ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»توسل به یکی از بزرگان پس از سیزده سال حبس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای بــه رادی بــلــنـد مـلــک آرایچــشـم بــد دور از آن مـبــارک رای
چــون قـضــا نـام تــو زمـانـه نـوردچـون دعـا قـدر تــو فـلـک پــیـمـای
آفـــتـــابـــی بـــرای دهــر افـــروزآسـمـانـی بــه جــاه گـردون سـای
من درین حبـس چـند خواهم بـودمـانـده بـنـدی گـران چـنین بـر پـای
هفت سـالم بـکوفت سو و دهکپـس از آنم سـه سـال قـلـعـه نـای
بـند بـر پـای مـن چـو مـار دو سـرمن بـر او مانده همچـو مار افسـای
در مـرنجـم کـنون سـه سـال بـودکـه بـبـنـدم در ایـن چـو دوزخ جـای
ناخـن از رنج حـبـس روی خـراشدیــده از درد بـــنــد خــون پـــالــای
گــــر مــــرا از مـــیـــانـــه زنـــداندر ربـــایـــد جـــهـــان مـــرد ربـــای
بـه خـدای ار دگـر چـو مـن یـابـنـدپـس ازیـن هـیـچ پــادشـاه سـتـای
نـشـنـود گـوش هیچ مـدح نـیوشدر جـهان هیچ گـوش مـدح سـرای
نه چـون مـن بـود یک ثـنـاگـسـتـرنه چو من هست یک سخن پیرای
نـه ازیـن پـس نـبــود خـواهـم نـهنــه چــنــیـن ژاژ خــای خــام درای
بـر گـرفـتـم دل از وسـیلت شـعـرتــا نـگـویـد کـسـی کـه ژاژ مـخـای
تـوبـه کردم ز شـعر از آنکه ز شعربـدم آیـد هـمـی بـه هـر دو سـرای
ایـن ســرایــم عــذاب بــوده بــودوای از آن هـول روز مــحــشــر وای
ای گـشـاده هـزار بــسـتــه چـرخبــســتــه مـحــنـت مـرا بــگـشـای
دست بخشایش تو نیک قویستبــر مــن پــیـر نـاتــوان بــخــشــای
روزگـــار مـــرا هـــمـــایـــون کـــنسـایه بـر من فـکـن چـو پـر همـای
دل مـن شــاد کـن بــه فــرزنـدانروی آن خــرد کــان مــرا بــنــمــای
این کـلام خـدای هسـت شـفـیعنـــزد تـــو ایــن بـــزرگـــوار خـــدای
تـا بــمـانـد هـمـی زمـانـه بــمـانتـا بــپــایـد هـمـی سـپـهـر بــپــای
هـر چــه بــفـزایـدت فـلـک دولـتتـو کـریـمـی بـه شـکـر آن بــفـزای
رادی و مـکـرمـت بـخـواهـد مـانـدجــز بــه رای و مـکــرمـت مـگــرایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.