ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مرثیه برای رشیدالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
پـــرده از روی صـــفـــه بـــرگــیــریــدنــــــوحــــــه زار زار در گــــــیـــــریـــــد
تــن بــه تـیـمـار و انـدهـان بــدهـیـددل ز شـــادی و لـــهـــو بـــرگـــیــریـــد
هـــر زمـــان نـــوحـــه نـــو آغـــازیــدچــو بــه پــایـان رســد ز ســر گــیـریـد
گــر عـــزیــز مــرا قـــیــاس کـــنــیــداز مـــه نـــو و شــــاخ بــــرگــــیـــریـــد
چــون فـرو شـد ســتــاره ســحــریکــار مــاتــم هــم از ســحــر گــیــریــد
بـــر گـــذرگــه اجـــل کـــمــیــن داردگـــر تـــوان رهــگـــذر دگـــر گـــیــریــد
بــا ســتــیـز قـضـا بــهـش بــاشــیـدوز گـــشـــاد بـــلـــا حـــذر گـــیـــریـــد
کــار گــردون هـمـه هـبــا شــمــریـدحـــال گــردون هــمــه هــدر گــیــریــد
***
ای مـــه نـــو اگـــر تـــمـــام شـــدیســـخـــت زود آفــتـــاب بـــام شـــدی
گیتـی او را بـه جـان رهین گـشـتـیدولـــت او را بــــه طــــوع رام شــــدی
عــــمـــده کـــار مـــرد و زن بــــودیعــدت شــغــل خــاص و عــام شــدی
فــضــل او در جــهـان بــگـســتــردیجـــهــل بـــر مــردمــان حــرام شــدی
مـایـه فـخـر و مـحــمـدت جــسـتــیمـــایـــه جــــاه و احــــتــــرام شــــدی
چـون زدوده یـکـی سـنـان گـشـتـیچـون کـشـیـده یـکـی حـسـام شـدی
بـه هـمـه حـکـمـتـی یـگـانـه شـدیدر هــمــه دانــشــی تـــمــام شـــدی
نــاتــمــامــت فــلــک ز مــا بـــربـــودای دریـــغــــا اگــــر تــــمـــام شــــدی
***
گــر زمــانــه بــر او دگــر گــشــتــیمــایــه مــعــنــی و هــنــر گــشــتــی
بــه هـمـه مـکــرمــت مــثــل بــودیدر هـمـه مـفـخــرت ســمـر گـشـتــی
شــب فــرزانــگــان چـــو روز شــدیزهــر آزادگـــان شـــکـــر گـــشـــتـــی
شــد فــدای پــدر کــه در هــر حــالهـــمـــه گـــرد دل پــــدر گـــشـــتـــی
ور نـگـشـتــی ســر اجــل بــه قـضـاپــدر او را بــه طــبـــع ســرگــشــتــی
سـخــت نـیـکـو نـیـک خـوش بــودیکــه ســر آنـچــنـان پــســر گـشــتــی
هـمـه گـفـتـیـش عـمـر بـخـشـیـدیاگــرش عــمــر بــیـشــتــر گــشــتــی
یـک جــهـان حــمـلـه حـمـلـه آوردیگـر اجــل زو بــه جــنـگ بــرگـشــتــی
***
ای رشــیــد ای عــزیـز و شــاه پــدرروز و شــــب آفــــتــــاب و مـــاه پــــدر
ای ادیـــــب پـــــدر دبـــــیــــر پـــــدراعــــتــــمــــاد پـــــدر پـــــنــــاه پـــــدر
بـــه تـــو نــازنــده بـــود جـــان پـــدراز تـــو بــــالـــنـــده بــــود جـــاه پــــدر
تـا نـشـسـتـه پـدر بـر آتـش تـوسـتپـــــاره دودی شــــدســـــت آه پـــــدر
ره نـــمـــای پـــدر رهـــت زده شـــدکـــه نــمـــانـــد از پـــس تـــو راه پـــدر
بـی گـناه پـدر تـو خـواهی خـواسـتعـــذر ایــن بـــی عـــدد گـــنـــاه پـــدر
از بـــرای چــه زیــر تــخــتــه شــدیوقــت تـــخـــت تـــو بـــود شـــاه پـــدر
مـرگ اگـر بــسـتـدی فـدای تـو بــودنــعــمــت عــمــر و دســـتـــگــاه پـــدر
***
ای دگــرگــون شــده بـــه تـــو رایــمبـــرگــذشـــت از نــهــم فـــلــک وایــم
بــســر آیــم بــه ســوی تــربــت تــوزیـن ســبــب رشــک مـی بــرد پــایـم
جــز روان تـــو کــی بـــود جــفــتـــمجـــز ســـر گـــور کـــی بـــود جـــایـــم
تــخــت شــاهـان چــگــونــه آرایـنــدگـــو تـــو هـــمـــچـــنـــان بـــیـــارایـــم
بــــه روان تــــو گــــر ســــر گــــورتجـــز بــــه خـــون دو دیـــده انـــدایـــم
هــر زمــان مــاتـــمــی بـــیــاغـــازمهــر نــفــس نــوحــه ای بـــیــفــزایــم
بــه تــو آســوده بــودم از هـمـه غـمتـــو بـــه مــردی و مــن نــیــاســـایــم
تــو بــه زیــر زمــیــن بــفــرســایــیمــن ز تـــیــمـــار تـــو بـــفـــرســـایــم
ای گــرامــی تـــو را کــجـــا جــویــمدرد و تــــیـــمـــار تــــو کــــرا گـــویـــم
شدی از چـشم چـون مه و خورشیدتــیـره شــد بــی تــو خــانــه و کــویـم
بـــر وفـــات تـــو روز و شـــب نــالــماز هــلـــاک تـــو ســـال و مــه مــویــم
دل بــه کــف دو دســت مـی مـالــمرخ بــه خــون دو دیــده مــی شــویــم
گر چه گل همچو بـوی و روی تو بـوددل هـمــی نــدهــدم کــه گــل بــویـم
هــمــه در آتـــش جـــگــر غــلــطــمهــــمــــه در آب دیــــدگــــان پــــویـــم
لـالـه لـعـل شــد ز خــون چــشـمـمخــیــری خــشــک شــد ز کــف رویــم
خـون بـگـریم ز مـرگ چـون تـو پـسـرچــون بـــبــیــنــم ســپــیــدی مــویــم
***
تــــا ز پــــیـــش پــــدر روان کــــردیخـــــو دل بـــــر رخـــــم روان کـــــردی
بــر رخــان پــدر ز خــون دو چــشــمزعـــــفــــران زیــــر ارغـــــوان کــــردی
هـــمـــه روز پـــدر ســـیـــه کـــردیهـــمـــه ســــود پــــدر زیـــان کـــردی
تــا بــه تــیـراجـل بــخـسـتــت جــانتــــیـــر قــــد پــــدر کـــمـــان کــــردی
صــــورت مـــرگ زشــــت صــــوت راپــیــش چــشــم پـــدر عــیــان کــردی
خــاک بـــر هــر ســری پــراکــنــدیخــــون ز هـــر دیـــده ای روان کـــردی
کــاروانــی کــه گــفــتـــه بـــود روانکـــه تــــو آهـــنـــگ کــــاروان کـــردی
نـور بــودی مـگــر چــو نـور لــطــیـفقــصــد خــورشــیــد آســمــان کــردی
***
مـــرده فـــرزنـــد مـــادرت زارســــتمــــرگ نـــاگــــاه را خــــریـــدارســــت
گـر چـه بــر تـو چـو بــرگ لـرزان بـودچــون گــل اکــنـون ز درد بــیـدارســت
هـمــه شــب زیـر پــهــلــو و ســر اوبــســتــر و بــالـش آتــش و خــارسـت
اگـــر ز دیـــده بـــر تـــو خـــون بـــاردچـــون تـــو فـــرزنــد را ســـزاوارســـت
هـیـچ بـیـکـار نـیـسـت یـک سـاعـتمــاتـــم تــو فــریــضــه تـــر کــارســت
بــاد خــوشــرو بــر او دم مـرگـســتروز روشــن بـــه او شـــب تـــارســـت
خـسـتـه آسـمـان کـینه کـش اسـتبـــــســــتــــه روزگــــار غــــدارســــت
گر نه از جان و عمر سیر شده ستاز روان تـــــو شــــاه بـــــیــــزارســــت
***
هـیـچ دانـی کـه حـال مـا چـون شـدتـــا ز قـــالـــب روانــت بـــیــرون شـــد
تــا چــو گــل در چــمـن بــپــژمـردیرویـش از خــون دیـده گــلــگــون شــد
زنــدگــانــی و جـــان و کـــار هــمــهبـــر عـــزیـــزان تـــو دگـــرگـــون شـــد
هر که بـود از نشـاط مفـلس گشـتگـــر چــــه از آب دیـــده قـــارون شـــد
مــغــزهــا از وفــات تــو بــگــداخــتدیـده هـا در غــم تــو جــیـحــون شــد
حـسـرتـا کـان تـن سـرشـتـه ز جـانصـــیــد گـــردون نـــاکـــس دون شـــد
ای دریــغـــا کـــه آن روان لــطـــیــفطـــــعـــــمــــه روزگــــار وارون شـــــد
وای و دردا کــــــه آن دل روشـــــــنخـون شـد و دیده هـا پـر از خـون شـد
***
بـــنـــدگـــان تـــو زار و گـــریــانــنـــدزار هــر ســاعــتـــی تـــو را خــوانــنــد
چـفـتـه بــالـا و خـسـتـه رخـسـارنـدکـوفــتــه مـغــز و ســوخــتــه جــانـنـد
تـا شـبـیخـون زده سـت بـر تـو اجـلهــمــه از دیـده خــون هـمــی رانــنــد
هــر زمــان از بـــرای خـــرســـنــدیخــاک گــور تــو بــر ســر افــشــانـنــد
زانـکـه عــمـر تــو بــیـشــتــر دیـدنـدهــمــه از عــمــرهــا پــشــیـمــانــنــد
از دل انــدر مــیــان صـــاعـــقــه انــدوز دو دیـــده مـــیـــان طــــوفـــانـــنـــد
هر زمانی بـه رسـم منصـب خـویشزی تـــو آیـــنـــد و دیـــد نـــتـــوانـــنـــد
راسـت گـویـی کـه در مـصـیـبــت تـوهـمـه مـســعـود ســعــد ســلـمـانـنـد
***
غـم تــو بــر دلـم مـگـر نـیـش اسـتکـه هـمـه سـالـه در عـنـا ریش اسـت
غـم تــو مـن کـشـم کـه مـسـعـودمکه بـه جـان غم کشیدنم کیش اسـت
مـوی بــر فــرق گـوئیـم تــیـغــســتمــژه بــر دیـده گــوئیـم نــیـش اســت
گــر هــمــی خــون رود ز دیـده مــننه شگفت است زانکه دل ریش است
از ســـیـــاهـــی و تـــیــرگـــی روزمهـمـچــو انـدیـشـه بــدانـدیـش اســت
ایـــن تــــن و جــــان زار پــــژمــــردهتــن بــیــمــار و جــان درویــش اســت
مـن بـدینـگـونـه ام کـه خـویـش نـیمچـه بـود آنـکـه او تـو را خـویـش اسـت
مـکـنـیـد این هـمـه خـروش و نـفـیـرکـه همـه خـلـق را همین پـیش اسـت
***
ای فــلـک ســخــت نـابــســامـانـیکـــــژ رو و بـــــاژگـــــونـــــه دورانـــــی
مـحــنـت عــقــل و شــدت صــبــریفـــتـــنــه جـــســـم و آفـــت جـــانــی
مـار نـیـشــی و شــیـر چــنـگــالــیخــیــره چــشــمــی و تــیـز دنــدانــی
بـــدهــی و آنــگـــهــی نــیــارامـــیتـــا هــمـــه داده بـــاز نـــســـتـــانــی
زود بــــــیـــــنـــــد ز تــــــو دل آزاریهــر کــه یــابـــد ز تـــو تـــن آســانــی
بـشـکـنی زود هر چـه راسـت کـنیبــر کــنــی بــاز هـر چــه بــنــشــانـی
هـر چــه کـردی هـمـه تــبــاه کـنـیمــگــر از کــرده هــا پـــشـــیــمــانــی
نـکــنـم ســرزنـش کــه مــجــبــوریبـــســـتـــه حـــکـــم و امـــر یــزدانــی
***
تـــو رشـــیــد ای ســـرخـــداونـــداناصـــل نــیــکـــان و نــیــک پـــیــونــدان
آن کــشــیـدی ز غــم کــجــا هـرگـزنــکـــشـــیــدی ز خـــاره و ســـنـــدان
ره جـز این نـیـسـت عـاقـبـت گـر مـابــــنــــدگــــانـــیـــم یـــا خــــداونـــدان
آســمـانـیـســت آتــشـیـن چــنـگـالروزگـــاریـــســـت آهـــنـــیـــن دنـــدان
گـر چـه هسـت آن عـزیز اندک عـمربــه حــقـیـقــت ســزای صــد چــنـدان
بــر گـذشــتــه چــنـیـن جــزع کـردننــشــمــردنــد از خـــرد خـــردمــنــدان
در رضـــــا و ثـــــواب ایــــزد کـــــوشگـر چــه صــعــب اســت درد فـرزنـدان
مـهـر مـن نـیـســتــی اگــر نـه امـیخــســتـــه بـــنــد و بـــســتــه زنــدانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.