ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤: دیده گر در فراق خون بارد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
دیــده گــر در فــراق خـــون بـــاردحـــق او هــم تـــمـــام نـــگـــزارد
بــا غــمــش هـیـچ بــر نـیـارم دمگــر جــهــان بــر ســرم فــرود آرد
در وفـا داشـتــنـش جــان بــدهـمتـــا مـــرا بـــی وفـــا نـــپـــنـــدارد
آزر و مــــانـــی ار شــــود زنــــدههـر یکـی خـواهـدش کـه بـنـگـارد
ایــن بـــه رنــده چــو او نــپــردازدوآن بــه خــامـه چــو او نـبــگـذارد
روی او همـچـو گـل همـی خـنددچـشـم مـن همـچـو ابـر می بـارد
نــشــمــرد نـیـم ذره جــرم رهـیچــونــکــه روز فــراق نــشــمــارد
یــا دل او مـــرا نــمــی خـــواهــدیــا بـــه مــن آمــدن نــمــی یــارد
رفـت و تـرسـم کـه او بـه نـادانیبـه کـسـی دل بـه مـهر بـسـپـارد
همه شب در هوس همی باشمکــه نــبــایـد کــه عــهــد بــگــذرد
در هـمــه گــر کــبــوتــری بــیـنـمگــویــم از دوســت نــامــه ای آرد
بـــاد اگـــر گــرد بـــام مــن بـــوزدگــــویـــم از یــــار مــــژده ای دارد
هر کجـا هسـت شـاد بـاد بـدانکاز مـــن دلـــشـــده بــــه یـــاد آرد
مـرا در غــم فـرقـتــت ای پــســردو دیده چو ابـرست و دامن شمر
وزین دل بـرافروختـه ست آتـشیکش از درد و رنجست دود و شرر
دو چـشمم بـمانده بـه هنجـار راهدو گــوشــم بــمــانـده بــه آواز در
امــیــد وصـــال ار نــبـــودی مـــراکــه روزی درآیـی ز در ای پــســر
پـر از گرد جـعـد و بـرآشـفتـه زلفگشاده خوی از روی و بـسته کمر
بــر آوردمـی جـان شـیـریـن ز تـنبـیالـودمـی چـشـم روشـن ز سـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.