ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح دیگر از آن پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گر چـون تـو بـه چـینستـان ای تـرک نگارستـیپـیوسـتـه بـه چـیـنـسـتـان ای مـاه بـهـارسـتـی
گـر نـه هـمـه زیـبــایـی بـا قـد تـو جـفـتـسـتـیگـر نـه هـمـه دلـجـویـی بــا روی تــو یـارسـتـی
آن زلـف سـیـه گـر نـه هـم بـوی بــخـورسـتـیکـی دیـده بـی خـوابـم پـرنـم چـو بــخـارسـتـی
شـب گر نه بـه همرنگی بـودی چـو دو زلف تـوکـی در شـب تـاریـکـم یـک لـحـظـه قـرارسـتـی
از روی تـو گـر شـبـها روشـن نشـدی چـشـممبـا روی چـو مـاه تـو شـمعـم بـه چـه کـارسـتـی
از زلـف چــو دود تــو بــر روی چــو گــلـبــرگــتشـب بـسـتـر مـن گـویـی از آتـش و خـارسـتـی
کـی خـون رودی چـنـدیـن بــر دو رخـم از دیـدهگـر نـه دل پــر خــونـم زان غـمـزه فـگـارســتــی
کی مسـت و خـرابـسـتـی از عشق دلم هرگزگـر نـرگـس مـوزونـت نـه جــفـت خــمـارسـتــی
زان دانـه نــار تــو گــر یـافــتــمــی قــســمــیکـی اشـک دو چـشـم من چـون دانه نارسـتـی
گـر تـو دهیم بـوسـی پـیشـت نهمـی گـنـجـیگـر در خــور ایـن عـشـقـم امـروز یـسـارسـتــی
آخـر بـدهـی گـه گـه چـون لـابـه کـنـم بـوسـیآیـا کــه اگــر گـه گـه بــا بــوس و کــنـارســتــی
مـن پـار ز تـو یـک شـب بــا شـادی دل خـفـتـمای کــاش مـرا امـســال آن دولــت پــارســتــی
از عـشـق تـو گـر روزم زینگـونه نه تـیره سـتـیدر هـجــر تــو گـر کـارم زیـن نـوع نـه زارســتــی
گر وصل تـو همچـون جـان در دل نه عزیزستـیکی عاشـق بـیچـاره در چـشـم تـو خـوارسـتـی
از شـاه نـمـی رانـد کـز چــشـم تــو خـون زایـدبـس خـون کـه نـرانـدسـتـی از هیچ نـیارسـتـی
مـســعـود کـه گـر گـردون بــنـده نـشــدی او رانـه دهـر فــروزســتــی نـه خــاک نـگـارســتــی
رویم نـه شـخـودسـتـی قـدم نه خـمـیدسـتـیروحـم نه رمـیدسـتـی شـخـصـم نه نـزارسـتـی
چـون شیر شکارسـتـی شـاها همه شاهان رادر دهـر گـر از شـاهـان یک شـیر شـکـارسـتـی
بـر پـیل نشـانـدسـتـی بـا بـند گـران بـی شـکگـر هـیـچ دریـن گـیـتـی یـک پـیـل سـوارسـتـی
گر نه سپـهت هستی ساکن شده از کوششمـسـکـون زمـین یـکـسـر بـر تـیـره غـبـارسـتـی
دستـش همه رودستی رودش همه خونستیسنگش همه خاکستی کوهش همه غارستی
لـطـف تــو و عـنـف تـو گـر هـیـچ شـدی مـرئیایـن جــوهـر نـورســتــی آن عـنـصـر نـارسـتــی
ور کـینه و مـهر تـو مـحـسـوس بـصـر گـشـتـیآن گــونـه لـیـلـســتــی و آن لـون نـهـارســتــی
گـر آتــش خـشـمـت را حــلـم تــو نـکـردی کـمزو چــرخ دخــانـســتــی ســیـاره شـرارســتــی
گـر نـه کـف مـیـمـونـت بــارنـده چـو ابــرسـتـیکی شاخ سخـا زینسـان پـیوسـتـه بـبـارسـتـی
گـر بــاد شــکـوه تــو بــر چــرخ نـرفــتــســتــیدر چــرخ کــجــا هـرگــز زیـنـگـونـه مـدارســتــی
گر در خور جشن تو تحفه ستی و هدیه ستیاز هـفـت سـپــهـر انـجـم پـیـش تـو نـثـارسـتـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.