ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گــشــتــنــد بــا نـشــاط هـمــه دوســتــان گــلبــس نـادر آمـد ای عــجــبــی داســتــان گــل
بــی ابــر گــل نـخــنـدد و بــی بــاد نـشــکــفــدابـــرســـت و بـــاد گــویــی جـــان و روان گــل
گـل عـاشـق شـه اســت و چــو دیـدار او بــدیـدگـــشـــت آشـــکـــاره از دل راز نـــهـــان گـــل
بــنـگـر کـه هـر سـپـیـده دم از حـرص بــزم شـاهتــازه رســد هـمـی بــه چــمــن کــاروان گــل
گـویـی کـه هـســت مـادح ســلـطـان زرفـشــانگـــل در مـــیــان بـــاغ و زر انــدر مــیــان گـــل
ســاقـی نـبــیـد پــیـرده اکـنـون کـه شــد جــوانایـن بــاغ پــیـر گـشـتــه بــه عـمـر جــوان گـل
گــل مــدح شــاه خــوانـد و پــر در هـمـی کــنـدایـن ابــر درفـشـان بــه ســحــرگـه دهـان گـل
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
بــاغ مـلـک ز گـل چـو بـهـشـت بـریـن شـدسـتگلبـن درو بـه خـوبـی چـون حـورعین شدست
شـــادی و لـــهـــو و رامـــش شـــاه زمـــانـــه راسوسن نگر که جفت گل و یاسمین شدست
صــاحــبــقــران عــالـم هـرگـز قــران بــه حــکــمبــا طــالـع ســعـادت گـلـی قـریـن شــدســت
مـانـا هـزار فـتــح نـشـســتــه اسـت و عـز و نـازبـا همنشین او بـه جـهان همنشین شدسـت
او را ز هــفــت کــوکــب تـــابـــان هــفــت چــرخاز مـلـک هـفـت کـشـور زین نـگـین شـدسـت
شـــادان شــده زمــانــه و خـــرم شــده زمــیــنکـو خــســرو زمـانـه و شـاه زمـیـن شـدســت
دانــم یـقــیـن کــه او را در دل گــمــان نــمــانــدکـاندر جـهان گـمانش عـین الیقـین شـدسـت
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
شـاه جـهـان بــه تـیـغ چـو مـلـک جـهـان گـرفـتدولـت رکــاب دادش و نـصــرت عــنـان گـرفــت
فـالـی گـرفـت چـرخ و هـمـی گـرفـت مـمـلـکـتسـلـطـان ابـوالـمـلـوک ملـک ارسـلـان گـرفـت
شـاهـی کـه مـلـک هـرگـز چـون او مـلـک نـدیـدخـصـمش چـو دید مملکـت او را جـهان گرفـت
بــخـتـش چـو روی داد بــه نـیـکـی هـمـان زمـاندولـت بــه کـارهـای بــزرگـش ضــمـان گـرفـت
تأثـیـر حـل و عـقـدش در قـبــض و بــسـط مـلـکبـر آب نقـش گشـت و بـر آتـش نشـان گرفـت
ایـن سـعـی بــنـده وار کـه بــخــت جــوان نـمـودامــروز مــلــک عــالــم شـــاه جـــوان گــرفــت
سـاقـی بـیار بـاده ای چـون گـل بـه رنـگ و بـویکـامـروز بــاغ و راغ هـمـه گـلـســتــان گـرفــت
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
شـاهـا بــه شـادکـامـی گـلـشـن کـنـی هـمـیچـون آسـمـان زمـیـن را روشـن کـنـی هـمـی
چـون خـلـق تـو مـعـطـر گـشـتـسـت بــحـر و بــرکـامـروز در ســعــادت گـلـشــن کـنـی هـمـی
رام اسـت بـخـت تـو که بـه هر وقت حـاصلسـتحـکـمـی کـه بـر زمـانـه تـوسـن کـنـی همـی
هـر جـا هـمـی ز بــخـشـش تـخـمـی پــراکـنـیوز شـکـر و مـدح هر جـا خـرمـن کـنـی همـی
در دو جـــهـــان هــمـــی دهـــدت ایــزد کـــریــمپــاداش مـکــرمـات کـه بــر مـن کـنـی هـمـی
در ســور مــلــک بـــادی بـــا دوســتــان کــه تــومـر ســور دشــمـنـم را شـیـون کـنـی هـمـی
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
تــــا روزگـــار مـــلـــک تــــو را آشــــکـــاره کـــردچـشـم مـلـک در او بــه تــعـجــب نـظـاره کـرد
روزی کـه مـلـک جــســتــی چــرخ فــلـک تــو رااز فـــتـــح تـــیــغ کــرد وز اقــبـــال بـــاره کــرد
چـــون روز بـــزم خـــواری زد دیـــد پـــیـــش تـــویـاقــوت ســرخ مـعــدن در ســنـگ خــاره کـرد
در بــاغ مـلـک تــا گـل بــخـتــت شـکـفـتــه شـدبــر تــن مـخــالـف تــو گــل جــامـه پــاره کــرد
مــلــک تــو را فــلــک چــو بــزرگــی تــو بـــدیــداز عـــزت و جـــلــالــت دیــهــیــم و یــاره کــرد
خــورشــیـد خــســروانـی و بــزم چــو چــرخ تــوایـن گـلـشـن تــو از گـل زیـر اســت پــاره کـرد
گـویـی کـه مـسـت شـد گـل لـعـل از نـشـاط تـورازی کــه داشــت در دل از آن آشــکــاره کــرد
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
شــاهـا بــهـانــه جــویـی تــا زرفــشــان کــنــیوز سـیم و زر زمـین چـو ره کـهـکـشـان کـنـی
از دوسـتــی بــخـشـش گـلـشـن کـنـی هـمـیکـز زر و گـل زمـیـن را چـون گـلـسـتــان کـنـی
زین سیم و زر که بخشی شاها شگفت نیستکـز سـیم و زر بـه گـیتـی جـیحـون روان کـنـی
تـا بــوسـتـان چـنـیـن اسـت از گـل سـزد کـه تـوگـر عـشـرتـی کـنـی همـه در بـوسـتـان کـنی
بــخـتــت جـوان و مـلـک جـوانـسـت و تــو جـوانمـمـکـن بــود کـه پــیـر جـهـان را جـوان کـنـی
ای شـاه گـل بــه تــهـنـیـت مـلـکـت آمـده سـتزیبـد کـه تـو کـنـون هـمـه رامـش بـر آن کـنـی
جـــان را و مــغــز را ز گــل و بـــاده قــوتـــســتشـاید کـنـون کـه تـقـویـت مـغـز و جـان کـنـی
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــود
شــاهـا هـمـیـشــه فــصــل خــزانـت بــهـار بــادبــــر روی آن بــــهـــار ز دولـــت نـــگــــار بــــاد
تــا دور چــرخ بـــر تــو ســعــادت کــنــد هــمــیاز دور چـــرخ بـــر تـــو ســـعــادت نــثـــار بـــاد
تــا شــاخ و بــار بــاشـد و تــا بــاغ و بــوســتــانبـــر شـــاخ دولـــت تـــو ز اقـــبــــال بـــار بـــاد
هـر تــازه گـل کـه بــشــکـفــدت در بــهـار مـلـکدر دیـــده مـــخـــالـــف تـــو تـــیـــز خـــار بـــاد
تـا هـسـت شـهـریـاری و شـاهـی تـو را بــه عـزبــر تــخــت شــهـریـاری و شــاهـی قـرار بــاد
تــا چــرخ و کــوه بـــاشــد مــلــک و بــقــای تــوچــون چــرخ پــایـدار و چــو کـوه اسـتــوار بــاد
از روزگـــار تــــوســـت هـــمـــه فـــخـــر روزگـــارتـــا هــســـت روزگــار هــمــیــن روزگــار بـــاد
انــدر زمــانــه شــاه جـــهــان تـــا جــهــان بـــودســلـطـان ابــوالـمـلـوک مـلـک ارســلـان بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.