ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ثقة الملک طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
در کـف دو زبــانـیـســت مـرا بــســتــه دهـانـیگـوید چـو فـصـیـحـان صـفـت بـیـت زمـانـی
آن کــودک عــمـری کــه بــود کــوژ چــو پــیـریو آواز بــــــرآورده چــــــو آواز جــــــوانــــــی
تــرکــیـب بــدیـعــش ز جــمـاد و حــیـوانـســتشـخـصـش ز جـمـادی و زبــان از حـیـوانـی
چــون زریـن را نـیـســت ازو ســاخــتــه کـفــیتــکـیـه زده بــر ران و کـف سـیـمـیـن رانـی
جــان را ز هـمــه شــادی دادســت نـصــیـبــیدل را ز هـمـه رامـش کـردســت ضــمـانـی
در بــــزم خــــداونـــد ســـرایـــد غـــزل و مـــدحصـد گـونـه سـخـن گـوید بـی هـیچ زبـانـی
طــاهـر ثــقــت الـمـلـک ســهـری کــه ز رأیـشدر مــلــک بــیــفــزایــد هــر روز جــهــانــی
خــورشــیـد کــه هــر روز ســر از مــلــک بــرآردگـوید بـه بـیانـی کـه چـنـان نیسـت بـیانی
نـه چــون ثــقــت الـمـلــک بــود مـلــک فــروزینه نیز چـو مـسـعـود مـلـک مـلـک سـتـانی
ای جـسـم تـو جـانی که سـرشتـسـت ز نوریهـرگـز نـبــود پــاکـتــر از جـسـم تـو جـانـی
در طـبــع تــو از چــرخ نـگـشـتــسـت هـراسـیبـر عـقـل تـو از دهر نـمـانـده سـت نـهانـی
افـــروخـــتـــه رای تـــو هــمــی مــلــک فــروزدای رای تـو تـیغی که چنان نیست فسانی
حـزمـت چـو بــیـارامـد و عـزمـت چـو بــجــنـبــدآن کــوه رکــابــی بــود ایـن بــاد عــنــانــی
اقـــبـــال تـــو و هــیــبـــت تـــو نــوری و نـــاریمــهـر تــو و کــیـن تــو بــهـاری و دخــانــی
از خــامـه تــو مـلـک بــه خــوبــی و بــه نـغـزیچـون لـعـبـت آذر شـد و چـون صـورت مانی
هـرگـز نـکــشــد پــی بــه گـمـان تــو یـقــیـنـیهـرگـز نـبــرد پــی بــه یـقـیـن تـو گـمـانـی
کــام تــو بـــه هــر وقــتــی آراســتــه بـــزمــیجـود تــو بــه هـر وقـتـی پــرداخـتـه کـانـی
مــال تـــو خــریــدار ثــنــا گــشــتـــه و هــر روزداری ز ثـــنـــا ســـودی و از مـــال زیــانــی
ای رای تـو آن سـخـت کـمـانـی کـه نـدیدسـتاین سخت کمان چرخ چو او سخت کمانی
ایـن طـالـع بــخــتــم سـرطـانـسـت هـمـیـشـهزان کج رود این بـخـت بـدم چـون سرطانی
امــــروز خــــداونــــدا در حــــبــــس تــــنــــم راجـان در غـلـیانـسـت و تـن انـدر خـفـقـانی
چــون مــردم بــیـمــار کــه در بــحــران بــاشــدپـیوسـتـه هـمـی گـویـم بـا خـود هـذیـانـی
گــر گــویـم و گــر نـه غــم دل در دل چــون نــارمــی بــتــرکــد ایـن دل اگــر گــویـم یـانـی
از رنــــج روانــــم را رفــــتــــه هـــمــــه قــــوتزیـرا کــه تــنــی دارم چــون رفــتــه روانـی
پــیـوسـتــه دریـن حــبــس گـرفـتــارم و مأخــوذهر روز بـه جـلـویزی و هر شـب بـه عـوانی
تــــا دوزخــــی نـــبــــود درمـــانـــده نـــگــــردددر دســت چــنـیـن دوزخــی زنـدان بــانـی
مـن بـسـتـه بـدخـواهـم غـبـنـا کـه بـدیـنـسـانگـردد چـو مـنـی بـسـتـه تـلـبـیس چـنـانی
این هست همه سهل جز این نیست که امروزدر دل زنـــدم دوری روی تـــو ســـنـــانـــی
جـانـم کـه بـتـرسـیـده سـت از چـرخ سـتـمـگـراز رای کــریـم تــو هـمـی خــواهـد امــانـی
ور مــن بـــمــرم فــضــل فــرو گــریــد و گــویــدوالـلـه کـه ازین پـس بـنـبـینـیم چـو فـلـانی
دردا و دریــغـــا کــه شـــود ضـــایــع و بـــاطـــلزیـن نـوع بــنـانـی و ازیـن جــنـس بــیـانـی
نـه نـه کـه بــه حــسـن نـظـر دولـت ســامـیـتآخــر بـــکــنــم روزی بـــا بـــخــت قــرانــی
امـــروز مـــن از رای بــــلـــنـــد تــــو بــــدیـــدماز دولــت و اقــبــال دلــیـلــی و نــشــانـی
والــلــه کــه بــخــواهــم دیـد ارزنــده بــمــانــمبـر تـن ز تـو تـشـریفـی و بـر سـر بـرکـانـی
خــوش چــیـز از آنـسـت سـبــک خـیـزی تــازیاز سـاز بـه زریال و بـه رخـشش چـو گرانی
ویـن حــال عــیـانـســت مـرا ز آنـکـه بــر عــقـلاحـوال جـهان نـیسـت نـهانـی چـو عـیانـی
تــا هـیـچ تــهـی نـیـسـت مـکـانـی ز مـکـیـنـیچـونان کـه جـدا نیسـت مـکـینی ز مکـانی
یـک لـحــظـه و یـک ســاعـت قـصــر تــو مـبــادابـی صـدری و دیوانی بـی بـزمی و خـوانی
سـر ســبــزتــر از مـورد و فـزایـنـده تــر از سـرودلـشــاد ز هـر ســرو قـدی مـورد نـشـانـی
چـون لـالـه شـده جــام تــو از بــاده و گـشـتــهاز روی بــتـان بـزم تـو چـون لـالـه سـتـانـی
مـی خـواسـتـه از غـالـیه خـطـی کـه دهـانـشبـاشـد چـو درآیـد بـه سـخـن غـالـیه دانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.