ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح شاهینی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـــاز شـــاهــیــنــی نــکـــو دیــداربـــزم را کــرد هــمــچــو بـــاغ بــهــار
شـاهش افـزوده از شـرف جـاهیشـادمـانـه نـشـسـتـه چـون مـاهـی
ره بــه ســوی نــشــاط بــر بــردارسـنگـی از هر کـه هسـت بـرخـوردار
نـه طــلـا بــن بــود نـه حــازه بــودهــر زمـــان زو بـــســـاط تـــازه بـــود
در طـرب همـچـو گـل همی خـنددهـر چــه او گـفـت شـاه بــپــســنـدد
از لـطــافــت قــریـن جــانـســت اوپـــاک چـــون آب آســمــانــســـت او
گـر چـه او را بـه سـالها زین پـیشهـوسـی کـرده بـود در سـر خـویـش
هـر دو حــالـی شـراب خــوردنـدیمـســت گـشـتــه نـشــاط کـردنـدی
پـیـش از این هـیـچ کـار دیـگـر بـودکـه شـبـی مـسـت پـیش او بـغـنـود
دسـت بــر نـاف او نـهـاد بــر مـهـربــر بــرش بـوسـه داد و داد بـه مـهـر
ور کـنـون طـیـبــتــی کـنـد گـه گـهنـیـســت او را ســخــن مـعــاذالــلــه
از حـــکـــایــات آن امــیــر گـــزیــننـتــوان هـیـچ چــیـز گـفــت جــز ایـن
حـال مـردانـگـیـش مـعـلـوم اسـتکآهن او را به دست چون موم است
او نـه زیـن پــر دلـان اکــنـونـســتکـه بــه مـردی ز رسـتـم افـزونـسـت
چـون نهد دسـت زور مـیل بـه میلنــهـد انــگــشــت بــر مــیـانـه کــیـل
خیزد از جای خویش و هوی کشدگــرنــه او را بـــدیــد عـــوی کــشـــد
حــمــلــه آرد چــو شــیـر بــگــرازدمــیــل خــونــیــن ز کــف بـــیــنــدازد
او ز بـــرگ کـــلـــم گـــذاره کـــنــدشــلــغــم پــخــتــه را دو پــاره کــنـد
آخــر او بــرکـشـد بــه مـردی سـرنــکــنــد کــس زیــان بــه مــردی بــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.