا زمـانـه پــیـمـان بــســتچــون ز راز زمــانــه گــشــت آگــاه
دســت ظــلــم دراز دســت شــدهکــرد عــدل تــو از جــهــان کــوتــاه
روزگــــار گــــنــــاهـــکــــار امــــروزبــاز گــردد هـمـی بــه عــذر گـنـاه
گـــاه و بـــیــگــاه زر هــمــی بـــاردتـــا ز تــو گــاه شــاد شــد نــاگــاه
نـه عـجـب گـر ز ابـر بــخـشـش تـوبــرگ زریـن دمــد بــه جــای گــیـاه
مـهـر گـویـی کــه از چــهـارم چــرخروی تــوســت از چــهـار پــر کــلـاه
خــا بـــوســد ســپــهــر هــر روزیپــیـش تــخــت تــو بــامـداد پــگــاه
گشت خورشید چرخ روشن چشمچــون سـوی دولـت تــو کـرد نـگـاه
دید روی تـو چـشـم چـشـمـه مـهرگـفـت شـاهـا عـلـیـک عـیـن الـلـه
بـا تـو یک روی شـد جـهـان در رویبــا تــو یـکـتــاه شـد جـهـان دوتــاه
مـلـک آراسـت از ســپــاه ســپــهـرهـین بـرآرای چـون سـپـهـر سـپـاه
از خـــراســـان چـــو بــــار بـــرداریســوی مـلــک عــراق در کــش راه
مملـکـت ها سـتـان و شـاهان بـندپــادشـاهـی فـزای و دشـمـن کـاه
خــســروان بــزرگ هـفــت اقــلـیـمخـاک روبــنـد پـیـش تـو بــه جـبــاه
زیــر زخــمــت چــه تــاب دارد کــوهپــیـش صــرصــر کـجــا بــرآیـد کـاه
شیر شـرزه چـو از نخـیز بـخـاسـتبــیـش در بــیـشــه نـگــذرد روبــاه
دشـــمــن تـــو اگــر شــود بـــیــژننیست جاش از جهان مگر تک چاه
تـــا ز گـــردون هــمــی فـــروزد روزتـــا ز دوران هــمــی فـــزایــد مــاه
چــون فــروزنــده روز بــادت مــلــکچــون فــزایـنــده مــاه بــادت جــاه
نــاصـــح دولــت تـــو دانــش پـــیــرعـــون مــلــک تـــو دولــت بـــرنــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.