ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز در درآمــــد دوش آن نـــگــــار مــــن نـــاگــــاهچـو پـشـت من سـر زلفـین خـویش کرده دو تـاه
چـگـونـه شـاد شـود عـاشـقـی ز هجـر غـمـیکــــه یــــار زیــــبـــــا از در درآیــــدش نــــاگــــاه
ز شـــادمــانــی گــفــتـــم چـــو روی آن دیــدمکـــه ای نــگـــار تـــویــی لـــا الـــه الـــا الـــلـــه
ســپــیـد کـرد شـب مـن بــدان رخــان سـپــیـدســـیــاه کــرد دل مــن بـــدان دو زلــف ســیــاه
بـه شـرم گفـتـم کـز دوسـت حـاجـتـی خـواهمبـه ناز گفـت ز من هر چـه خـواهی اکـنون خـواه
دلـیـر گـشـتـم و گـفـتـم کـه بــا تـو دارم جـنـگکـه مـی بـکـاهم چـون مـاه از آن رخـان چـو مـاه
اگــر تــو داری حــســن و مــلــاحــت یــوســفچـرا چـو یوسـف من مانده ام ز عـشـق بـه چـاه
دراز گــشــت مـرا عــشــق کــوتــه تــو از آنـکدراز کــــردی جــــانــــا دو زلــــفــــک کــــوتــــاه
جــواب داد کــه امـشــب عــتــاب یـکــســو نـهکــه دوســتـــی را یــارا کــنــد عــتـــاب تـــبـــاه
بـــســاز مــجــلــس خــرم بــیــار بـــاده لــعــلمـن و تــو بــاده خـوریـم ای نـگـار هـم زیـن گـاه
بــه یـاد خـسـرو مـحـمـود سـیـف دولـت و دیـنکــه او ســزد کـه بــود در زمـانـه شــاهـنـشــاه
خـــدایـــگـــانـــی کـــو را زمـــانـــه بـــر دولـــتبــــه پـــادشـــاهـــی اقـــرار کـــرد بـــی اکـــراه
شهی که هست بر از فرقدان به صدر و به قدرمهی که هست بر از مشتری به جای و به جاه
بــر آســمــان جــلــالــش نـهـاده پــایـه تــخــتوز آفــتـــاب کــلــاهــش گــذشــتــه پـــر کــلــاه
ازو بـــبـــالــد هــنــگــام رزم تـــیــغ و کـــمــنــدوزو بـــنــازد هــنــگـــام بـــزم مــســـنــد و گــاه
ایــا ز تــیــغ تـــو بـــدخــواه جــفــت انــدوهــانچــنــانــکــه از کــف تــو یـار لــهـو نـیـکــو خــواه
رسـیـد نـامـه فـتــحــت بــه حــضـرت سـلـطـاننــصــیــر دولــت و دولــت بــدو گــرفــتــه پــنــاه
بــر آن ســبــیـل کــه از حــاجــبــان او نـعــمـانگـشـاد مـکـران چـون سـوی او کـشـیـد سـپــاه
فـشــانـد جــان عـدو بــر هـوا بــه جــای غـبــاربــرانـد خــون عــدو بــر زمــیـن بــه جــای مـیـاه
ز خـون حـاسـد دین آن زمـین چـنـان شـد رنـگکـه جـز طـبــر خـون نـایـد از آن بــه جــای گـیـاه
خــدایــگــانــا بــیــشــک بـــدان کــه هــر روزیخـجـسـتـه نامه فتـحـت رسـد بـه حـضرت شـاه
چــگـونـه مـدح کــنـمـت ای خــدایـگـان جــهـانوگــر چــه هـســت مـرا رهـنـمـای عــون الــلــه
جــز آنـکـه گـویـم وصــفــت هـمـی نـدانـم کــارمــقــر گــشــتــم وزیــن بـــیــشــتــر نــدارم راه
تــو بــحــر گــوهـر مــوجــی بــه روز پــاداشــنتــو ابــر صــاعــقــه بـــاری بــه وقــت پــاد افــره
هـمـیشـه بـادی شـاهـا چـو بـخـت خـود پـیروزولـی بـه لـهـو و نـشـاط و عـدو بـه ویل و بـه واهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.