ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ابوالفرج نصربن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ایـا آنـکــه بــر دلــبــران پــادشــایـیجهان همچو بـستان تو بـاد صبـایی
اگــر حــجــت صــنــع الــلــه بـــایــدرخـان تـو حـجـت بـه صـنـع خـدایـی
بــتــان ســرایـی بــســان ســتــارهتــو مـاهـی مـیـان بــتــان ســرایـی
دل من بـماندسـت در درد عـشـقتنــیـابــد ازو هـیـچــگــونــه رهــایـی
ز گفـتـار من خـشـمت آید همیشـهچنین خشمگین بـر رهی بـر چرایی
تـکـبـر مـکـن بـر مـن بـنـده زینسـانکـزیـن کـبـر کـردن بــتـا در سـرآیـی
نـبــایـد کـه جـور و جـفـایـت بـگـویـمبـه رادی کـه او راسـت فـرمـانروایی
عـمید مـلـک بـوالـفـرج نصـر رسـتـمکـه بــفـزود شـه را ازو پــادشــایـی
ایــا آنــکــه زیــن زمــیـن و زمــانــیولـی را نـجــاتــی عــدو را بــلــایـی
زمــیـن و زمــان از تــو نــازنــد دایــمکـه بـر هـر دو داد ایزدت کـدخـدایی
هـر آن بـیـنـوایـی کـه پـیـش تـو آیـدنـبــیـنـد از آن بــیـشـتــر بــیـنـوایـی
بـه بـزم اندرون کسـری و کیقـبـادیبـه رزم انـدرون شـیـری و اژدهـایـی
هـر آنـگـه بــرافـراز بــاره نـشــیـنـیبـه مـیدان چـون شـیر ژیان انـدرآیی
سـنانت چـنان در دل دشـمـن افـتـدکـه چـونـان نـیفـتـد قـضـای خـدایی
هر آن جـنگجویی که آمد بـه جـنگتچو سرمه به سم ستورش بسایی
تـو پـاکـیزه سـتـی و پـاکـیزه مذهبتـو فـرخـنـده فـعـلـی و فـرخ لـقـایی
تـو مـر دشـمنان را رسـانی بـه اندهتــو از دوســتــان رنــج انــده زدایـی
تــو ابــر گــهـر پــاش و دیـنـار بــاریتـو خـورشـید تـابـان و بـدرالد جـایی
تـو بـنـیاد فـضـلـی و اصـل سـخـاییبـه فضـل و سـخـا حـیدر مرتـضـایی
شــد آراســتــه کـشـور هـنـد از تــوگـرفــتــه ز اقــبــال تــو روشــنـایـی
کـنـد افـتـخـار از تـو سـلـطـان عـالـمکـز ایـزد مـر او را تـو نـیکـو عـطـایی
اگر اوست چون جم به تخت جلالتتــو انــدر دهــا آصــف بــر خــیــایـی
تـو زو بـی غمی او ز تـو شاد و خرمســزا او تــو را و تــو او را ســزایــی
بـه نیکی خـلیلی بـه پـاکی کـلیمیبـه روی و خـرد یوسف و مصطفایی
همـی شـکـر و مـدح تـو گـویند دایمبـه هند اندرون شهری و روسـتـایی
الــا تــا هـر آن چــیـز کــایـد ز بــنـدهبـدو نـیک بـاشـد سـراسـر قـضـایی
هـمـه ســال بــادی عـمـیـد ولـایـتعــمــل را ز رأی رفــیــعـــت روایــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.