ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علی خاص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نـگـار مـن تــویـی و یـار غـمـگـسـار تـویـیوگــر بــهـار نـبــاشــد مــرا بــهـار تــویـی
جــدا شــدی ز کــنــار مــن و چــنـان دانـمکه شـب گرفـتـه مرا تـنگ در کـنار تـویی
چــگــونـه یـابــم بــا درد فــرقــت تــو قــرارکـه جــان و دل را آرامـش و قــرار تــویـی
شـــکـــار کـــردی جـــانــا دل مـــرا و مـــراز دام عشق بـه دست آمده شکار تـویی
چـو جـویبـارسـت از اشـک دیده مـن زانـکبـه قد بـر شده چـون سرو جـویبـار تـویی
مــبــاد عــمــر مـن و روزگــار مـن بــی تــوکـه شـادی و طـرب عـمر و روزگـار تـویی
مرا نه جـان هست امروز نه جـهان بـی تـواز آنـکـه جـان جـهان مـن ای نـگـار تـویی
ولـیک کـبـر بـه اندازه کـن نه در حـشـمـتعـمـید خـاصـه و سـالـار شـهـریـار تـویی
علی که خـسرو هر سـاعتـش همی گویدچو جان و دیده و دل ملک را به کار تویی
بــزرگ بــار خــدایــا گــر افــتــخــار کــنــیتـو را سـزد کـه سـر اهـل افـتـخـار تـویی
خــدایــگــانــا از بــهــر هــر مــهــم بـــزرگمعـین و رایزن و پـشـت و دسـتـیار تـویی
گـر اسـتـواران دارد مـلـک بـه حـاشـیـه بـرچـو بـاز کار بـه جـان افتـد اسـتـوار تـویی
سپـرد جان و تـن خویشتن بـه تو چو بـدیدکه پیش او بـه همه وقت جانسپـار تویی
اگـر شـکـفـتـه گـلـی بــاغ مـلـک را شـایـدکـه در دو دیده بـدخـواه ملـک خـار تـویی
ز پــور زال و ز نـوشــیـروان و حــاتــم طـیبــه مـردی و خــرد وجــود یـادگـار تــویـی
چــو جــود ورزی دریـای بــی کــرانــی تــوچــو رزم جــویـی گـردون در مـدار تــویـی
بــه پــیـش تــو گـردنـکـشــان عـصـر امـروزپــیـاده انـد بــهـر دانـش و ســوار تــویـی
بـه عـرضـگاه بـزرگی که عـرض فـخـر کـنندســر جــریــده تــو و اول شــمــار تــویـی
بـه هـیـچ زلـزلـه و بـاد جـنـبـشـی نـکـنـیکـه کـوه تـنـد و سـرافـراز و پـایـدار تـویی
چـو گـاه تـیـزی بـاشـد هـمـه شـتـابـی تـوچــو وقـت حـلـم بــود مـایـه وقـار تــویـی
تو را سزد که به کف ذوالفقار گیری از آنکبــه نـام و زور خـداونـد ذوالـفـقـار تــویـی
جـهان نبـیند و همچـون غبـار پـسـت شودچـو دیـد مـرد مـبــارز کـه در غـبـار تـویـی
پــلـنـگ وار گــهـی در دم مـخــالـف مـلـکگـرفـتـه راه و سـر تـیـغ کـوهـسـار تـویی
گهی چـو شـیرین عرین از پـی شـکار عدورده بــخــیـزد ز اطــراف مــرغــزار تــویـی
گـهـی شــتــابــان انـدر قـفــای افــغــانـانچــو اژدهـای دژآگــه مــیـان غــار تــویـی
گـهـی بــه خـنـجــر درنـده مـصـاف تــویـیگـهـی بـه تـیـغ گـشـاینـده حـصـار تـویی
چــو اخـتــیـار کـنـنـدت مـنـجــمـان جــهـانکـه در سـعـادت فـهرسـت اخـتـیار تـویی
روان و دانـش و دل مـتـفـق شـدنـد بــر آنکـز آفــریـنـش مـقــصــود کـردگـار تــویـی
تو شاد بنشین و کوشش به بندگان بـگذاراگـر چـه لشـکـر سـاز و سـپـاه دار تـویی
ز کـارزار بـکش چـنگ و بـاده خـور یک چـندنـه مــادر و پــدر جــنـگ و کــارزار تــویـی
بــروی خـبــان دلـشـاد و شـاد خـوار بــزیکه در حـقیقت دلشـاد و شادخـوار تـویی
بـه فـضـل خـویشـم سـیراب کـن خـداونـداکـه تـشـنه مـانـده ام و ابـر تـندبـار تـویی
غرض چـه گویم دانی همی بـه حاصل کنکـه بــر مـراد مـن امـروز کـامـگـار تــویـی
هــزار کــرت روزی فــزون کــنــم ســجــدهبـه شـکـر آنـکـه خـداونـد ایـن دیـار تـویی
ز جـان و دیده کـنم مـدح تـو کـه مدح تـو رابـه جـان و دیده خریدار و خواستـار تـویی
مـبــاد هـرگـز ایـوان خــسـرو از تــو تــهـیکـه فـرو زیـنـت ایـوان بــه روز بــار تـویـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.