ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک شیرزاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای چـرخ مشـعبـد چـه مهره بـازیوی خـامه جـاری چـه نکتـه سازی
ای تـن چـه ضـعـیفی و چـه نژندیای شب چه سیاهی و چه درازی
ای عشق جگرسوز سخت زخمیوی صــبــر گــلـوگــیـر تــیـز گــازی
ای روی هــمــه روز لــعــل و زردیوی چـشم همه شب فراز و بـازی
ای رنـگ دو رخ شـادی حــسـودیای آب دو دیــــده فــــســــاد رازی
ای دل چــه طــراز هـوای نــگــاریبـر جـامـه همـه مـهـر بـت طـرازی
هـر چــنــد بــرویـش نــیـازمــنــدیتــا چــنـد کــشــی نــاز آن نـیـازی
ای خـاطـر مسـعود سـعد سـلمانشـایـد کـه ز جـان تــحـفـه طـرازی
چــون گـوهـر عـقـد مـدیـح بــنـدیبـــر بـــازوی دولــت امــیــر غــازی
فـخــر مـلـکـان شــیـرزاد شــاهـیکـو را رســد از فــخــر ســرفــرازی
ابــری کــه ز بــارانـش مـی نـرویـداز طــبــع مــگــر تــخــم دل نـوازی
ای پــشـت دیـانـت ســپــهـر زوریوی بـــازوی دولــت زمــانــه تــازی
پــتــیـاره ظـلـمـی بــلـای بــخـلـیدرمــــان نــــیـــازی عــــلــــاج آزی
آرام نــیــابــی بــه هــیــچ وقــتــیکز کوشش و بـخشش در اهتزازی
تـو رستـم رخشی چـو حـمله آریچــون صــیـد کـنـی بــیـژن گـرازی
آواز دل انـــگـــیـــز مـــرکــــب تــــوآورده اجـــل را بــــه پـــای بــــازی
در جــور مـخــرب رســیـده عـدلـتبـــنــمـــوده بـــدو کـــارگـــر درازی
از هـول تــو شــیـر زیـنـهـار خــوارهپــیـش رمـه تـرسـان کـنـد نـهـازی
یـک چــنـد شـهـا کـام بــزم رانـدیشـایـد کـه کـنـون کـار رزم سـازی
همچـون پـدر و جـد خود بـه رغبـتآمـاده شــوی تــو بــه غــزو تــازی
در بــوتــه پــیـکــار جــان دشــمــناز آتـــش خـــنــجـــر فـــرو گــدازی
جــمـعـی ز مـغـازیـت حــاصـل آیـدمـن نـظـم کـنـم جـمـع آن مـغـازی
چـون خواجـه تـو را کدخدای بـاشدبــا فـتــح چـمـی بــا ظـفـر گـرازی
فــرزانــه ابــونــصــر پــارســی کــودارد بـــه هــنــر تــازه دیــن تــازی
از بـهر تو جان بـازی است پیششجــــان بــــازی او را مـــدار بــــازی
بــشـنـو سـخـن او و بــر خـلـافـشمـشـنـو ســخــن مـرغـزی و رازی
انــچ آیــد ازو نــایــد از دگــر کـــسکـی کـار حـقـیـقـت بــود مـجــازی
دیده سـت کسـی از گوزن شـیریجستـه ست کسی از تـذرو بـازی
تــا در عــمــل هـنــدســه نــگــرددخـطـی کـه بـود مـنـحـنـی مـوازی
زیبـد کـه بـه هر نـعـمـتـی بـبـالـیشـایـد کـه بـه هـر دولـتـی بـنـازیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.