ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ناله از حصار نای و مدح محمد خاص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نـوا گـوی بـلـبـل کـه بـس خـوش نـوایـیمـــبـــادا تـــو را زیــن نــوا بـــیــنــوایــی
نـواهـای مــرغــان دو ســه نـوع بــاشــدتــو هــر دم زنــی بــا نــوایــی نــوایــی
گر از عشق گویا شدستـی تـو چـون منمـــبــــادات از رنـــج و انـــده رهـــایـــی
بــســی مــرغ دیــدم بــه دیــدار نــیـکــونــدانــنــد ایـشــان بــه جــز ژاژ خــایـی
هـمــه جــو فــروشــان گــنـدم نـمــایـنـدتــو گــنــدم فــروشــی و ارزن نـمــایـی
زهــی زنــد بـــاف آفــریــن بـــاد بـــر تــوکه بس طرفه مرغی و بس خوشنوایی
بـخـسـبـند مرغان و تـو شـب نخـسـبـیمگر همچـو من بـسـتـه در حـصـن نایی
نـگـویـی تـو ای رنـج بـا مـن چـه بـاشـیتـو ای بـی غـمـی نـزد مـن چـون نیایی
بـــه مــن بـــر بـــلــا از فـــراق تـــو آمــدنــهــنــگ فـــراقــی تـــو یــا اژدهــایــی
هـمـیـشـه دو چــشـمـم پــر از آب داریبـه چـشـم مـن انـدر تـو چـون تـوتـیایی
تـو ای چـشـم من چـشـم داود گشـتـیتــــو ای دامــــنـــم دامــــن اوریـــایـــی
بــبــر صـبــحـت از مـن فـراق تــو یـک رهکـه داده سـت بــا مـن تــو را آشـنـایـی
وگــرنــه بـــنــالــم کــه طـــاقـــت نــدارمچــگـونـه کــنـم صــبــر بــا مـبــتــلـایـی
بــه پــیـش ولــی نـعــمـتــم بــاز گــویـمکـه دارد کـفـش بــر سـخـا پــادشـایـی
که او خاص شاهست و من خاص دولتبــر او دولـت و بــخــت داد ایـن گــوایـی
الــا ایـن کــریـمــی کــه انــدر غــمــانــمبـــلـــا را نــجـــاتـــی و غـــم را دوایــی
مــثــل زد نــبــایـد ز نــعــمــان و حــاتــمکـه نـعـمـان نـبـردی و حـاتـم سـخـایـی
مــحـــمــد خـــصــالــی و آدم کــمــالــیبــراهـیـم خــلـقـی و یـوســف لـقــایـی
اگـر مـدح و حــمـد و ثــنـا راسـت مـعـدنتــویـی مـعـدن حـمـد و قـطـب ثــنـایـی
بـــیــا کـــنـــد بـــایــد بـــدر آن دهــانــیکـه از نـطـق او چـون تـویـی راسـتـایـی
بـه تـو حـاجـتـی دارم ای خـاص سـلطانکـه تــو مـرکــز جــود و کــان عــطــایـی
ازیــن شـــاعــرانــی کــه آیــنــد زی تـــوولـیـکـن بــه عـلـم و خــرد روســتــایـی
بــیـایـنــد ایـن قــوم زی تــو هـمــیـشــهز بـــهـــر گـــدایـــی و کـــالـــا ربـــایــی
ز مــن بــنــده بــر دل تــو یــادی نــیـارینـپــرسـی نـگـویـی کـه روزی کـجــایـی
چــراغـیـسـت افـروخــتــه طـبــع شـاعـرضــو آنـکــه فــزایـد کــه روغــن فــزایـی
چـو کـم گـشـت روغـنـش تـاریـک سـوزدبــه مــقــدار روغــن دهــد روشــنــایـی
بـــمــیــرد چـــو روغـــن ازو بـــازگـــیــریچــگــونـه بــود چــون فــتــیـلـه فــزایـی
مـرا پــشـت بــشـکـسـت گـردون گـردانفـــرو مـــانــدم از ورزش کـــدخـــدایــی
نکـو گـردد این پـشـت بـشـکـسـتـه آنگهکـه از جــود تــو بــاشــدش مـومـیـایـی
الــا تــا ســکــونــســت دایــم زمــیــن رابـــود پـــیــشـــه بـــاد خـــاک آزمــایــی
چــنــان بــاد رای جــهـان زی تــو ســرورکــه تــا او بــپــایــد تــو بــا او بــپــایــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.