ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وصف بهار و مدح منصور بن سعید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
پـرستـاره ست از شکوفه بـاغ بـرخیز ای چـو حـوربـاده چـون شـمـس کـن در جـام هـای چـون بـلـور
زان ســتــاره ره تــوان بــردن سـوی لـهـو و سـرورزانــکــه مــی تــابــد ســتــاره وار از نــزدیـک و دور
هـیـچ جـایـی از سـتــاره روز روشـن نـیـسـت نـورزین سـتـاره روز را چـنـدانـکـه خـواهی نور هسـت
نـســل را بــیـشــک ز کــافــور ار زیـان آیـد هـمـیچــون کـه نـسـل شـاخ را از وی بــیـفـزایـد هـمـی
هـر شـب از شـاخ ســمـن کـافـورتــر زآیـد هـمـیســوی او زان طــبــع گــرم لـالـه بــگــرایـد هـمـی
گــر شــود کــافــور گــر بــاد هـوا شــایـد هــمــیکـز سـمن چـندانکـه بـاید بـر چـمن کـافـور هسـت
لـالـه بــر نـرگـس چـو مـهـر و دوسـتــی آغـاز کـردابــر خــرم مـجــلـسـی از بــهـر ایـشـان سـاز کـرد
ابـر چـون می خورد هر یک مست گشت و ناز کردچـــون هــزار آواز قــصـــد نــغــمــت و پـــرواز کــرد
نرگـس مخـمور چـشـم از خـواب نوشـین بـاز کـردتـا بـبـینـد لـالـه را کـو همـچـو او مـخـمـور هـسـت
بـرگ زرد ار حـور شـد چـون یـافـت انـدر شـاخ گـلاز گـل ســوری جــدا شــد پــر ز گـوهـر شــاخ گـل
تـا همـی بـیند بـه دسـت لـالـه سـاغـر شـاخ گـلراست چون مستان گران دارد همی سر شاخ گل
فـاخـتـه گـویـد هـمـی وقـت سـحـر بــر شـاخ گـلهیچ کس چون من ز یار خویشتـن مهجور هست؟
جـام همچـون کوکبـست از بـهر آن تـابـد بـه شبلــالــه هـمــرنـگ مـیـســت از بــهـر آن دارد طــرب
جام می خوردست بی حد ز آتش خندیدست لباز طـبــیـعـت در بــدن خــونـسـت قـوت را ســبــب
گـر نـشــاط دل قـوی گـردد هـمـی نـبــود عـجــبزانــکــه مــا را خــون رز از دیــده انــگــور هــســت
ای رفـیـقـان در بـهـار از بــاغ و بــسـتـان مـگـذریـدبــر نـوا و نـغــمـه قــمـری و بــلــبــل مـی خــوریـد
گل همه گل شد بـه زیر پـی بـه جـز گل مسپـریدبـاده چـون جـان گشت جـان ها را بـه بـاده پـرورید
چـشـم بـگـشـاییـد و انـدر روی بـسـتـان بـنـگـریـدتـا چـمن جـز خـلد و گلبـن اندرو جـز حـور هسـت؟
روزگــارم در ســـر و کــار بـــتـــی دلــگــیــر شـــدکـودکـم چــون بــخــت بــرنـا بــوده مـن پــیـر شـد
روزم از بـس ظـلـمـت انـدوه و غـم چـون قـیر شـدشـیـر رویـم قـیـر گـشـت و قـیـر مـویم شـیـر شـد
این تـن از زخـم زمـانـه راسـت هـمـچـون زیر شـدگـر ز زخـم او هـمـی نـالـد کـنـون مـعـذور هـسـت
پــای مـن در بــنـد مــحــنـت کــرد دســت روزگــارنـوش نـادیـده بــســی خــوردم کــبــســت روزگـار
تــــا شــــدم از بــــاده انـــدوه مـــســــت روزگـــارچـون هم آید پـیش چـشمم خـوب و پـست روزگار
هـر زمـان گـویـم بــه زاری از شــکــســت روزگــاریارب انـدر دهـر چـون مـن یک تـن رنـجـور هسـت؟
طـبـع تـو بـحـرسـت وز گوهر بـرای مسـعود سـعدزآفـتـاب رای خـویـشـش پـرور ای مـسـعـود سـعـد
خوب نظمی ساز همچـون گوهر ای مسعود سعدرو ثـنایی بـر بـه صاحـب در خـور ای مسـعود سعد
در همه عـالم بـه حـکمت بـنگر ای مسـعود سـعدتـا بـزرگـی چـون عـمـیـد نـامـور مـنـصـور هـسـت؟
آنـگـه گـر خــاک ســرایـش را بــدیـده بــســپــرنـددر مـحــل و رتــبــت از بــهـرام و کــیـوان بــگـذرنـد
نـشـمـرنـد احـسـان او بـا آنـکـه انـجـم بـشـمـرنـدسـرنـپـیـچـنـدش ز سـر آنـان کـه بـر عـالـم سـرنـد
چـون حـقـیقـت بـنگـرنـدش گـر حـقـیقـت بـنگـرنـدپــــیـــش زور او فــــضــــل جــــز زور هــــســــت؟
چـون شـتـاب او بـبـخـشیدن شتـاب چـرخ نیسـتجــز ز بــیـم حـشـمـت او اضـطـراب چـرخ نـیـسـت
زیـر پــای هـمــتــش نـیـرو و تــاب چــرخ نـیـســتهر چـه او رد کـرد زان پـس انـتـخـاب چـرخ نیسـت
رای نــورانــی او جـــز آفــتـــاب چـــرخ نــیــســـتزانکه نورش در جـهان نزدیک هسـت و دور هسـت
ای نـبــیـره آنـکـه مـطـلـق بــود امـرش در جــهـاناز جـهانش نـخـوتـی مـی داشـت انـدر سـر جـهان
از پـس او مـر تـو را گـشـتـسـت فـرمـانـبـر جـهـانزانـکـه بــود او را هـمـیـشـه بــنـده کـمـتــر جـهـان
ای جـهـان فـضـل و دانـش نـیـک بـنـگـر در جـهـانتـا جـز آن کـش بـنده مـطـبـوع بـد دسـتـور هسـت
ای بــه هـر جـایـی ز دانـش قـهـرمـانـی مـر تــو رااز پــی روزی خــلــقــان هـر ضــمــانــی مــر تــو را
بـر سـتـایش چـیـره گـشـتـه هـر زبـانـی مـر تـو رااز سـخــا در هـر هـنـر بــاشـد نـشـانـی مـر تــو را
بــر نـگـیـرد گـاه بــخــشـیـدن جــهـانـی مـر تــو راگـنـج هـا بــایـد ازیـرا کـز سـخــا گـنـجــور هـسـت
تـا همـی از دولـت و جـاهـت بـه کـام و فـر رسـیموز سـخـای تــو بــه فـر و نـعـمـت بــی مـر رسـیـم
گـر فـلـک گـردیـم و انـدر نـظـم بــر اخــتــر رسـیـمکـی بــه یـک پــایـه ز جـاه و رتـبــت تـو در رسـیـم
هـر کـه مـی آیـد ز آفـاق جــهـان مـی بــر رسـیـمتـا بـه حـاجـت چـون سـرایت خـانه معـمور هسـت
شــایـد از شــادی بــه روی یـار تــو شـادی کـنـیدولــت تـــو رام گـــشـــت از دولــت آزادی کـــنــی
هـمــچــو مــهــر و ابــر از زر و گــهـر رادی کــنــیداد بــدهـی وز ســخــا بــر گــنـج بــیـدادی کــنـی
شـاید ار از اصـل و فـضـل خـویشـتـن یـادی کـنـیکآن یکـی مـشـهور بـود و این دگـر مـذکـور هسـت
تـــا بـــرویــد لــالــه ســـوری چـــو لــالــه دار رویجــام چـون لـالـه کـن از روی چـو لـالـه کـام جــوی
جـز بــه گـرد بــاغ عـیـش و گـرد قـصـر عـزمـپــویجــز پــی رامـش مـگـیـر و جــز گـل دولـت مـبــوی
نـظـم سـسـت آوردم و کـردم گـنـاه از دل بــگـویتــا گـنـاه مـن کـریـمـا نـزد تــو مـغــفــور هـســت؟
بــاد هـمـچـون عـرضـت ایـمـن از حـوادث جـان تــودولــت تــو مـحــکــم و پــاکــیـزه چــون ایـمـان تــو
چـــرخ در حـــکـــم تـــو و ایــام دو پـــیــمـــان تـــوکـــوکـــب بــــرتـــر فـــرود کـــنـــگـــره ایـــوان تـــو
چـون قـضـا بــادا هـمـیـشـه در جـهـان فـرمـان تــواین چـنین بـاشـد بـلـی کـت دولـت مأمـور هسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.