ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»به خواجه ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای نـســیـم صــبــا تــحــیـت مــنبــرســان نــزد خــواجــه ابــراهــیــم
آنـکــه چــون خــلـق او نـدانـد بــوددر بــهـاران بــه بــاغ بــوی نــســیـم
ای کـریـمـی کـه در کـرم چـون تــومـــادر مـــکـــرمـــت نـــزاده کـــریــم
ای ز تــو بــرده مـنـعـمـان نـعـمـتوای تــو را بــر مــقــدمــان تــقــدیـم
شده گیتـی بـه چون تـو راد بـخیلگـشــتــه گــردون تــو مـرد عــقــیـم
روی دولـت بــه هـمـت تـو سـپـیـدجـسـم دولـت بـه همت تـو جـسـیم
بـاز این شـعـر چـون نـعـیم گـرفـتپـیش بـر عـزم من رهی چـو جـحـیم
هـیـکـلـی زیـر ران کــشــیـدم بــازدر تــک و پــوی چــون عــذاب الــیـم
نه چـو او در شـتـاب طـبـع سـفـیهنــه چـــو او در درنــگ رأی حــلــیــم
پــس از ایـزد مــراد بــود چــنــانـککـه کـنـم وصـف او بــه طـبــع کـریـم
نــتــوانــم ثــنــاش کــرد بــه حــقنــتــوانــمــش وصــف کــرد از بـــیــم
کــه اگــر وصــف او بــرانــدیــشــمشــود انـدیـشــه را مـیـان بــدو نـیـم
زو کنم حکم نیک و بد که دروستگـوهـری چــون حــروف بــر تــقــویـم
وان یـکــی وصــف دون انــدیـشــهتـــا بـــدو داد طـــبـــع را تـــعــلــیــم
هـفـت سـیـاره در ســفـر کـشـدمنـاشـده هفـتـه ای بـه خـانـه مـقـیم
چـه کـنـم چـاره چـون نمـی سـازدچـیره عـزم صـحـیح و بـخـت سـقـیم
هـم بـرون آرمـش ز آهن و سـنـگعـرضـم ار در شـود بـه تـاب عـظـیـم
ای بـهر مفخرت که در گیتی استکــرده فــرزانـگــان تــو را تــســلــیـم
زآتــــش کـــارزار و آب حــــســــامکیسه چون در شود به آتش و سیم
کــس تــو را در مــیـان آتــش و آببــاز نـشـنـاسـد از خــلـیـل و کـلـیـم
عــز تــو گـشــت عـصــر تــو ور نـهمـانده بـود این جـهان سـیاه و تـمیم
کـعــبــه دولـت اســت فــتــح آثــارتـــا بـــود در مـــقـــام ابــــراهـــیـــم
کـی بـود کـی کـه بــاز بـیـنـم بــازآن هــمـــایــون لـــقـــا و فـــرخ دیــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.