ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح علاء الدوله مسعود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گر چون تـو بـه چینستـان ای بـت صنمستیپـشـت شـمنان خـدمت او را بـخـمسـتـی
آزادی اگـــر بــــنـــده بــــدی ار ز تـــو امـــروزوالـلـه کـه همـسـنـگ تـو زر و درمـسـتـی
در خــوبــی اگـر دعــوی مـیـری بــکـنـی تــویک لـشـکـرت از خـوبـان زیـر عـلـمـسـتـی
طیره ست پـری از تو و حسن تو رمیده ستور نه بـه سـر تـو کـه تـو را از خـدمسـتـی
گـر نـیـسـتـی آن زلـف بــرآورده سـر از کـبــرکـی بـر مـه تـابـانـش نـهـاده قـدمـسـتـی
در جمله اگر یک صنمستـی چو تـو در حسناندر همـه عـالـم سـخـن آن صـنمـسـتـی
زیـنـگـونـه اگـر نـیـسـتـی از دیـده روان خـوندلـداده عـشـق تــو کـجـا مـتــهـمـسـتـی
داری دژم و تـــازه دل و عــشـــق مــن ارنــهکی سوسـن تـو تـازه و نرگس دژمسـتـی
بــنـگــاشــت مـژده بــر دو رخــم راز دل ارنـهکی بـر دو رخ از خـون دو دیده رقـمسـتـی
مــن ســغــبــه آنـم کــه دم ســرد زنـی تــوگویی که دم گل بـه گله صـبـحـدمسـتـی
آن خوی که بر آن روی نشیند همی از شرمگویی کـه بـه گلبـرگ بـرافـتـاده نمسـتـی
گر حـسـن تـو جـادو و مشـعبـد نشـدسـتـیبـر روی تـو کـی لاله و نرگس بـهمسـتـی
گـر نـیـســتــمـی در هـوس و پــویـه وصـلـتامـروز مـرا در همه عـالـم چـه غـمـسـتـی
ور نـیـســتــی انـدوه و فــراق تــو بــریـن دلدر عیش مرا شادی و راحت چه کمستـی
بــد خـوی اگـر نـیـسـتـی زیـنـسـان بـدخـویجـای تـو همه مجـلس شـاه عجـمسـتـی
مــســعــود کــه گــر عــدل نــورزیـدی رایـشبـر خـلق ز گـردون سـتـمگر سـتـمسـتـی
یک دفـتـر مـدحـش را بـس نـیـسـتـی امـروزگوهر چـه درخـتـسـتـی یکسر قلمسـتـی
گــر نـیـســتــی از بــهـر عــدو فــرمــان دادنهر لفـظ کـه هسـتـیش بـلا و نعـمسـتـی
یک دشـمـن او نـیـسـتـی انـدر هـمـه عـالـمگـرنـه هـمـه آییـنـش حـلـم و کـرمـسـتـی
ور نــیــســـتـــی آن رأی فــروزنــده تـــابـــانچون شب همه آفاق جـهان پـرظلمستـی
گـر خـواهدی و هسـت بـدان حـاجـتـمندیشاو را بـه فـلـک بـرز کـواکـب حـشـمسـتـی
هـرگـز بـه نـعـم کـی شـودی سـیـر خـلـایـقگـرنـه مـلـک الـعـصــر ولـی نـعـمـســتــی
ظــاهــر نــشــدســتــی شــرف گــوهـر آدمگـر نه شـرف خـسـرو عـالـی هممسـتـی
گــر نــیــســتـــی از بـــهــر وجــود شــرف اودر جـمله وجـود همه گـیتـی عـدمسـتـی
بـاشـد بـه گـیا حـاجـت ورنـه بـه هـمـه هنـداز خـنـجـر خـونریزش رسـتـه بـقـمـسـتـی
بــا هـمــت او شــیـر فــلــک یـار شــد ار نــهشـیر فـلـک افـتـاده چـو شـیر اجـمسـتـی
یـک روی گـنـهـکـار نـدیـدی بـه جـهـان کـسگر درگهش از امن چـو بـیت الحـرمسـتـی
یک روسـتـمش خـوانم در حـملـه کـه گـوییبـا تـاج قبـادسـتـی و بـا تـخـت جـمستـی
گـر نـیـسـتـی از جـودش پـیوسـتـه ضـیـافـتامـید ز هر نـعـمـت خـالـی شـکـمـسـتـی
زود دشــمــنــی ار خــواهـدی امــوال و زر اوچـون سـایل او دشمن او محـتـشمستـی
در کـل جــهـان نـیـســتــی انـصــاف پــدیـدارگـر رای رزینش نه جـهان را حـکـمـسـتـی
در شـعـر دعـا گـویمـی ار نـه بـه همـه وقـتاین چرخ و فلک را به وجودش قسمستیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.