ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سلطان ابراهیم بن مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ز فــردوس بــا زیـنــت آمــد بــهـاریچـو زیـبــا عـروسـی و تــازه نـگـاری
بگسترده بر کوه و بر دشت فرشیکش از سبزه پو دست وز لاله تاری
بـه گوهر بـپـیراسـت هر بـوستـانیبـه دیـبــا بـیـاراسـت هـر مـرغـزاری
بـتـی کـرد هـر گـلـبـنـی را و شـایدکه هر گلستـانیست چون قندهاری
بـرافـکـند بـر دوش این طـیلـسـانیدر آویـخــت در گـوش آن گـوشـواری
میی خـواه بـویا چـو رنگین عـقیقیبـتـی خـواه زیـبــا چـو خـرم بـهـاری
هـمــه کــارهـا را نـیـامــیـز بــر هـمز هر پـیشـکـاری همی خـواه کـاری
ز مـطـرب نـوایی ز سـاقـی نـبـیـدیز معـشـوق بـوسـی ز دلـبـر کـناری
زمینی اسـت چـون صورت دلفروزیهـواییسـت چـون سـیـرت بـردبـاری
ز روی تــذروان زمـیـن را بــسـاطـیز پــشـت کـلـنـگـان هـوا را بــخـاری
اگـر چــرخ دارد ز هـر گـونـه چــیـزیکـه شـایـد نـمـودن بـدان افـتـخـاری
ز شـاهـان گـیتـی بـه گـیتـی نـداردچـو خـسـرو بـراهیم مسـعـود بـاری
جـهـان شـهریاری کـه در شـهریاریزمــانــه نــدارد چــنــو شــهــریــاری
چــو او کـامـگـاری کـه از کـامـگـاراننـشـد چـیـره بــر کـام او کـامـگـاری
بــــر جـــود او آب دریـــا ســـرابـــیبــر قــدر او چــرخ گــردان غــبـــاری
ثـواب و عـقـابـش بـه مـیدان و ایوانفــروزنــده نـوری و ســوزنـده نــاری
بــدان آتـشـیـن تـیـغ در هـر نـبـردیگرفتـه سـت هر خـسروی را عیاری
بـه شـمشـیر داده قوی گوشـمالیشـهـان جـهـان را بــه هـر کـار زاری
بــرآورده گـردی ز هـر تــنـد کـوهـیفرو رانده سـیلی بـه هر ژرف غـاری
نـه بــا رای او اخــتــران را فـروغــینـه بــا گـنـج او کـوهـهـا را یـسـاری
جـهاندار شاها جـهان را بـه شاهینکـردسـت گـردون چـو تـو اخـتـیاری
نبـودست چـون امر و نهی تـو هرگززمــانــه نــوردی و گــیـتــی گــذاری
نـدادت گـلـی چــرخ هـرگـز فــراکـفکه نه در دل دشمنت خست خـاری
ازینـسـان بـرآید هـمـه کـام نـهمـتکــرا بــود چــون دولــت آمــوزگــاری
شـــه روزگـــاری و چـــون روزگــارتنـدیـدسـت کـس مـلـک را روزگـاری
اگــر مــلــک را یــادگــاری بــبـــایــدبــیـابــد هـم از مـلـک تــو یـادگـاری
همی تـا بـود کوکـبـی را شـعـاعـیهـمـی تــا بــود آتـشـی را شـراری
هـمـی دیده ای بـر گـشـاید گـیاییهـمـی پـنـجـه ای بـرفـرازد چـنـاری
روان بـاد حـکـم تـو بـر هر سـپـهریرســان بــاد امــر تــو در هــر دیـاری
گـهت گـوش بـر نـغـمـه رود سـازیگهت چـشـم بـر صـورت میگسـاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.