ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح دیگر از آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
اگــر مــمــلــکــت را زبـــان بــاشــدیثــنـا گـوی شـاه جــهـان بــاشـدی
مـلـک بــوالـمـظــفــر کــه گــر قــدر اوعـیـان گـرددی آســمـان بــاشـدی
شــه کــامـرانـی کــه خــواهـد فــلـککــه مـانـنـد او کــامـران بــاشــدی
اگــر شــکــل خــلـقــش پــدیـد آیـدیشـکفتـه یکی بـوسـتـان بـاشـدی
وگـــر آتــــش تــــیـــغ ســـوزانـــش راچـو سـوزنده آتـش دخـان بـاشدی
یـکـی دوزخـی بـاشـدی سـهـمـگـیـنکـه دوزخ در آســیـب آن بــاشـدی
شــهـا شــهـریـارا حــقـیـقــت شــمـرکـه گـر ممـلـکـت را روان بـاشـدی
بــه پــیـش تــو چــون بــنـدگــان دگــرهمـیشـه کـمـر بـر مـیان بـاشـدی
جــهــانــدار شــاهــا اگــر پــیــش تــوچو بنده دو صد مدح خوان باشدی
یـقــیـن دان کــه افــزون از آن نـامـدیکه در مجـلس بـار و خوان بـاشدی
رهـــی تـــو گـــر صـــد دهـــان داردیکه در هر دهان صد زبـان بـاشـدی
بــدان هــر زبــان صــد لــغــت دانــدیکه در هر لغـت صـد بـیان بـاشـدی
بــنــان گــرددی مــویــهــا بــر تــنــشیکـی کـلـک در هـر بـنـان بـاشـدی
پــس آن کــلــکــهـا و بــنـانـهـا هـمــهبـه مـدحـت روان و دوان بــاشـدی
نـبــشـتــه کـه بــا گـفـتـه گـرد آمـدیوگـر چـنـد بـس بـیـکـران بــاشـدی
ز صـد داسـتــان کـان ثـنـای تـو اسـتهمـانـا کـه یک داسـتـان بـاشـدی
شـهـا خـواهـدی رخـش تـو تــا بــتـگعــنــانــش ز بـــاد وزان بـــاشــدی
روا داردی کــو تـــنــش را چـــو کــرگهم از پـوسـت گسـتـوان بـاشـدی
فـلـک خـواهـدی تــا تـو را روز و شـبچـو شـبــدیـز در زیـر ران بــاشـدی
بــدان تــا بــرو انــجــم و مــهـر و مــاهسـتـام و رکـاب و عـنـان بــاشـدی
ســـپـــهــر بـــریــن گــر زبـــان داردیمـثــال تــو را تــرجــمـان بــاشـدی
وگـر قـرص خــورشــیـد جــان یـابــدیبـه گـنـج تـو بـر قـهرمـان بـاشـدی
اگـر جـویهـا را کـه در بـیشـه هـاسـتز عـــزم تــــو آب روان بــــاشـــدی
ســر نـیـزه هـایـی کــه رویـد ز خــاکسـراسـر همه بـا سـنان بـاشـدی
گـواهـی ز عــدل تــو گــر نـیـســتــییـقــیـن زمــانـه گــمــان بــاشــدی
وگــر مـهـر تــو نـیـســتــی در جــهـانفـلـک سـخـت نامـهربـان بـاشـدی
وگـر دسـت تــو نـیـسـتــی در سـخــاهـمـه سـود عـالـم زیـان بـاشـدی
شهی کز تـو تـرسـان شـود خـواهدیکـه در تــنـگـتــر آشـیـان بــاشـدی
ز بــــیــــم حــــســــامــــت روا داردیکـه در کـام شــیـر ژیـان بــاشــدی
وگر نه چو شاهی که شطرنج راستتـن او هـمـه اسـتـخـوان بــاشـدی
مـگـر زیـر یـک زخــم شــمـشــیـر تــوزمـانـی تــنـش را تــوان بــاشــدی
نـدانـد کـه همـی نیسـتـی سـودمـندگرش سنگ تن روی جان بـاشدی
ســعــود فــلــک را قــران نـیـســتــیاگـر جـز تـو صـاحـبـقـران بــاشـدی
اگـر نـیـســتــنـدی حــقــیـقــت بــدانکه ملکـت همی جـاودان بـاشـدی
نـــه روی زمـــیـــن خــــرمـــی داردینه طـبـع جـهان شـادمان بـاشـدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.