ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
فـتــح و ظـفـر و نـصــرت و پــیـروزی و اقـبــالبــا عــز خــداونـد قــریـن بــودنـد امـســال
مــشــهــور شـــد از رایــت او آیــت مــهــدیمـنـسـوخ شـد از هـیـبـت او فـتـنـه دجـال
شـــاهــان ســـرافـــراز نــهــادنــد بـــدو رویرایــان قــوی رای ســپـــردنــد بـــدو مــال
بــنـمـود بــدو حــکـم و قـضـا قـدرت و امـکـانبـفزود بـدو دولت و دین حـشمت و اجـلال
شـاهی اسـت که عزم حـشمش دود بـرآورداز دوده مـظــلــومــان از مـجــمـع اضــلــال
بحری است که موج سخطش گرد برانگیختاز قــلــعــه بــودارو وز لــشــکــر چــیـپــال
چـنـدان عـلـم شـیـر بــرافـراشـت کـه بـفـزودز ایشان به فلک بر چو اسد بیعدد اشکال
چــنـدان گـلـه پــیـل درآورد کــه بــرخــاســتزیـشـان بـه زمـیـن انـدر بـی زلـزلـه زلـزال
شـاها بـیلـک رمـح تـو چـون مـعـجـز موسـیشاخی است که بـا او نرود حیلت محتـال
آمـــوخـــتـــه زایـــد بـــچـــه شـــیــر ز مـــادراز عـدل تـو در پـنـجـه نهان کـردن چـنـگـال
روزی کـه هـمـی گـریـد اشــخــاص بــر ارواحوقـتـی کـه هـمـی خـنـدد آجـال بــر آمـال
بــر خــاک زمــیـن وصــل کــنـد بــاد هـوا ابــروز بــاد هـوا بــاز کــنـد خــاک زمــیـن بــال
گه عـقـل پـریشـان کـند از جـرعـه شـمشـیرگـه هـوش خـروشـان شـود از دره طـبــال
دیـو از الـم خـشـت تــو بــر خـشـت زنـد سـرکـوه از فــزع گـرز تــو در بــرز کــشــد یـال
آنــی کــه ز کـــردار تـــو آرد گــهــر اســـتـــادآنـی کـه ز گـفـتـار تـو سـازد هنـر اسـتـال
گـر وهـم تــو بــر خــاطــر ابــدال گـذشــتــیدر عــلــم ابــد چــنـگ زدی هـمـت ابــدال
ور قــوت عــدل تـــو بـــصــلــصــال رســیــدیبـی روح بـجـنبـیدی در سـاعـت صـلـصـال
تــا مــعــدن اعــدا بــه تــو اطــلــال نــدیـدنـدظـاهـر نـشـد از عـدل تـو کـیفـیـت اطـلـال
انـدر خــطــر زخــم تــو چــو نــال شــود کــوهونـدر نـظـر رحـم تــو چـون کـوه شـود نـال
تـا از پـس و پـیشـینه کـم و بـیش و بـدو نیکتـا در تـک و پـویند شب و روز و مه و سال
طـبــع و دل و طـبـل و عـلـم و رأی تـو بـنـیـادفـتـح و ظـفـر و نـصـرت و پـیروزی و اقـبـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.