ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه رشیدالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
نـــوبـــهـــاری عـــروس کـــردارســـتسـرو بــالـا و لـالـه رخــسـارسـت
بــاغ پــر پــیـکــران کــشــمــیـرســتراغ پــر لـعــبــتــان فــرخــارســت
کــســوت ایــن ز دیــبـــه روم اســـتزیـــور آن ز در شــــهــــوارســــت
حـــلـــه دســـت بـــاف نــیــســـان رابـسـدش پـود و زمـردش تـارسـت
بـــخــشــش بـــاد را بــه گــلــهــا بــرگــردش کـــردگــار پـــرگــارســـت
چـمـن و بــرگ را بـه ذات و بـه طـبــعنـقـش دیـبــا و مـهـر دیـنـارســت
آب تـــــیـــــغ زدوده داشـــــت چـــــراچــهـره خــاک پــر ز رنـگــارســت
عــاشــق گــل هــزاردســتـــان شــدپـس چرا شب شکوفه بـیدارست
زار بـــلـــبـــل چـــرا هــمـــی نـــالـــدکــه گــل زرد زار و بــیــمــارســت
بـــاغ پـــر کـــار کـــرد شـــد شـــایــدکـه بـهـر خـاک طـبـع پـرکـارسـت
***
چــرخ چــون دســتــبـــرد بــنــمــایــدزیــنــت بـــوســتــان بـــیــفــزایــد
تــخــت گـلـبــن چــو افـسـر کـسـریبـــه جــواهــر هــمــی بــیــارایــد
ابــــر بــــر گـــل گـــلـــابــــهـــا ریـــزدبــاد بــر مــل عــبــیـرهــا ســایـد
بــی فـســان ابــر تــیـره صــیـقـل وارزنـــگ تـــیــغ درخـــش بـــزدایـــد
طــبــع بــی داس هــر زمــان گــویـیســـــرو آزاد را بـــــپـــــیــــرایـــــد
آهـوی مـشـک نـافـه گـشـت نـسـیمکـه ز جـسـتـن هـمـی نـیـاسـاید
گـرد طـبـعـش نـگـشـت عـشـق چـراروی لــالــه بــه خــون بــیـنــدایـد
تـــا نــبـــنــدد نــقــاب بـــچــه بـــحــرمــادر گــل نــقـــاب نــگــشـــایــد
از مـــه و مـــهـــر بــــارور شـــد بـــاغزهــره و مــشـــتـــری از آن زایــد
هــر چــه جــایـیـســت بــزم را زیـبــدهر چـه جـامیسـت بـاده را شـاید
***
بــوسـتــان بــا سـپــهـر هـمـتــا شـدکــه پــر ز شــعــری و ثــریـا شــد
کـوه چـون تـکـیه گـاه خـسـرو گشـتدشــت چــون بــزمـگـاه دارا شــد
بــاد رنــگ ابــر نــقــشــبــنــدی کــردخـاک بـر هـفـت رنـگ دیـبــا شـد
هـر دو شـاخـی صـلـیـب وار و درخـتاز شـکوفـه بـه شـکـل جـوزا شـد
تــا هـوا در بــخــار پــنــهـان گــشــتراز پــنــهـان ســبــزه پــیـدا شــد
شــاد شــد ســرو و مــورد پـــنــداریپــهـلـوی ســرو مـورد بــالـا شــد
آمــــد از بـــــیــــد در لــــغـــــز نــــاژوبــلـبــل از ســرو در مـعــمـا شــد
اشـک چــشـم ســبــل گـرفـتــه ابــرتـا روان گشـت سـوی صحـرا شد
زلـفـهـای بــنـفـشـه پـیـچـان گـشـتچـشـم های شـکـوفـه بـینـا شـد
چــشــم بـــد دور بـــاد ازیــن عــالــمکـه بـه دیـدار سـخـت زیـبــا شـد
***
پـــرده گـــل هــمــه صـــبـــا بـــدریــدکـرد چـهـره بـه شـرم شـرم پـدید
ابـــر پـــوشـــیــد روی مـــاه وز بـــرقرایــت روی مــاه بـــدرخـــشـــیــد
بــــا صــــیـــادوار دســــت گـــشــــادابـــرآذار دام حـــلــقــه کــشــیــد
کـــــرد بـــــدرود بـــــاغ و راغ ضـــــرورکـانـدرو پـای بــنـد خـویـش نـدیـد
قــصــر و کــاخ رشــیـد خــاصــه نـگــرکـه ز بـس کـبـر بـر جـهان خـندید
تــا کــه بــنـیـاد او بــه مــاهـی رفــتســرو بــالـای او بــه مـاه رســیـد
طـبــع پــر گـرد و مـشـک بــیـد هـمـهراسـت چـون عـنکبـوت پـرده تـنید
بــاغـش از خـرمـی بــهـشـتــی شـدکـوثــرش جــانـفـزای جـام نـبــیـد
صورتـش را روان بـه حـرص بـخواستصحبـتـش را خرد بـه جـان بـخرید
خواست گردون شکوفهاش به چشمدیـده هـایش هـمـه از آن بـکـفـید
***
طــرفــه حــالــا کــه بـــوســتــان داردعـــمــر پـــیــر و تـــن جـــوان دارد
پـــاســـبـــان کـــرد بـــاغ قـــمــری راکـه بــســی گـنـج شـایـگـان دارد
از خــــوی ابــــر گـــل صـــدف کـــرداردر نـــاســـفـــتـــه در دهــان دارد
چــشـم سـاغـر بــه بــاده مـی افـروزکه صبـا جـسـم و شاخ جـان دارد
بــی قـرارســت ابــر و شــایـد از آنـکبــــــاره تــــــنـــــد زیـــــر ران دارد
در ســخـــاوت هــمــی بـــیــاســایــدخـــوی خـــاص خـــدایــگــان دارد
عــمـده مـمـلـکـت رشــیـد کـه مـلـکمــــدح او بــــر ســــر زبــــان دارد
نـــامـــداری کـــه آفــــتــــاب نـــهـــادهـمـتــش ســر بــر آسـمـان دارد
پـــــس ازو آرد آنـــــکـــــه چـــــرخ آردکـــم ازو دارد آنـــچـــه کـــان دارد
وصـــف او را بـــنـــان قـــلـــم گـــیــردشـــکـــر او را زبـــان بـــیـــان دارد
***
ای بــه تــو ســرفــراخــتــه شــاهـیمـشـتـری رای و آسـمـان جـاهی
کـــوه در حـــلـــم و ابــــر در جــــودیشــیـر در رزم و مــاه بــر گــاهـی
تـا تـو چـون چـرخ بـر زمـیـن گـشـتـیمـمـلــکــت بــازیـافــت بــرنـاهـی
تــا هــژبــری کــنــد ســیــاســت تــونــنـــمـــایــد زمـــانــه روبـــاهــی
هــــر درازی کــــه از درازان داشــــتیـافــت از نـعــمـت تــو کـوتــاهـی
تــا جــهـان شـاد شـد بــه دولـت تــوکـــس نـــدارد ز انـــده آگـــاهــی
تـــا کـــنـــد خـــاطـــر تـــو راهــبـــریکـی بــتــرسـد خـرد ز گـمـراهـی
مــوج زد کــفــت و نــمــانــد هــمــیمکرمت چون به خشک در ماهی
کـــنــد از بـــهــر عـــمــر تـــو عـــالــمهـر شـبـی دعـوی سـحـرگـاهـی
بـیـنـی از چـرخ هـر چـه مـی جـویـییابـی از دهر هر چـه می خواهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.