ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علاء الدوله سلطان مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
چــرخ سـپــهـر شـعـبــده پــیـدا کـنـی هـمـیدر بــاغ کــهـربــا را مــیـنــا کــنــد هـمــی
بـــر دشــت آســمــان گــون تأثــیــر آســمــانشـکـل بـنـات نـعـش و ثـریا کـنـی هـمـی
دیـبــای روم شــد هـمــه بــاغ و چــو رومــیـاناز هـر دو شـاخ بــاد چـلـیـپــا کـنـد هـمـی
گـرنـه سـپــیـده دم دم او سـوده تــوتــیـاسـتچـشـم شـکـوفـه را ز چـه بـینا کـند همی
بـی کـلـک طـبــع شـاخـک شـاهـسـپـر غـم رابــر حــرفــهـای خــط مـعــمـا کـنـد هـمـی
گــلــبــن هـمــی بــبــنـدد پــیـرایـه بــهـشــتتــا لـالـه دل چــو دیـده حـورا کـنـد هـمـی
ایـــن روزگـــار تــــازه درخـــتـــان خـــشـــک رابـنـگـر چـگـونـه طـرفـه مـطـرا کـنـد همـی
ایـن ابــر نــقــشــبــنــد بــر ایـن بــاد رنــگــریـزدر بــاغ و راغ صــورت دیـبــا کــنـد هـمــی
ویـن نـوبـهـار زیـبــا بــر خـاک و سـنـگ و چـوببـنگـر کـه نقـش های چـه زیبـا کـند همی
شــبــهـا ســرشــک ابــر قــدح هـای لــالــه راپــر بــاده لــطــیـف مـصــفــا کــنـد هـمـی
حــرص جــهـان رعــنـا بــر عــشــق کــودکــیهـامـون و کـوه پـر گـل رعـنـا کـنـد هـمـی
گــریـه ز ابــر و خــنــده ز بــرقــســت نــوبــهـاراز ابــر و بــرق وامـق و عــذرا کـنـد هـمـی
بـــر شــادی بـــهــار نــوآیــیــن بــه جــویــبـــارسـرو سـهی نگـر کـه چـه بـالا کـند همی
ســعــی ســـپـــهــر والــا از حـــســن بـــاغ راچــون بــزمـگـاه خـسـرو والـا کـنـد هـمـی
گــل مــدح شــاه گــفــت از آن ابــر هــر زمــانانــدر دهــانــش لؤلؤ لــالــا کــنــد هـمــی
دهــر ضــعــیــف پـــیــر تـــوانــا شــد و جـــوانویـن عــدل پــادشــاه تــوانـا کــنـد هـمـی
ســلـطــان عــلــاء دولــت مـســعــود تــاجــدارکـاسـبـاب دین و ملـک چـو آبـا کـند همی
شـاهی کـه هـول و کـینـه او بـر عـدوی مـلـکتــابــنـده روز را شــب یـلــدا کــنـد هـمـی
دولــت هـمـی چــو خــطــبــه اقــبــال او کــنـدمـنـبــر ز اوج گـنـبــد خــضــرا کـنـد هـمـی
کـشـتـی حـلم را که فـرو می کشـد بـه جـایلـنـگـر ز جــرم مـرکــز غــبــرا کـنـد هـمـی
از طـبــع ورای حـلـم مـتــیـن و بــلـنـد و پــهـندریـا و چــرخ و کـه را رســوا کــنـد هـمـی
چـرخ از عـلـاش بـیـن کـه چـه بـالـا گـرفـت بـازبـحر از سخاش بین که چه پهنا کند همی
آن را کــه دل مــعـــرا بـــاشـــد ز عـــشـــق اوچــرخ از لـبــاس عـمـر مـعـرا کـنـد هـمـی
صــحــرا ز زنــده پــیــلــان گــر کــوه کــوه کــردکـه را بــه بــاد پـایـان صـحـرا کـنـد هـمـی
جــز کـوه نـیـســت رخــشـش و در گـردکـار زارگـرد مـصــاف گـردش نـکــبــا کـنـد هـمـی
انــدر کـــنـــار او نــنــهــد چـــرخ نــعـــمـــتـــیکـانـرا بـه او نـه بـخـت مـهنـا کـنـد هـمـی
گر چـه دوتـاسـت گردون از خـلقت ای شگفتاو را نـیـایـش از دل یـکــتــا کــنــد هـمــی
شـاهـا خــجــســتــه طـالـع تــو بــرج مـلـک راپــر مـشـتــری و زهـره زهـرا کـنـد هـمـی
گـردون نـهـاده چــشـم و زمـانـه نـهـاده گـوشهر حـکـم را کـه رای تـو امـضـا کـند همی
آن خـــســروی و رادی دائم کــه امــر ونــهــیاز درگـه تــو مـلـجــاء و مأوی کـنـد هـمـی
شـــاهـــا خـــدای دانـــد تــــا لـــفـــظ روزگـــاربـر جـاه و قـدر تـو چـه ثـنـاهـا کـنـد همـی
وانـدر بــر چــو ســنـگ رهـی فــکـرت چــو نـورصـد مـعـجـزه ز مـدح تـو پـیدا کـنـد هـمـی
آری کــــه مــــهـــر تــــابــــان یـــاقــــوت زرد رارنـگـیـن و لـعــل در دل خــارا کـنـد هـمـی
مـدحـت چـو طـوق قـمـری بـر گـردن مـنـسـتهر سـاعـتـم چـو قـمـری گـویا کـند همی
شــاهـا زمــانـه بــر تــن مــن جــور مـی کــنـداو را بــدو گـذاشــتــه ام تــا کــنـد هـمـی
بــخــت مـطــیـع بــوده و گــشــتــه مــرا مـقــراز مـن رمـیده گـشـت و تـبـرا کـنـد هـمـی
سـودایی اسـت بـخـت و نـگـویم کـه هر زمـانجـرمـی نکـرده بـر مـن صـفـرا کـنـد همـی
چون هر چه بود خون همه پالوده شد ز چشمبی خون مرا چراست که سودا کند همی
شــــیـــدا نـــهـــاد بــــنـــد گـــران دارم و مـــرابــنـد گـران بـه زنـدان شـیـدا کـنـد هـمـی
بــدخــواه مــن بــگــویـد بــر مــن هــمــه دروغوآن را کــه او نـبــیـنـد اغــرا کــنـد هـمــی
نـقـاش چـیـره دسـتــسـت آن نـاخـدای تــرسعـنـقـا نـدیـده صـورت عـنـقـا کـنـد هـمـی
هـر ســاعــتــم زمـانـه بــه چــوبــی دگــر زنـداین فـعـل بـخـت نحـس همـانا کـند همی
بـا مـنـش کـینه ایسـت نـدانـم ز بـهر چـیسـتوین هر چـه او کـند همه عـمدا کند همی
خـــواهــم ز روزگــار چـــو گــویــد جـــواب مــنیـک ره نـعــم کـنـد نـکـنـد لـا کـنـد هـمـی
گـــر نــه صـــواب کـــردم دانــش نــداشـــتـــمکـــار صـــواب مــردم دانــا کــنــد هــمــی
نه نه زمـانه خـود چـکـنـد خـود زمـانه کـیسـتحـکـم قـضـا خـدای تــعـالـی کـنـد هـمـی
یــارســت بـــا زمــانــه بـــه هــر کــرده آدمــیبــدهـا بـدو زمـانـه نـه تـنـهـا کـنـد هـمـی
بـر بـنده رحـم کـن کـه همـی بـنده جـان و تـندر مـدح و خـدمـت تـو مـسـمـا کـند همی
در مـدحــت ایـن قـصــیـده غـراســت کـافـریـنهر کـس بـر این قـصـیده غـرا کـنـد همـی
تـا قـصـه گـوی چـیـره زبــان پــیـش عـاشـقـانقـصـه ز عـشـق عـروه و غـفـرا کـند همی
در پــیـش تــخـت خـدمـت بــخـت تــو را فـلـکبـسـتـه کمر بـه طوع چـو جـوزا کند همیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.