ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فرامش گشت رسم شادمانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
بـر آن افـراخـتـه کـوهـم کـه گـویـیمـرا فــرمـود گـردون دیـده بــانـی
شدی بـی غم ز ظل و خط مقیاساگـر جـایی چـنـین دیدی بـیـانـی
همـانـا بـاز نـشـنـاسـی چـو بـینـیمـــــرا روزی ز زاری و نــــوانــــی
کـمـانی گـشـتـه قـد من ز سـرویزریـری گـشـتــه چــهـر ارغـوانـی
زده را هـــم قـــضــــا و اوفـــتــــادهزیـان مـالــی و جــاهـی و نـانـی
ز بــیـم لـشــگـر پــیـری بــه زنـدانمنقـص گـشـتـه بـر من زندگـانی
اگــر پــیــری بــمــانــدی جــاودانــهچـه انـده بـودی از هجـر جـوانـی
کـم آیـد حـاصـل رنـجـم تــو گـویـیثــوالـث ضــرب کــردم در ثــوانـی
چـرا بــیـکـار خـوانـم خـویـشـتــن راکـه دارم بــر بــلـاهـا قـهـرمـانـی
گـرم فـانی نگـشـتـی گـوهر اشـکیکی گنجی شدستـی شایگانی
مـرا اینـجـا ز بـس انـده کـه خـوردمفرامش گشـت رسـم شـادمانی
غـم آمـد سـود مـن بـر مـایـه عـمـرکه کردست این چـنین بـازارگانی
گـرم شـد این جـهـانـی عـمـرضـایعنـشـد ضـایـع ثــواب آن جــهـانـی
تـو ای از هر بـدی چـون جـان مـنزهبـکن نیکی بـه هر کس تـا توانی
نـهـاد نـیـک و بــد دانـی کــه دانــمنـهاد بـیش و کـم دانـم کـه دانی
نـــدارد ســـود درمـــان زمـــیــنـــیکــرا دریــافــت درد آســـمــانــی
مـرا زیـن حـادثـه بــس هـول نـبــودکـه در دل بـود ازین عـالم گمانی
همی دیدم که کیوان روی دادستبه طالع بیش ازین باشد نشانی
درآمــد بـــازگـــشـــت و انــدر آمــدچه خواهی کرد این بـار از زبـانی
چــرا نـالـم چــرا بــاشـم هـراسـانز مـحـنـت چـون ز دزدان کـاروانی
ســزد گـر فــخــر جــویـم آشــکــارابـر آن کـو مـفـخـرت جـوید نهانی
منم کـاندر عـجـم و اندر عـرب کسنـبـینـد چـون مـن از چـیره زبـانی
گر افتـد مشـکلی در نظـم و در نثـرز مـن خـواهد زمـانـه تـرجـمـانـی
بـدین هـر دو زبـان در هر دو مـیدانبــه گـردونـم رســیـده کـامـرانـی
سـجـود آرد بــه پــیـش خـاطـر مـنروان رودکـــی و ابــــن هـــانـــی
مـعــاذالـلـه مـرا چــه افـتــاد زنـهـارنبـاید کاین بـه طیبـت بـربـخوانی
چـنـانم کـرد مـحـنـت کـانچـه گـویمنـمـی دانـم مـن از تــیـره روانـی
چــنـان دارم امـیـد از لـطــف یـزدانکــه زایـل گـردد از مـن نـاتــوانـی
بـیـابـم هـمـت خـویش ار بـه یکـبـارنخـواند بـخـت بـر مـن لـن تـرانی
بــرون آیـم ز بــنــد و حــبــس روزیچــو در بــحـری و چــون زرکـانـی
چـو پـیش آیم مـرا خـوشـتـر نـوازیچـو بـنشـینم مـرا بـهتـر نشـانی
تـو فرشی گسـتـری تـازه ز حـرمتچـو بـنوشـتـم بـسـاط سـوزیانی
چنین بـاشد چو دانستی که از مننبـاشـد جـز بـه آمـد شـد گـرانی
نـبــودم جــز چــنـیـن الـحــمـدالـلـهبـه حـق حـرمت سـبـع الـمثـانی
مـنش دارم کـه گـر گـردد مـجـسـمتــو در بــالـای او خـیـره بــمـانـی
مــــن از شــــادی روی فــــرخ تــــوکـنـم چــو لـالـه روی زعــفـرانـی
تـــو انــدر دولــتـــی افــزون زبـــودهبه گیتی بیش ازین مانده بـمانی
شـود قـدرت چـو گـردون از بـلـنـدیبـرد امـرت چـو جـیحـون از روانـی
مـروت کــرده بــاشــی گـر بــزودیجـواب ایـن بـه نـزد مـن رسـانـی
بــریـن خـوانـم ز یـزدان اسـتـعـانـتفــان الـلـه اکــرم مـســتــعــانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.