ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صفت کودک جعبه زن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جـعـبــه کـودک خـویـش دلـکـشراه اشــکــر هـمـی ســرایـد خــوش
چـون فـرو راند زخـمـه بـر جـعـبـههـر کـه بــشـنـیـد گـرددش سـغـبـه
یـک زمـانـی ســمـاع گـرم کــنـددل ســخــت از نــشــاط نــرم کــنــد
پــس بــگـیـرد دلـش ز انـبــوهـیفـــکـــنـــد در مـــیــان دو کـــوهـــی
خـیره بـا خـویشـتـن همی گـویدچــون بــبــیـنــد رهــی فــرو مــویــد
سـر بــبــنـدد بــهـانـه هـا ســازدســـوی کـــردانــه نــاگـــهــان تـــازد
سـیمکـی کـهنه بـنهد اندر پـیششرم نایدش زآن دو گیسوی خویش
بــه کـف آرد نـبــیـنـد کـاســی رابــــدهـــد او بــــه دور طـــاســـی را
کـار و بــاری چــنـیـن فـرو ســازدپــیـش مـعـشــوق جــعـبــه بــنـوازد
او نـشــســتــه مـیـان قـلـاشــانکـــــه درآیــــنــــد زود فـــــراشـــــان
اول آشـــفـــتـــه را بـــرون آرنـــدشــکــرش بــا گــرفــتــه خــون آرنـد
بــاز گـشـتـه بـه روسـپـی خـانـهکـــرده خـــون را ز بـــیـــم دیـــوانـــه
عین عین کرده چشم را بـه دروغراســت مـانـنـد گـاو جــسـتــه زیـوغ
چـون بــپـیـش شـه انـدر آرنـدشانــــدر آن پــــایـــگــــه بــــدارنـــدش
روی از آژنگ همچـو طـفطـفه ایبـر خـود افـکـنـده کـرم هـفـهـفـه ای
شـه تـرنـجـی زنـد بـه رویـش بـرکـــنــد از خـــون روی مـــویــش تـــر
چـون بـدان زخم بـشکند بـینیشبـوالعـجـب گـشـت صـورتـی بـینیش
روی پـر گـرد و بـیـنـی انـدر خـونبـــر خـــزیــده دو دیــده مـــلـــعـــون
آبـــش از دیـــده آمـــدن گـــیـــردجـــعــبـــه بـــرگــیــرد و زدن گــیــرد
عذرها خـواهدش سـبـک عثـماندرد او را کـــنـــد ســــبــــک درمـــان
دل او خـوش کـنـد بــه یـاری لـکتــا شــود نــرم و راســت گــردد رگ
بــکـنـنـد ایـن هـمـه نـدارد ســودروز دیـگــر هــمــان بــخــواهــد بــود
نشـنود بـاز آنـچـه عـادت اوسـتار شـود بــاز از آن سـعـادت اوســت
آنـچـه او را دهـد بــه زودی شـاههــیــچ خـــاطــر بـــدان نــیــابـــد راه
هر چه از جود شه به کف کند اودر خـــرابـــات هــا تـــلــف کـــنــد او
روز کــوریـش هـیـچ کــم نـشــودنـشــد او نـیـکـبــخــت وهـم نـشـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.