ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ناله از حصار نای

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نـالـم ز دل چــو نـای مـن انـدر حـصـار نـایپـسـتـی گـرفـت هـمـت مـن زیـن بــلـنـد جـای
آرد هـــوای نـــای مـــرا نـــالــــه هـــای زارجـــز نـــالـــه هـــای زار چـــه آرد هــوای نـــای
گـردون بـه درد و رنج مـرا کـشـتـه بـود اگـرپــیـونـد عــمـر مـن نـشــدی نـظــم جــانـفـزای
نـه نـه ز حــصــن نـای بــیـفــزود جــاه مـندانـد جــهـان کـه مـادر مـلـکـسـت حـصـن نـای
من چـون ملـوک سـر ز فـلـک بـرگـذاشـتـهزی زهره بـرده دسـت و بـه مـه بـر نـهـاده پـای
از دیـده گــاه پــاشــم درهــای قــیـمــتــیوز طــبـــع گــه خــرامــم در بـــاغ دلــگــشــای
نـظـمـی بــکـامـم انـدر چـون بــاده لـطـیـفخـطـی بــه دسـتــم انـدر چــون زلـف دلـربــای
ای در زمـانـه راسـت نـگـشـتـه مـکـوی کـژوی پــخــتــه نـاشـده بــه خـرد خــام کـم درای
امـروز پــســت گـشــت مـرا هـمـت بــلـنـدزنــگــار غـــم گــرفـــت مــرا تـــیــغ غـــمــزدای
از رنــج تـــن تـــمـــام نــیــارم نــهــاد پـــیوز درد دل بـــلـــنـــد نـــیـــارم کـــشـــیـــد وای
گـیـرم صـبــور گـردم بــر جـای نـیـسـت دلگـویـم بــه رسـم بــاشـم هـمـوار نـیـسـت رای
عــونــم نــکــرد هـمــت دور فــلــک نــگــارســودم نــداد گــردش جـــام جـــهــان نــمــای
بـر من سـخـن نبـسـت نبـندد بـلی سخـنچـون یک سـخـن نیوش نبـاشد سـخـن سرای
کـاری تــرسـت بــر دل و جـانـم بــلـا و غـماز رمــــح آب داده و از تـــــیــــغ ســـــرگـــــرای
چون پشت بینم از همه مرغان درین حصارمـمـکـن بـود کـه سـایه کـنـد بـر سـرم هـمـای
گـردون چـه خـواهد از مـن بـیچـاره ضـعـیفگــیـتــی چــه خــواهـد از مـن درمـانـده گــدای
گر شیر شـرزه نیسـتـی ای فضل کم شکرور مـار گـرزه نـیـســتــی ای عــقــل کـم گـزای
ای محـنت ار نه کوه شـدی سـاعـتـی بـرووی دولـت ار نـه بــاد شـدی لـحـظـه ای بـپـای
ای تـن جزع مکن که مجـازیست این جهانوی دل غمین مشو که سپنجیست این سرای
گـر عـز و مـلـک خـواهی انـدر جـهـان مـدارجــز صــبــر و قــنـاعــت دســتــور و رهـنـمــای
ای بــی هـنــر زمــانــه مــرا پــاک در نــوردوی کــوردل ســـپـــهــر مــرا نــیــک بـــر گــرای
ای روزگــار هـر شــب و هـر روز از حــســدده چـه ز مـحـنـتــم کـن و ده در ز غـم گـشـای
در آتــش شـکـیـبــم چـون گـل فـرو چـکـانبــر ســنــگ امــتــحــانــم چــون زر بــیــازمــای
از بــهـر زخــم گـاه چــو سـیـمـم فـرو گـدازوز بـهـر حـبــس گـاه چـو مـارم هـمـی فـسـای
ای اژدهـای چــرخ دلــم بــیـشــتــر بــخــوروی آســیـای چــرخ تــنــم تــنــگ تــر بــســای
ای دیـده ســعــادت تــاری شــو و مــبــیـنوی مـــادر امـــیـــد ســـتـــرون شـــو و مـــزای
زین جـمله بـاک نیسـت چـو نومید نیستـماز عــفــو شـــاه عـــادل و از رحـــمــت خـــدای
شـاید کـه بـی گـنـه نـکـنـد بـاطـلـم مـلـککـانـدر جـهـان نـیـابــد چـون مـن مـلـک سـتـای
مسـعـود سـعـد دشـمن فـضـلسـت روزگارایـن روزگــار شــیـفــتــه را فــضــل کــم نـمـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.