ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در جواب قصیده یکی از شعرا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بــه تـو زنـده نـام حـاتـم طـیصــاحــب صـد هـزار صــاحــب ری
تـــاج اهــل عــرب قــصـــی آمــدتا تو نسبـت همی کنی بـه قصی
خـاک را بـر فلک مفـاخـر تـوسـتتــا تـو بــروی هـمـی گـذاری پــی
از سخـای تـو منکسر شده بـخلوز رشــاد تــو مـنـهـزم شـده غـی
رای تـو عـلـم و فـضـل را چـونانکگوشت را خون و استـخوان را پـی
چون گل از نم همی بخندد ملکتـا بـگرید همی بـه دسـت تـو می
عـقـل بـیدار شـد ز حـشـمـت تـوگـفـت ناگـه بـه بـانگ هیبـت هی
گـشـت ز راز نـهـیـب جـود تـو زردرفت گل را ز شرم خـوی تـو خـوی
یاد جود تـو جستـه در همه شهرصـیت فضـل تـو رفـتـه در هر حـی
نشـر کـردی بـه مـحـمدت ذکـریکـه ســپــهـرش نـکـرد یـارد طــی
آتـش هـیـبــت تـو تــا بــفـروخـتدل دشمنت سوخته ست به کی
تــا بــهـار سـعـادتـت بــشـکـفـتشـد دم حـاسـد تــو چـون دم دی
گـفـتـه تــو جـواب آن گـفـتــسـتکآب بـــهــتـــر هــزار بـــار ز مـــی
مــعــجــز نــظــم دیـده ام تــا تــوقـافـیـه کـرده ای شـگـفـت انـا ای
خـوشـتـر از آب می نبـرد کسـیکـز هـمـه فــضــل بــهـره دارد وی
من رهی را که خـاطـر تـو سـپـردچــون تــوانـم ســپــرد عــز عـلـی
گـر چـو مـاهـی نـظـر بــود در یـمکــه تــوانــد رســیـد هـرگــز کــی
تــــا بــــود آفـــتـــاب در دم ظـــلدر دم آفـــــتــــــاب یـــــازد فـــــی
تـا بـه مـردیسـت نام رسـتـم زالتـا بـه رادیـسـت ذکـر حـاتـم طـی
کــاروانـی و لـشــکــری را رســمبـه همـه وقـت بـاج بـاشـد و مـی
بـــاد کـــاریــگـــر تـــو دولـــت رامبـــاد یـــاریــگـــر تـــو ایـــزد حـــی
بـر خـرد عـرض کـردم این گـفـتـهگـفـت هذالـکـلـام لیس بـه شئیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.