ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
شــد پــرنـگــار ســاحــت بــاغ ای نـگــار مـندر نــوبــهــار مــی بـــده ای نــوبــهــار مــن
مـن در خـمـار هجـر تـو نـابـوده مـسـت وصـلتـو مـی کـنی بـلـب بـتـر از مـی خـمـار مـن
شــد بـــاغ لــالــه زار و گــر نــیــز کــم شــودای لــالــه زار بـــاغ تـــویــی لــالــه زار مــن
زلـف تــو بــی قـرار و دلـم گـشـتـه بــی قـرارزیـن هــر دو بــی قــرار بــبــردی قــرار مــن
گـویی کـه سـال و ماه بـه هم عـهد کـرده اندآن بـــی قـــرار زلــف و دل بـــی قـــرار مــن
گل گـشـت خـار گـشـت مرا هجـر و وصـل تـوای وصـل تــو گـل مـن و هـجـر تــو خـار مـن
مـی ده مـیی کـه غـم نـخـورم هیچ تـا تـوییدر عـمـر غـمـگـســار مـن و مـیـگـسـار مـن
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
آمــد بـــه ســوی بـــاغ درود و ســـلــام مــیجـــام مــی آر کآمــد هــنــگــام خــام مــی
از بــهـر ســور بــاغ کـه کـرد دســت نـوبــهـارآیــد هــمــی بــلــهــو نــویــد و خــرام مــی
در پـوسـت می نگنجـد گـل تـا بـه گـل رسـیدبــر لـفـظ بــاغ وقـت صـبــوحــی پــیـام مـی
گر پـخـتـه ای بـه عقل می خـام خـواه از آنکرامــش نـخــیـزدت مــگــر از ذات جــام مـی
مـی اصــل شــادی آمـد خــیـز ای غـلـام مـنمـی ده مـرا بـه شـادی ای مـن غـلـام مـی
کام می آن بـود که تـو بـاشی همیشه شـادباشی همیشه شاد چو باشی به کام می
مـی را عـزیـز بــدار و بـه چـشـم خـرد بــبـیـندر بـــزم شـــاه عــالــم عــز و مــقــام مــی
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
تـــا تـــو بــــتـــاب کـــردی زلـــف ســـپــــاه رادر تـو بــمـانـد چـشـم بـه خـوبـی سـیـاه را
ای رشـک مـهـر و مـاه تـو گـر نـیـک بــنـگـریدر مـهـر و مـاه طــیـره کـنـی مـهـر و مـاه را
گـر هـیـچ بـایـدت کـه شـوی مـشـک بـوی تـویــکــبــار بــرفــشــان ســر زلــف ســیــاه را
شــادی و خــرمــی کــن کــامــروز در جــهـانشــادی و خــرمــیـســت دل نــیـکــخــواه را
گـردون بـه تـخـت و مـلـک همـی تـهنیت کـندســلــطــان مــلــک پــرور بـــهــرامــشــاه را
جـمشید خـسـروان شـد و خـورشید آسـمانبـــوســـد زمــیــن درگـــه او عـــز و جـــاه را
تــاج و کـلـاه ســر بــه فـلـک بــر کـشــیـد ازوکآراســـت عــز و مــلــکــش تـــاج کــلــاه را
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
ای آفـــتـــاب دولـــت بـــر آســـمــان مــلـــکوز طـلـعـت تــو روشـن گـشـتــه روان مـلـک
تـــا ابـــروار بـــارد دســـت تـــو بـــر جـــهـــانخـرم چـو بـوستـان شد و تـو بـوستـان ملک
قـــوت گـــرفـــت و قـــوت او بـــاد بـــر فـــزوناز عـون و رای پــیـر تــو بــخـت جـوان مـلـک
چـون داسـتـان مـلـک نـهاد این جـهان همـیبــر نــام تــو نــهـاد ســر داســتــان مــلــک
تــا پــای تــو بــســود بــه دولـت رکـاب فـتــحدر دســت تــو نـهـاد جــلـالـت عـنـان مـلـک
ســر در کـشـیـد فـتــنـه و روی جــهـان نـدیـدتــا شـد زدوده خـنـجـر تـو پــاسـبــان مـلـک
صاحـبـقران تـو بـاشی و هستـی و هیچ وقتجـز بـا تـو چـشـم مـلـک نـبـیند قـران مـلـک
چـون بـر فـلـک دعـای تـو گـوید هـمـی مـلـکانـدر جــهـان ثــنـای تــو گــویـد زبــان مـلـک
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
ای پــادشــاه دولــت دیـن را یــمــیـن تــویـیای شــهـریـار مـلــت حــق را امـیـن تــویـی
آبــاد و خــرم اســت ز جــاه تــو مـلـک و دیـنزیـرا کـه ایـن و آن را پـشـت و مـعـین تـویی
روی زمـیـن چـو خـلـد بـریـن شـد ز نـیـکـویـیاز فـخــر آنـکـه خــســرو روی زمـیـن تــویـی
نیک و بـعـد عـدو و ولـی مـهر و کـین تـوسـتچـون نـیـک بـنـگـریـم سـپـهـر بــریـن تـویـی
ایـزد تـو را بــه مـلـک جـهـان بــرگـزیـد از آنـکانـدر جـهـان مـلـک ز شـاهـان گـزیـن تـویـی
دولـت بـدان مسـلط گـشـتـه سـت بـر جـهانکـانـدر عـزیـز خـاتــم مـلـکـت نـگـیـن تـویـی
گــویـنــد هـفــت کــشــور زیـر نـگــیـن کــنــدشـاهی ز اصـل و نسـل یمینی و این تـویی
انـدر جـهـان نـخـواهـد بــودن پـس از تـو شـاهای شـاه تــا قـیـامـت شـاه پــسـیـن تـویـی
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
چـون در کف تـو کـشـت کـشـیده حـسـام تـوآمــد بــه گــوش دولــت عــالــی پــیــام تــو
هنگام حمله خواست که ناگه به ذات خویشبــی دســت تــو بــرآیــد تــیـغ از نــیــام تــو
از خـون سـرکـشـان ویلـان شـد عـقـیق رنـگانــدر کــف تــو خــنــجــر الــمــاس فــام تــو
اقـبــال دســت مـلـک روان کـرد هـر ســویـیمـنـشـورهـا نـوشـت جــهـان را بــه نـام تــو
در بــارگـاه مـلـک مـیـان بــســت و ایـســتــادبـــر طـــاعـــت تـــو دولـــت پـــدرام رام تـــو
در دهر داد دین ز تـو آسـوده شـد که هسـتاز بـــهــر دیــن و داد قـــعـــود و قــیــام تـــو
انـدر زمـانـه حـاصـل گـشـتـه ز جـود تــوسـتهـر کــام دل کــه بــاد زمــانـه بــه کــام تــو
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــاد
شـاهـا همـیشـه مـهر سـپـهر افـسـر تـو بـادمـاه دو هـفـتـه چـتـر شـده بــر سـر تـو بــاد
از خــدمــت تــو حــاجــت شــاهـان روا شــودتـا هسـت کـعـبـه کعـبـه شـاهان در تـو بـاد
اندر جـهان چـو خـنـجـر بـرهان مـلـک تـوسـتبــرهـان مـلـک در کـف تــو خـنـجــر تــو بــاد
یاری گـری تـو خـلـق جـهان را بـا مـن و عـدلایـزد بــهـر چــه خـواهـی یـاری گـر تــو بــاد
اقــــبــــال آســــمـــانـــی و تأیـــیـــد ایـــزدیهر سـو که قـصـد و عـزم کنی رهبـر تـو بـاد
تــا بــر سـپــهـر اخـتــر بــاشـد هـمـه سـعـودسـرمـایـه سـعـود ســپــهـر اخــتــر تــو بــاد
فخـر سخـا ز دسـت سخـا کستـر تـو خـاستعـــز هـــنـــر ز رای هـــنـــر پـــرور تـــو بـــاد
گـردون بـه امـر و نـهـی کـهـین بـنـده تـو شـدگیتـی بـه حـل و عـقـد کـمین چـاکـر تـو بـاد
گشتـه سـت تـخـت و ملک ز بـهرامشاه شادتـا تـخـت و مـلـک بــاشـد بـهـرام شـاه بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.