ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ثنای عضدالدوله شیرزاد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
گـرچــه خــرم شـده سـت لـوهـاوورباشد آن کس که می خورد معذور
مــنــظـــر شـــاه خـــلـــد را مـــانــدکــه بــر او ابــر گــوهـر افــشــانــد
در دل افــروز مــجـــلــس عــضــدیاز هــمــه نــوع نــعـــمـــت ابـــدی
شاه بـر تخت و جام بـاده بـه دستروزگــار از نـشــاط او ســرمـســت
عــضــدالــدولـه آنـکــه دولــت حــقدسـت او کـرده بـر جـهان مـطـلـق
تـــیــغ مــلـــت کـــه مــلــت تـــازیکـــنـــد از تـــیـــغ او ســـرافـــرازی
شــیـرزاد آنـکــه شــیـر در بــیـشــهبــاشــد از بــیــم او در انــدیــشــه
تـا بــه هـنـدوسـتـان بــمـانـد شـیـراو نـگـردد ز شـیـر کـشـتــن ســیـر
من غلط می کنم که کس به جهاننــدهـد نـیـز هـیـچ شــیـر نــشــان
خـشـت او بـس که کرد شـیران کمشـیر گـردون بـمـانـد و شـیر عـلـم
مـنـقــطــع کــرد نـســل شــیـران رااعــتــبــاریــســت ایـن دلــیــران را
هـمــه فــرمــانــبــرانـش را مــانـنــدخــدمــتــش را ســزا و شــایـانـنـد
پــیـشــه کــردنــد بــنـدگــی کــردنکــس نــپـــیــچــد ز امــر او گــردن
ور بـــپـــیــچـــد زود بـــیــنـــد ســـرچـون سـر شـیر نـر بـه کـنـگـره بـر
سـخـن جـمـلـه گـفـت خـواهم مـندر بــزرگـی شـاه نـیـسـت سـخـن
آســمـانـیـســت جــاه او بــه مـثــلآفــتــابــیـســت رای او بــه مـحــل
خــلــق را قــصــه ایــســت آثــارشهـنـد را عـبــره ایـسـت پــیـکـارش
بـخـشـش او بـلات کان گشـتـسـتسـخـن او غذای جـان گشـتـسـت
جــود را مــلــجــا اســت هــمــت اوجــاه را مـرکـزســت حــشـمـت او
حـلـه پـوش بـرهنـه خـنـجـر اوسـتگـــوهــری کـــاب او ز آذر اوســـت
جـان ستـانیست پـاک همچون جانپــیـکــر و حــد او یـقــیـن و گــمـان
مـار زخـمـی کـه همـچـو مـهره مـارملک را هسـت بـی خـلاف بـه کارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.