ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح ابوالفرج نصر بن رستم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
هجـران تـو این شـهره صـنم بـاد خـزانسـتکـاین روی مـن از هجـر تـو چـون بـرگ رزانسـت
در طـبـع نشـاطـم طـمـع وصـل چـنـانـسـتدر بـــاغ دلــم بـــاد فـــراق تـــو هــمــانــســـت
انگـشـت و زبـان رهی از عـشـق گـرانسـتکــانـدر دل مــن نـیـســت ز لــهـو و طــرب آثــار
هجـران تـو بـر جـان مـن از رنـج حـشـر کـردخـــون جــــگـــرم بــــاز ز دو دیـــده بــــدر کـــرد
از دیـده بــرون رفـت و ز رخــســار گـذر کـردگـفـتــم کـه مـگـر بــه کـنـد ایـن کـار بــتــر کـرد
هـجـر تـو پـسـر آنـچـه بـدیـن جـان پـدر کـردهرگـز بـه نکـرد آن بـه حـسـین شـمر سـتـمگـر
تــا تــو ز مـن ای لـعــبــت فـرخــار جــدایـیرفــت از دل مـن خــســتــه هـمـه کــام روایـی
هـر روز مــرا انــده هــجــران چــه نــمــایـیهـر روز بــه مـن بــرغـم عـشـقـت چــه فـزایـی
ز انـدیـشــه تــو نـیـســت مـرا روی رهـایـیتــا روی چــو مــاهــت نــکــنــی بـــاز پـــدیــدار
ای مـاه درخـشـان تـو بــر سـرو سـهـی بــربــــرده رخ چـــون مـــاه تـــو را روی رهـــی بـــر
مــفــزای دگــر رنــج بــریـن رنــج رهــی بــرمــفــزای نــگــارا تــبـــهــی بـــر تــبـــهــی بـــر
خـط سـیـهـی زشـت بـود بــر سـیـهـی بــربـــر یــاد نـــکـــو بـــد نـــبـــود یــاد نـــکـــوکـــار
مــولــای تــو و بــنـده آن روزی چــو مــاهـمچـون شـیـفـتــگـان بــسـتــه آن زلـف سـیـاهـم
هـر چـنـد مـن از عـشـق تـو در نـالـه و آهمهـر چـنـد مـن از عـشـق تـو از گـاه بــه چـاهـم
بـا وصـلـت هجـران تـو ای دوسـت نـخـواهمکــز وصــلـت تــو در نـورم و از هـجــر تــو در نـار
آن چـیسـت بـه آب اندر این سـرو سـمـنـبـربـیرونـش کـبـودسـت و سـفـیـدی بـه مـیـان بـر
مــانــنــده روی تـــو و رخـــســـاره چـــاکـــر. . .
هـرگـز بــه جــهـان دیـده ایـن نـادره پــیـکــریک بـهـره بـه تـو مـانـده و سـه بـهـره بـدین یـار
در حـوض نـگـه کـن بــه مـیـان در نـه کـنـارهگـویـی کـه ســپــهـریـسـت دگـر پــر ز سـتــاره
تـــابـــان چــو مــه زریــن بـــر فــرق مــنــارهنـــیــلـــوفـــر و رویــی چـــو گـــل بـــاغ هـــزاره
آرنــد ازو دســـتـــه بـــســـتـــه بـــه گـــوارهنــزدیــک کـــریــمــان جـــهــان روزی صـــد بـــار
آن شـاخ چـه شاخ اسـت بـه زلفین تـو ماندجــز مــجــلــس احــرار جــهــان جـــای نــدانــد
خـواهد چـو سـر زلـفـک تـو مشـک فـشـاندخـواهـد کـه مـرا بــا تــو بــه یـک جـای نـشـانـد
بــوی خــوش او بــاز مـرا سـوی تــو خــوانـدبـنـگـر کـه چـه چـیـزسـت بـیـنـدیـش و بـرون آر
ای مـــن رهـــی آن رخ بـــســـتـــان افـــروزگـر نـیـســت گـل و لـالـه بــه جــایـسـت امـروز
هـجـران تـو چـون آتــش سـوزان و دلـم کـوزکـم ســوز دل خــســتــه ایـن عـاشـق دلـسـوز
وقـت آمـد اگـر گـردم بــر عـشـق تـو پــیـروزوقــتــســت کــه از خــواب عــنــا کــردم پــنـدار
گــر بــاد خــزان کــرد بــه مــا بــرحــیـل آریوز لـــــشـــــکـــــر نـــــوروز بــــــرآورد دمـــــاری
مـن شـکـر کـنم از مـلـک الـعـرش کـه بـاریدارم چـــو تــــو بــــت روی و دلـــارام نـــگـــاری
ســازم ز جــمــال تــو مــن امــروز بـــهــاریچـو تـو صـنـمـی نیسـت بـه یغـمـا و بـه فـرخـار
تـابـنده تـر از زهره و از مشتـری آن چـیستچـیـزی کـه در این عـالـم بـی او نـتـوان زیسـت
کان طرب و خـرمی و خـوبـی و خـوشیستشـایـد کـه ازو بــربــخــوری بــلـبــلـه بــیـســت
در مجلس شایسته آن چیست بـگو کیستمـخــدوم و ولــی نـعــمـت مـن بــاشــد نـاچــار
پـــیــش آر کــزو گــوهــر تـــن گــردد پـــیــداهـر کــس کـه ازو خــورد شــود خــرم و شــیـدا
مـــردم نـــکـــنـــد یـــاد بــــدو انـــده فــــرداپـــس ایــن هــمــه از قـــوت او گـــیــرد بـــالـــا
هـسـت ایـن ز در مـجـلـس آن صـاحـب والـاکـز مـحـتــشـمـان نـیـسـت چـو او سـیـد احـرار
خـورشـید جـهان بـوالـفـرج آن فـارس عـالـمنــصـــر آنــکــه بـــدو فــخـــر کــنــد گــوهــر آدم
در حــشــر بــه فـردوس بــدو نـازد رســتــمزیــرا کــه چـــو او نــیــســت خــداونــد مــکــرم
شـادسـت همـه سـالـه ازو خـسـرو اعـظـمدر مـلـک چــو او نـیـســت یـکــی راد نـکــوکــار
تـا او بـه همه ملـک شـهنشـاه عـمیدسـتدر مـلـک ورا هـر کـه عـمـیـدسـت عـبــیـدسـت
دیـدار هـمـایونـش فـرخـنـده چـو عـیـدسـتبــا جــود قـریـب آمـد و از بــخــل بــعــیـدســت
بــا سـیـرت پــاکـیـزه و بــا رای شـدیـدسـتگــفــتــار چــو کــردار و چــو کــردارش گــفــتــار
هــمــواره ســوی خـــدمــت مــداح گــرایــدمــدحــی کــه جــز او را بــود آن مـدح نـشــایـد
بــر بـــاره چــو بــنــشــیــنــد و از راه درآیــدگــویــی کــه هــمــی بــاره گــردون را ســایــد
سـادات جـهـان را ز جـهـان هـر چـه بـبــایـدداده ســت مــر او را هـمــه جــبــار جــهــانــدار
فــــرزانـــگـــی و حــــری ازو نـــازد هـــر روزتـــا حـــاســـد وی در غـــم بـــگـــدازد هـــر روز
آزادگـــی و مــجـــلــس نــو ســـازد هــر روزبـــر جــان بـــدانــدیــش تــو غــم تــازد هــر روز
کــس شــاعــر را چــنــدان نــنــوازد هـر روزچــنــدانــی کآن راد بــه ســیــم و زر بــســیــار
دارد خـرد و عـلـم و سـخـاوت بــه سـر انـدردارد هــنــر و فــضــل و کــفــایــت بــه بــر انــدر
هسـتـش بـسـرشـتـه ظـفـر انـدر هنـر انـدرمــــداحــــان را گــــیــــرد دایـــم بــــه زر انــــدر
گـر نیسـت بـه هنـگـام عـطـا در خـطـر انـدردسـتـش چـو بــهـارسـت پــر از گـوهـر و دیـنـار
ای خــواجــه عــمـیـد ز مـن و فــخــر زمـانـهای صــــاحــــب آزاده و زیــــبــــا و یــــگــــانــــه
مـر فــضــل تــو را نـیـســت پــدیـدار کــرانـهتـــو زنــده و فــضـــل تـــو در آفـــاق فــســـانــه
خشم تـو چـو تـیرست و عدو همچـو نشانهرایـت چـو سـپــهـریـسـت پــر از کـوکـب سـیـار
ایزد همـه جـود و هنـر انـدر تـو نـهـاده سـتکـز مـادر هـمـچــون تــو هـنـرمـنـد نـزاده ســت
طـبـع همـه زوار ز دسـت تـو گـشـاده سـتپـیش تـو جـهان راسـت چـو مداح سـتـاده ست
ایـام هـمــه در دل مــهـر تــو فــتــاده ســتنـطـقـت چـو سـر تـیـغ عـلـی بــن عـم مـخـتـار
تأیــیــد فــلــک داد تـــو آزاده بـــداده ســـتمـر دولـت را طــبــع ز روی تــو گــشــاده ســت
گیتی همه سر پیش تو بر خاک نهاده ستپــیـش تــو سـوار ســخــن امـروز پــیـاده ســت
وز دولـت تـو خـلـق در اقـبــال فـتــاده سـتزیـرا کــه بــه جــای هــمــه کــس داری کــردار
نـازد بــه تــو هـمــواره جــوانـمــردی و رادیزیــرا کـــه هــمــه ســـالـــه تـــو آزاده جـــوادی
شادسـت شهنشاه و تـو از سـلطان شادیبـــا ســـیـــرت پـــاکـــیـــزه و بـــا دولـــت دادی
چـون تـو کـف بـخـشـنده گه جـود گـشـادیاحــســنـت کـنـنـدت هـمـه احــرار بــه یـکــبــار
آنـچــه تــو بــدان کــلـک کــنـی روز هـدایـتصـاحـب بــه هـمـه عـمـر نـکـردی بــه کـفـایـت
ای زاهـــدی از رای ســـدیــد تـــو بـــدایــتوآن را کــنــد از هــمــت تــو بـــر تــو عــنــایــت
پــیـش تــو زنـادیـده کـنـد بــر تــو حــکــایـتبی جان به جهان کیست چو تو عاقل و هشیار
گـر حـاتـم طـایی نه بـجـایسـت تـو بـجـاییبــر جــای چــنـان راد سـخــا پــیـشـه سـزایـی
خـواهـم کـه شـب و روز همـه جـود نـمـاییخـواهـم کـه هـمـه سـالـه تـو در صـدر بــیـایـی
در خــزو قــزو جـــامــه دیــبـــای بـــهــایــیصــد فــصــل خــزان در طــرب و راحــت بــگــذار
ای آن که تـو را دولت چـون بـخت جـوانستبـــازار مـــن امـــروز بـــه نـــزد تـــو روانـــســـت
طبـعم چو تـن و مدح و در طبـع چو جانستایـن گـفـتــه مـسـعـود بــدان وزن و بــیـانـسـت
«خـیزید و خـز آرید کـه هنگـام خـزانسـت »گـر خــواهـی از ایـن بــه دگـری گـویـم ایـن بــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.