ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تهنیت فتح هندوستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای ذکـر خـنـجـر تـو بــه عـالـم سـمـر شـدهوز عدل تـو بـه چـین و بـه ماچین خبـر شده
گردون بـه پـیش همت تو گشته چون زمیندریـا بــه نـزد دو کـف تــو چـون شـمـر شـده
زی حـلم و طـبـع تـو نسـب آرند کوه و بـحـرزآنــنــد هــر دو پـــر گــهــر و پـــر درر شــده
انـدر جــهـان ســراســر از خــاطــر و گـفـتدانـش خـطـر گـرفـتـه و زر بــی خـطـر شـده
از جــود تــو ســخــاوت حــاتــم شـده هـبــاوز زور تــو شــجــاعـت رســتــم هـدر شـده
آن چـیسـت نـه ز دولـت تـو یـافـتـه نـصـیـبوآن کـیـسـت نـه ز دولـت تـو بـهـره ور شـده
از بـیم گـرز و تـیغ تـو خـورشـید گشـتـه زردوز بــانـگ نـای و کـوس تـو بـهـرام کـر شـده
تــیـغ تــو آتــشـیـسـت کـه تــف و شـرار آندر تـــارک و دو دیــده شـــیــران نـــر شـــده
ای آنـکـه در دو مـوضـع کـلـک و حـسـام تـویـــاری ده قـــضـــا و دلـــیـــل قـــدر شــــده
اکـنون کـه سـوی غـزو خـرامـی بـه خـرمیاز فــر تــو جــهــانــی بــیــنــی دگــر شــده
رایـــان هــــنــــد را و امــــیـــران نــــغــــز رالـبـهـا ز بـیـم خـشـک شـده دیـده تـر شـده
اکـنـون بـه هنـد بـینـنـد از سـهم و هیبـتـتصــد خــانــدان شــاهــان زیــر و زبــر شــده
بـس قـلـعـه بـلـنـد کـه بـینـنـد زین سـپـسویــران شــده ز بــیـم تــو و رهــگــذر شــده
در بـیشه های هند کنون بی خلاف هستشیر از نهیب تـیغ تـو بـی خواب و خور شده
بـیـنـنـد خـسـروان را در چـیـن و روم و زنـگاخــبــار رزم هـای تــو جــمــلــه زبــر شــده
شــیـران لـشــکـر تــو در آن قــلـب رزمـگـاهبــا دشــمـنـان دولــت تــو کــیـنـه ور شــده
هـر فـوج از آن چـو پـروین گـرد آمـده بـه همهــر یـک بــســان جــوزا انــدر کــمــر شــده
انـدر مـیـان مـعــرکـه چــون شــیـر مـرغــزارانـدر کـنـار مـجــلـس چــون ســرو بــر شـده
چـون تـیغ ضـیمـران رنـگ آهـنـجـی از نـیـامبــیـنـنـد کـارزار تــو چــون مـعــصــفـر شــده
ای آنـکــه مــدح گــوی تــو انـدر مــدیـح تــوعاجـز شـده ز مدح و سـخـن مخـتـصر شده
بـا تـو کـسـی نکـوشـد و نسـتـیزد از ملـوکجز آن کسی که باشد عمرش به سر شده
سالی شده به خشکی چون کف مفلساندر بــاغ هـا درخـتـان بــی بــرگ و بــر شـده
اکـنـون دلـیل و نـصـرت و اقـبـال ایـزدیـسـتکآمـد بــه خـدمـت ابــر هـوا پــر مـطـر شـده
بــادی هـمـیـشـه شـاهـا در نـصـرت خـدایاقــبـــال پـــیــش رایــت تــو راهــبـــر شــده
از نــام تــو بــه روم بــتــرســیـده شــاه روموز تـیـغ تــو بــه هـنـد ظـفـر بــر ظـفـر شـده
بـیـنـنـد این دو غـزو تـو را گـشـتـه داسـتـانوان داسـتـان بـه گرد جـهان در سـمر شـده
چـتـر تـو را همـیشـه شـده سـعـد رهنمـونبــر داعــیــان دولــت خــود کــامــگــر شــدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.