ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدیح سیف الدوله محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
لــشــگــر مـاه صــیـام روی بــه رفــتــن نـهـادعـید فـرو کوفـت کوس رایت خـود بـرگشـاد
تــاخــتــن آورد عــیــد در دم لــشــکــر فــتــادای خـنک آنکو بـه صوم داد خود از وی بـداد
آمــد عــیــد شــریــف فــرخ و فــرخــنــده بــادفـیـه کـلـوا و اشــربــوا یـا ایـهـا الـصـائمـون
روزه ز مــا تــافــت روی راه ســفــر بــرگــزیــدرفت بـه سـوی سـفر و ز ما صـحـبـت بـرید
عـیـد بـرو دسـت یـافـت تـیغ ظـفـر بـرکـشـیـدچــون ســیـه مــنــهــزم روزه ازو در رمــیــد
زود شــود ایـن شــگــفــت از بــر مـا نـاپــدیـدروزه شـد و عـید بـاز از پـسـش آمـد کـنـون
ایــن شــدن و آمــدن فــرخ و فــرخــنــده بـــادبــر مـلـک کـامـگـار خــســرو خــسـرو نـژاد
روزه ش پـذرفـتـه بـاد بـاد هـمـه سـالـه شـادمـحــمـود ســیـف دول شـاه خــردمـنـد راد
آن شـه بـا علم و حـلم آن شـه بـا عدل و دادفــاز لـکـل الـعــلـوم فـاق جــمـیـع الـفـنـون
آن شــه خــورشـیـد رای و ان مـلـک ابــر کـفبـحـر دمـان روز رزم شـیـر ژیـان پـیش صـف
جوشن پـیشش چو خر خفتان نزدش چو خفمملکـت از وی شـریف همچـو ز لؤلؤ صـدف
خـدمتـش اصـل جـلال مدحـتـش اصـل شـرفای بـخـرد رهـنـمـای وی بـه هنـر رهنـمـون
ای شـده شـهره بـه تـو هر چـه در آفاق شهرعـالـم سـر تـا بـه سـر یـافـت ز فـر تـو بـهـر
بـر همه گردنکـشـان کـرده بـه شـمشـیر قـهرزهـر ز مـهـر تـو نـوش نـوش ز کـین تـو زهر
آنچه تو جویی ز چرخ و انچه تو خواهی ز دهرلـاشــک فــی انـهـم لـابــد فــی ان یـکــون
شـاهـا مـلـک جــهـان نـظـم ز روی تــو یـافـتهـمـت و قـدر تـو را چـرخ فـلـک بـر نـتـافـت
سـعـد فلک یکسـره سـوی جـنابـت شـتـافتهر کوکین تو جست کینه دلش بر شکافت
هـر کــه ز فــرمـان تــو گــردن روزی بــتــافــتگــردون از گــردنــش پــاک بــپــالــود خــون
شـاهـا بـر حـاسـدانـت چـرخ بـر آشـفـتـه بـاددولت بـدخـواه تـو همچـو تـنش خـفتـه بـاد
سوی تـو از عز و ناز سفتـه و بـس سفته بـادهـر چـه بـکـردی ز خـیر از تـو پـذیرفـتـه بـاد
گـلـبـن دولـت مـدام پـیش تـو بـشـکـفـتـه بـادفــی نــعــم لــایــزول فــی دول لــایــحــونپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.