ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح ملک ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
روی بــهــار تــازه هـمــه پــرنــگــار بــیـنخــیـز ای نـگـار و مـی ده و روی نـگـار بــیـن
در مـرغــزار خــوبــی هـر لــالــه زار بــیـنوز لــالــه زار رتـــبـــت هــر مــرغــزار بـــیــن
بــالــیـدن و نـویـدن ســرو و چــنــار بــیـنکاین پـیر کشـتـه گیتـی طـبـع جـوان گرفـت
بـگـریسـت ابـر و بـاز بـخـنـدیـد بـوسـتـانچـون نـالـهـای بــلـبــل بــشـنـیـد بــوسـتـان
کـز مـی لـبـاس خـود را بـخـرید بـوسـتـانبــر ســر ز نـوبــهـار بــپــوشـیـد بــوســتــان
زد کـلـه هـای دیـبــا چـون دیـد بـوسـتـانکـز خـانـه بــاز دوسـت ره بــوسـتـان گـرفـت
بر گل مل آر خیز که وقت گل و مل استگل عاشق مل است که مل قصه گل است
اکنون چـرای آهو در دشت سنبـل اسـتبـر شـاخ ها ز بـلبـل پـیوسـتـه غـلغل اسـت
کـو بـلبـله کـه وقـت نواهای بـلبـل اسـتبـگـریخـت زاغ و بـلـبـلـش اندر زمـان گـرفـت
بـین ای مه آسـمـان و مـبـین آسـمـانه راوآهــنــگ بـــاغــهــا کــن بـــگــذار خــانــه را
کـامـروز هـم نـخــواهـد مـرغ آشــیـانـه راخـنـدیـد بــاغ مـلـک بــه خـنـدان چــمـانـه را
و آراســت مــهـر شــاه زمــانـه زمــانـه راتـا ایـن زمـانـه حـسـن بـت مـهـربـان گـرفـت
آمـد فـراهم از همـه جـانب سـپـاه مـلـکواندر سـرای عـدل گـشـاده سـت راه مـلـک
چـرخ کـمـال بــرد بــه عـیـوق جـاه مـلـکشـد شـادمـان ز مـلـک دل نـیکـخـواه مـلـک
شـد قدر ملک عالی چـون پـیشـگاه ملکسـلـطـان ابـوالملوک ملـک ارسـلـان گـرفـت
ای شـاه جـان دهد بـه نـکـوخـواه بـزم تـوچـونـان کـه جـان بــرد ز بــدانـدیـش رزم تــو
وقـت ثـبــات ثـابــت کـوهـسـت حـزم تــوگـــاه مـــراد قـــادر بــــادســــت عـــزم تــــو
بــگـذشـت ز آب و آتــش فـرمـان جـزم تـوبـر آب نـقـش مـانـد وز آتـش نـشـان گـرفـت
روزی که چـرخ بـرد همی سـر بـر آسمانمی سـاخـت از بـرای تـو را افـسـر آسـمـان
روح الـامـین دعـای تـو گـویان بـر آسـمـانگفـتـی همی که پـاره شـود از سـر آسـمان
می گـفـت راز ملـک تـو بـر اخـتـر آسـمانتـا تـو جـهان گرفـتـی دشـمن جـهان گرفـت
تـرکان چـو بـانگ حـمله شنیدند پـیش تـوبــر دسـت جـان نـهـاده رسـیـدنـد پـیـش تـو
چـون بـارگـیـر فـتـح کـشـیـدنـد پـیـش تـوچــون آن مـصــاف هـایـل دیـدنـد پــیـش تــو
بـسـتـه کـمـر چـو شـیر دویدنـد پـیش تـودولـت رکـاب دادت و نـصــرت عــنـان گـرفـت
بــزدود فــتــح خــنـجــر شــیـر اوژن تــو راعـیـبــه نـهـاد دســت ظـفـر جــوشـن تــو را
می خـواسـت چـرخ گردان پـاداشن تـو راتـــعــلــیــم کــرد مــلــک دل روشــن تـــو را
یـک لـشـکـر تــو بــود ولـیـکـن تــن تــو راده لـشـکـر از فـریشـتـگـان در مـیـان گـرفـت
این سرکشان که شیر شکارند روز جـنگبـــا چــرخ در وفــای تـــو یــارنــد روز جــنــگ
آن عــزم و آن عـزیـمـت دارنـد روز جــنـگتــا حــق نــعــمــت تــو گــزارنــد روز جــنـگ
وز دشــمــنــان دمــار بــرآرنـد روز جــنـگاز مـرگ هـیـچ مـرد نـخــواهـد کـران گـرفــت
گـردون ز دولـت تــو زنـد داســتــان هـمـهوز نـعــمـت تــو گـردد گـیـتــی جــوان هـمـه
شـاهان بـرنـد بـندگـی تـو بـه جـان همـهدارنــد شــاد و خــرم جــانــهـا بــدان هـمــه
مــردی و داد زود بــگــیـرد جــهـان هـمـهآری جـهان بـه داد و بـه مـردی تـوان گـرفـت
ای رای روشن تو شده داستـان بـه عدلهرگـز نـبـود مـثـل تـو صـاحـبـقـران بـه عـدل
ملک تـو کرد پـیر جـهان را جـوان بـه عدلآراسـتـه شـد از تـو زمـیـن و زمـان بـه عـدل
ای شـاه عدل ورز بـگیری جـهان بـه عدلکـایـن طــالـع مـبــارک تــو آســمـان گـرفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.