ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هم در مدح او و شکوه از تیره بختی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جــداگــانــه ســوزم ز هـر اخــتــریمـگـر هسـت هـر اخـتـری اخـگـری
یکی سخت سنگم که بگشاد چرخز چـــشـــم مــن آبـــی ز دل آذری
همه کار بـازیچـه گشتـسـت از آنکســپــهـرســت مـانـنـد بــازیـگــری
گهی عـارضـی سـازد از سـوسـنیگـهـی دیـده ای سـازد از عـبـهـری
گـهی زیر سـیمین سـتـا می شـودگــهــی بـــاز در آبـــگــون چـــادری
ز زاغــی گـهـی دیـده بــانـی کــنـدگــه از بــلـبــلـی بــاز خــنـیـاگــری
گــه از بــاد پــویـان کــنــد مــانــیـیکـــه از ابـــر گـــریــان کـــنــد آزری
بـهـر خـار چـنـدان هـمـی گـل دهـدکجـا یک شـکوفه سـت بـر عرعری
مـن از جـور ایـن کـوژپــشـت کـبــودهمـی بـشـکـنم هر زمـان دفـتـری
چـو تـاریـخ تـیـمـار خـواهـم نـوشـتجـهـان از دل مـن کـنـد مـسـطـری
همـانـا کـه جـنس غـمـم کـانـدرویبـه تـشـدید محـنت شدم مضمری
بــه مـن صـرف گـردد هـمـه رنـجـهـامــگــر رنـجــهـا را مـنـم مــصــدری
دلـم گـر ز انـدوه بــحـری شـدسـتچــرا مـانـدم از اشــک در فـرغــری
بـــــلـــــای مــــرا مـــــادر روزگـــــاربــزایـد هـمـی هـر زمـان دخــتــری
نـخـورده یکـی سـاغـر از غـم تـمـامدمــــادم فــــراز آردم ســــاغــــری
حـوادث ز من نگسـلد زانکه هسـتیــکـــی را ســـرانــدر دم دیــگــری
مــرا دهـر صــد شــربــت تــلــخ دادکـه بــنـهـادم انـدر دهـان شــکـری
ز خــارم اگــر بــالــشــی مـی نـهـدبـسا شب که کردم ز گل بـستـری
تــن ارشـد سـپــر پــیـش تـیـر بــلـاپـس او را زبـانیست چـون خنجـری
زمــانــه نــدارد بـــه از مــن پـــســرنـهـانـم چـه دارد چـو بــد دخـتــری
از آن می بـتـرسـم که موی سـپـیدکـنـون بـر سـر مـن کـنـد مـعـجـری
ز خـون جـگـر وز طـپـانچـه مـراسـتچـو لاله رخـی چـون بـنفشـه بـری
نه رنج مرا در طـبـیعـت بـنی اسـتنــه کــار مــرا از جــبـــلــت ســری
نـه نـیـکـی ز افـعــال مـن نـه بــدینـه شـاخـی درخــت مـرا نـه بــری
تـنـم را نـه رنـگـی و نـه جـنـبـشـیبـود در وجـود ایـن چـنـیـن پـیـکـری
اگـر بـی عـرض جـوهری کـس ندیدمـرا گـو بـبـین بـی عـرض جـوهری
بـه حـرص سـرویـی کـه سـود آیـدمزبـان کرده ام گوش همچـون خـری
در آن تــنـگ زنــدانـم ای دوســتــانکه هستم شب و روز چون چنبری
کـرا بــاشـد انـدر جــهـان خــانـه ایز سـنگیش بـامی ز خـشتـی دری
درو روزنـی هـسـت چــنـدان کـز آنیـکـی نـیـمـه بـیـنـم ز هـر اخـتـری
دریـن تـنـگ مـنـفـذ هـمـی بــنـگـرمبـه روی فلک راسـت چـون اعـوری
شـگـفـت آنکـه بـا این همه زنده امتــوانـد چــنـیـن زیـسـت جــانـاوری
ز حـال مـن ای سـرکـشـان آگـهـیـدبــســازیـد بــر پــاکـیـم مـحــضـری
چــرا مـی گـذارد بــریـن کـوهـســارچـنـان پـادشـاهی چـنـین گـوهری
مـلـک بــوالـمـظــفــر کـه زیـر فـلـکچــو او شـهـریـاری نـدیـد افـسـری
ســر افــراز شــاهـی کـه اقـبــال اودگـــرگـــونــه زد مــلـــک را زیــوری
زمــانـه مـثــالــی فــلــک هـمــتــیزمـیـن کــدخــدایـی جــهـان داوری
سـپـهـری کـه بـا هـمـت او سـپـهـرنــمــایــد چــنــان کــز ثـــریــا ثــری
جـــهــانــی کــه در ذات او از هــنــربـجـوشـد بـه هر کشوری لشـکری
در اطراف شاهیش عادی نخـاسـتکـه نه هیبـتـش زد بـر او صـرصـری
ســـر گـــرز او چـــون بـــرآورد ســـرنـیـارد سـر از خـط کـشـیدن سـری
یـکـی غـنـچـه گـل بــود پـیـش اویگـر از ســنـگ خــارا بــود مـغـفـری
همـی گـوید انـدر کـفـش ذوالـفـقـارجـهـان را ز سـر تـازه شـد حـیدری
در آفــــــاق بــــــا زور و بــــــازوی اوکـجـا مـانـد از حـصـن هـا خـیـبـری
از آن تـا نمـانـد ز دشـمـنـش نـسـلنـبــیـنـیـش دشـمـن مـگـر ابــتـری
ثــواب و عـقـابــش بــه هـر بــامـدادکـنـد صـحـن مـیـدان او مـحـشـری
چـو فرخـنده بـزمش بـهشـتـی بـودشـود در سـخــا دسـت او کـوثــری
ز خــوبــان چــو ایـوان بــهـاری کـنـدز خـلعـت شـود بـزم او شـشـتـری
چـو عنبـر دهد بـوی خـوش خـلق راکه نفروزدش خشم چـون مجـمری
مکن بـس شگفتی ز خلقش از آنکتـهـی نـیسـت دریـایی از عـنـبـری
نـخـوانـم هـمـی آفـتــابــش از آنـکجـهـان نـیـسـتـش نـقـطـه خـاوری
بـه از رای هـنـدسـت هـر بـنـده ایبـه از خـان تـرکـسـت هـر چـاکـری
شــهــا شــهــریـارا کــیـا خــســرواکـه بــرتــر نـبــاشـد ز تــو بــرتــری
دریـن بـنـد بــا بـنـده آن مـی کـنـنـدکــه هـرگــز نـکــردنـد بــا کــافــری
تــو خــورشــیـد رایـی و از دور مــنبــه امـیـد مـانـده چــو نـیـلــوفــری
بــپـرور بـه حـق بـنـده را کـز مـلـوکبـه گیتی چو تو نیست حق پـروری
چــو اسـبــان تــازی شـکـالـم مـنـهبـه تـلـبـیـس و تـزویـر هـر اسـتـری
نه چون بـنده یک شاه را مادحستنه چون سامری در جـهان ساحری
شـــه نــامـــجـــویــی و از نــام تـــومـبــیـنـاد خـالـی جــهـان مـنـبــری
شـود هـفـت کـشـور بـه فـرمـان تـوغــلـامـیـت ســالـار هـر کــشــوریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.