ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح سپهسالار محمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جــهـان را نـبــاشـد چــنـیـن روزگـاریکـــه آرایــد او را چـــنـــان نـــامـــداری
ســر ســر کــشــان زمــانـه مـحــمـدکـــه دولــت نــدارد چـــو او یــادگــاری
صـف آرای پـیـلـی کـمـربــنـد شـیـریجـهانـگـیر گـردی سـپـه کـش سـواری
ز عـفـو و ز خـشـمـش ولـی و عـدو رافـــروزنــده نــوری و ســـوزنــده نــاری
نه بـی مادحـش در جـهان بـزمگـاهینـه بـی سـایلـش بـر زمـین رهـگـذاری
نه بـا فـکـرتـش اخـتـری را شـعـاعـینـه بــا هـیـبــتــش آتـشـی را شـراری
نــــه آثـــــار مــــردی او را کــــرانــــینــــه آیــــات رادی او را شـــــمـــــاری
شــب کـیـن او را نـیـابــی صـبــاحــیمــی مــهــر او را نــدانــی خـــمـــاری
شـده شـرک را هـول او پــای بــنـدیبـــده مــلـــک را رای او دســـتـــیــاری
شـده بـحـر بـا طبـع او چـون سـرابـیبــود ابــر بــا دســت او چــون غـبــاری
شکستـه سـپـاهی بـه هر رزمگاهیدریــده مــصــافــی بـــه هــر کــارزاری
بــرآورده گــردی ز هـر تــنــد کــوهـیفــرورانـده ســیـلـی بــهـر ژرف غــاری
چـو از خـون گـردان بــجـوشـد فـراتـیچــو از جــان مــردان بــرآیــد بــخــاری
زمـیـن بـر دلـیـران شـود چـون تـنـوریهـوا بــر سـواران شـود چـون حـصـاری
نبـاشدش تـرس از چـنان صعب حالینـبـاشـدش بـاک از چـنـان هـول کـاری
نـــوردد زمـــیـــن و گــــذارد زمــــانـــهبـــه هــامــون نــوردی و دریــا گــذاری
بـه زیـر انـدرش بــاره غـرنـده شـیـریبـه دسـت اندرش نیزه پـیچـنده مـاری
شـگفتـی از آن خـنجـر مرگ سـطـوتکـه جـز جـان شـیران نجـوید شـکـاری
بـه خـون هـزبـران خـونـخـواره ویـحـکچــرا تــشـنـه بــاشـد چــنـان آبــداری
زهی آنکه جز کوششت نیست راییزهی آنکه جز بخششت نیست کاری
چـنین بـاشد و جـز بـدینسـان نبـاشدکـــرا بـــود چـــون دولــت آمــوزگـــاری
فـلـک بــافـدت هـر زمـانـی لـبــاسـیز تأیـــیـــد پــــودی ز اقـــبــــال تـــاری
ازیـن پـیـش بــی حـرز مـدح تـو بــودمچـو آسـیمـه هوشـی و دیوانه سـاری
کـنـون گـشـتـه ام در ثـنـا عـنـدلـیبـیچـون مـن یـافـتـم در پـنـاهـت بــهـاری
تــو شــاه یـلـانـی و بــنـمـایـمـت مـنعـروسـی ز مـدحـت بـه زینـت نـگـاری
همـی تـا بـرآید بـه هـر کـشـتـمـنـدیهـمـی تــا بــرویـد بــه هـر مـرغــزاری
ز هـر تـخـم بـیـخـی ز هـر بـیخ تـردیز هـر تــرد شـاخـی ز هـر شـاخ بــاری
روان بــاد حـکـم تـو بـر هـر سـپـهـریرســان بـــاد نــام تــو بــر هــر دیــاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.