ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
تـا چـرخ مـرا بـه چـنگ عـشـق تـو سـپـردشـــمـــع طـــربــــم ز بــــاد انـــدوه بـــمـــرد
ای گــردن رامــش مــرا کــوفــتـــه خـــورددر حـسـرت تــو عـمـر بــه سـر خـواهـم بــرد
***
هـنـگــام گــل ار بــه بــاغ بــلــبــل نــبــودمـل را بــه جــهـای شـفـیـع چـون گـل نـبــود
گــل را مــلــکــا رفــیـق چــون مــل نـبــوددر بـــزم ز لــهــو بـــانــگ غـــلــغـــل نــبـــود
***
هـر گــه کــه فــلــک دل مــرا ریـش کــنـدتـــنــهــا فـــکـــنــد مــرا و فـــرویــش کـــنــد
در ســمــج کــنــد مــرا و در پــیـش کــنـدپــس هـر ســاعــت عـذاب مـن بــیـش کـنـد
***
گـــردون هــمـــه در بـــنـــد گـــرانـــم دارداز بـــهـــر چـــه را هـــمـــی چـــنـــانـــم دارد
از چــشــم جــهـان هـمــی نــهـانــم دارددر آرزوی روی جــــــــــهــــــــــانــــــــــم دارد
***
شــاهـا مــلــکــا هـمــه ثــنـاگــوی تــوانـدخـوشـخـو مـلـکـی فـتـنه خـوشـخـوی تـوانـد
یک شـهـر بـه جـان و دل هوا جـوی تـوانـدبــــــاز آی کــــــه در آرزوی روی تــــــوانــــــد
***
گـردون شـرف و جـاه در انـگـشـت تـو دیـدکآن خــاتــم نــاگــاه در انــگــشــت تــو دیــد
صـد مـشـتـری و مـاه در انـگـشـت تـو دیدکـانـگـشــتــری شــاه در انـگـشــت تــو دیـد
***
شـاهـا مـلـکـا جـهـان بــه فـرمـان تــو بــادمـلـک تـو شـکـفـتـه بــاغ و بــسـتـان تـو بــاد
شـمـشـیر تـو در دسـت تـو بـرهان تـو بـادرحـمـت هـمـه بــر دل و تــن و جـان تــو بــاد
***
آنـی کــه جــهـانـی ز تــو ســامـان گــیـرداقـــبـــال تـــو را ســـپـــهــر در جـــان گــیــرد
بــس زود مـلـک جــهـان خــراســان گـیـردوایــران مـــلـــک تـــو مــلـــک ایــران گـــیــرد
***
بـــورشـــد رشـــیــد کــز فــلــک مــاه آوردجــــــان اعـــــدا ز گـــــنـــــاه در چــــــاه آورد
آورد بــــــرای هـــــر کـــــســــــی راه آورداز بـــهــر مــلــک مــلــک مــلــکـــشـــاه آورد
***
آن کــــوه گــــذار آهـــوی دشــــت نــــوردانـدر تــگ گـرم شـد بــه تــگ بــهـر تـو سـرد
تـیـری کـه هـمـیشـه جـگـر شـیران خـوردآلـــوده بــــه آهـــویـــی چـــرا بــــایـــد کـــرد
***
چــون مــوج ســیـاه روی هــامــون گــیـرداز خـــنــجـــر تـــو روی زمــیــن خــون گــیــرد
بـس شـیـر نـگـر کـه شـیـر پـرخـون گـیـردشـــیــر عـــلــم تـــو شـــیــر گــردون گــیــرد
***
خـــاک از رخـــم ار بـــرو نــهــم زرد شــودآتـــش ز دمـــم گـــر بـــدمـــم ســـرد شـــود
روز مـــن اگـــر ز مـــرگ پـــر گـــرد شـــودوالــلـه کــه جــهـان فــضــل بــی مـرد شــود
***
تـــا دعــوت دولــت تـــو در گــوشــم شــدهــر زهـر کــه داد بــخــت بــدنــوشــم شــد
آن روز کــه گــفــتــه تــو در گـوشــم شــداز نــغــمــت پـــاک خــود فــرامــوشــم شــد
***
اول گــــردون ز رنــــج در تـــــابـــــم کــــرددر اشـــک دو دیـــده زیــر غـــرقـــابـــم کـــرد
پـس بـخـشـش نوسـاخـتـه اسـبـابـم کردوانـــدر زنـــدان بـــه نـــاز در خـــوابــــم کـــرد
***
بــر هـم زده بـود عـشـقـت اسـبــاب خـرددر دفــــتــــر بــــاز یـــافـــتــــم بــــاب خــــرد
بــنـشـسـتـم مـعـتـکـف بــه مـحـراب خـردبــــر آتــــش عــــاشــــقــــی زدم آب خــــرد
***
مـن شــاهـم و شـاعـران ســواران مـنـنـدپــس چـون کـه هـمـه ز دوسـتــداران مـنـنـد
هـر چــنـد بــه بــاب شــعــر یـاران مــنـنـدوالــلــه والــلــه کـــه نــیــم کـــاران مــنــنــد
***
گـــر زر گـــردی جـــفـــا عـــیــار تـــو بـــودور گـــل گـــردی بــــرگ تـــو خـــار تـــو بـــود
ای دشــمــن آنــکــه دوســتــدار تــو بــودبـــی یــار بـــود هـــر آنـــکـــه یــار تـــو بـــود
***
چـون در چـشـمـم ز حـسـن تـو زیـبــی زدآن تـــافــتـــه زلــف بـــر دلــم شـــیــبـــی زد
انــدیـشــه چــو بــاروی تــو آســیــبــی زداز دور زنــــخــــدان تــــوام ســــیــــبـــــی زد
***
رویـی کــه چــو او چــرخ فــلــک نـنــگــاردقـــدی کـــه چـــو او زمـــانــه بـــیــرون نـــارد
بـــا ایــن هــمــه داد ســخــت انــدک داردخــوی گــردد اگــر چــشــم بــریــن بــگــذارد
***
چــون روی هـوا دوش بــه قــیـر انــدودنــدتـــا روز هـــمـــه تـــپـــان و لـــرزان بـــودنـــد
بـــر تــارک مــن ســتــارگــان نــغــنــودنــدگـویـی کـه هـمـه بــر تــن مـن بــخـشـودنـد
***
گـر خــون نـشــود قــوت جــانـم کــه دهـدده ســـال بـــه اطـــلــاق زبـــانــم کــه دهــد
در زنـــدان نــهــان رایــگـــانــم کـــه دهــدآبـــم مـــتـــعـــذرســـت نـــانـــم کـــه دهــد
***
انـدر ریـشـم هـمـه خــســک پــاک بــریـدگـوریـش خــسـک گـفـت مـرا هـر کـه بــدیـد
این محنت بـین که بـر من از حبـس رسیدکـز ریـش هـمـه شـبـم خـسـک بــایـد چـیـد
***
تــرسـم مـا را سـتــارگـان چــشـم کـنـنـدتـــــا زود رســـــد ز دور در وصــــل گــــزنــــد
خـواهـی تـو کـه روز نـایـد ای سـرو بـلـنـدزلــــف ســــیـــه دراز در شــــب پــــیـــونــــد
***
چــرخ فــلــک از قــضــا یـکــی پــیـکــان زدزانـــو بـــه زمـــیـــن زد و مـــرا بـــر جـــان زد
گــفــتــم چــه زنـی بــیـوفــتــادم کــان زدوالــلــه کــه چــنــیـن زخــم دگــر نــتــوان زد
***
در هــنــد کـــمـــال جـــود مــوجـــود آمــدصــد کــوکــبـــه شـــجـــاعــت و جـــود آمــد
بــر چــرخ ســتــاره ای کـه مـســعـود آمـددر طـــالـــع شــــیـــرزاد مـــســــعـــود آمـــد
***
چـون بـنـشـیـنـنـد و مـطـربـان بـنـشـانـنـدانــصـــاف طـــرب ز آدمـــی بـــســـتـــانــنـــد
ســوزنــد ســپــنــد و نــام ایـزد خــوانـنــدبـــر مـــرکـــب شـــیــرزاد در افـــشـــانـــنـــد
***
آن را کــه ز بــخــت دســتــیــاری بــاشــدبـــایــد کــه ز طـــبـــع در بـــهــاری بـــاشـــد
بــاشـد زیـنـسـان کـه گـفـتـم آری بــاشـدآنــجـــا بـــاشـــد کــه اخـــتـــیــاری بـــاشــد
***
در عــشــق تــو جــانـم انــده نــاب خــوردوز دیـــده مـــن فـــراق تــــو خــــواب خـــورد
چــون ز آتــش هـجــر تــو دلـم تــاب خـوردغــمــهـات چــنـان خــورد کــه یـک آب خــورد
***
آنــان کـــه ســـر نــشـــاط عـــالــم دارنــدپـــیــوســتـــه بـــنــای طــبـــع خـــرم دارنــد
ای نــای ز تــو هـمــه جــهـان غــم دارنــدتـــو آن نـــایـــی کـــز پــــی مـــاتـــم دارنـــد
***
خـون در تـن من کـه اصـل نیروسـت نماندوان اصـل کـه طـبـع و دیده را خـوسـت نماند
بـر مـن بـجـز از نـام تـو ای دوسـت نمـانـدچون چـنگ تـوام بـه جـز رنگ و پـوست نماند
***
تــا خــط چــو دود تــو دل از مــن بـــربـــودگــر روی چــو آتــشــت بــه مــن روی نـمــود
از ریــخــتـــن آب دو چـــشــمــم نــاســودآری نــه عـــجـــب کــه آب چـــشـــم آرد دود
***
آن بـــت کـــه دل مـــرا فـــرا چـــنــگ آوردشـد مـسـت و بـه سـوی رفـتـن آهـنـگ آورد
گـفـتــم مـسـتــی مـرو سـیـه جـنـگ آوردچـــون گـــل بـــدریـــد جـــامـــه و رنـــگ آورد
***
بــا مـن فـلـک از خـشـم هـمـی دنـدان زدهـر زخــم کـه زد چــو پــتــک بــر سـنـدان زد
تــیـری ز قــضــا راســت مــرا بــر جــان زددشــوار آمــد مــرا کــه ســخـــت آســـان زد
***
ای شــاه فــلــک مــتــابــع کــام تــو بـــاداقـــبـــال جـــهـــان دولـــت پـــدرام تـــو بـــاد
آرایــش مــمــلــکـــت بـــه ایــام تـــو بـــادمــســعــودی و ایـام تــو چــون نــام تــو بــاد
***
در بــاغ هـنــر تــخــم وفــا کــاشــت خــردتــن را بــه هـوای خـویـش بــگـذاشـت خــرد
رنــج از دل رنــج دیــده بـــرداشــت خـــردنــــاآمــــده را آمــــده پــــنـــداشــــت خــــرد
***
صـالـح تـن مـن ز عـشـق دامـن بـفـشـاندتــا مـرگ قـضـای خـویـشـتــن بــر تــو بــرانـد
دل تــخــتــه درد و نــاامــیـدی بــرخــوانــدشــادی و غـمـم تــو بــودی و هـر دو نـمـانـد
***
در مـحـنت شـو خـوش و مکـن نعـمـت یادشـــوتـــن در ده کــه داد کـــس چـــرخ نــداد
بــر بــار بــلـایـی کــه قــضــا بــر تــو نـهـادتـن دار چـو کـوه بــاش و بــی بــاک چـو بــاد
***
دیـدار تــو از نـعـمـت دو جــهـان خـوشـتــروز عـــمــر وصـــال تـــو فــراوان خـــوشـــتـــر
من عشق تو ای عشق تو از جان خوشترپــنـهـان دارم کـه عـشـق پــنـهـان خـوشـتــر
***
یـک بـوسـه زدم بـر لـب و بـر چـشـم دگـرگــفــت ایـن چــه فــراق آوری حــیــلــت گــر
گـفـتـم بــه هـمـه حـال بــیـایـد خـوشـتــرچـون شـد بـه هـم آمـیـخـتـه بــادام و شـکـر
***
ز اول بــه مــیـان مــا بــه هـنــگــام کــنــارگـــر تـــار قـــصـــب بــــودی بـــودی دشـــوار
اکــنـون بــه مـیـان مـا دو ای یـک دلــه یـارفـرسـنـگ دویـسـت گـشـت فـرسـنـگ هـزار
***
هـر ابــر کـه بــنـگـرم غـبــاری شــده گـیـرگـر گـل گـیـرم بــه دسـت خـاری شـده گـیـر
هـر روز مـرا خــانـه حــصــاری شــده گـیـرعــمـری شــده دان و روزگــاری شــده گــیـر
***
خـورشـیـد رخ تـو تــافـت بــر سـایـه عـمـرآمــد بــه کــفــم گــمـشــده پــیـرایـه عــمــر
ای اول وصـــلــت آخـــریــن مــایــه عــمــردر جــســتــن ســود وصـل شـد مـایـه عـمـر
***
تـعـریـف مـرا عـشـق تـو ای سـاده شـکـربـــس راز دلــم کــرد بــه هــر جــای ســمــر
عـشـقـت چـو همی نگه کند جـان و جـگرغــمــاز چـــو مــشـــک آمــد و طــرار چـــو زر
***
سـلـطـان ملک اسـت در دل سـلـطـان نورهـر روز کــنــد بــه روی او ســلــطــان ســور
هــرگــز نــدود بـــرود بـــر ســـلــطــان زورچـــشــم بـــد خـــلــق آرد از ســلــطــان دور
***
چــــاه ز نــــخ تــــو ای دلــــارام پــــســــربــر آب مــلــاحــتــســت و جــویــی تــا ســر
سـیـبـت ز نـخ و چـهـی بـدان سـیب انـدردر سـیـب شـگـفـت نـیـسـت چـاه ای دلـبــر
***
یک چـشـم تـو گـر تـبـاه گـشـت ای دلـبـردلــتــنــگ مــشــو انــده بـــیــهــوده مــخــور
بــسـیـار دو نـرگـس اســت ای جــان پــدربــشـکـفـتــه یـکـی از دو و نـشـکـفـتــه دگـر
***
ای روی تـــو آفـــتـــاب و مــن نــیــلــوفـــرچـــون نـــیـــلـــوفـــر در آبــــم از دیـــده تــــر
تــا تــو نــتــابــی چــو آفــتــاب ای دلــبـــرنـــگـــشـــایــم دیــدگـــان و بـــرنـــارم ســـر
***
آمـــد بــــه وداعــــم آن نـــگــــار دلــــبــــرگــریــان و زنــان دو دســـت بـــر یــکــدیــگــر
پـر خون رخـش از زخم و رخ از گریه چـو زربــــر لـــالـــه کــــامـــگـــار و بــــر لؤلؤی تــــر
***
ز انــدیــشــه هــجـــران و ز نــادیــدن یــاردل خـون شـد و دیـده خـون هـمـی گـرید زار
گـــویـــم ز غـــم فـــراق روزی صــــد بــــارکـایـن عـشـق چــه آفـت اسـت یـارب زنـهـار
***
در عـشـق تـو هـمـچـو ابـر مـی گـریـم زاروز درد چـــــو بــــــرگ زرد دارم رخـــــســـــار
از زردی روی و گــریــه ای طـــرفــه نــگــاردر روی خـــــزان دارم و در دیــــده بـــــهـــــار
***
ای پــیـل ســوار خــســرو شــیـر شــکــارشــیـر فــلــک از نــهــیــب تــیـغــت تــیـمــار
ز آن بـــازوی کــار و پـــنــجــه تـــیــغ گــزاریـک زخــم تــو مــرد و شــیـر را کــرد چــهــار
***
پــیـوســت فــلــک بــا مــن پــیــکــار دگــراز یـــک غــــارم کـــشــــیـــد در غــــار دگـــر
ای بـــر طـــاعـــت ز خـــلــق در کــار دگــربـــنــمــای مــرا جــهــان بــه یــک بـــار دگــر
***
این ابـر چـراسـت روز وشـب چـشم تـو تـروی فــاخــتــه زار چــنـد نــالــی بــه ســحــر
ای لـــالـــه چـــرا جـــامــه دریــدی در بـــراز یــار جـــدایــیــد چـــو مــســـعـــود مــگـــر
***
اکـنون کـه شـدی بـه بـتـکـده عـاشـق زارپـــیــش آر صـــلـــیــب و زود بـــربـــنــد زنـــار
اکـنـون کـه هـمـی قــلـنـدری جــویـی یـارمـــردانــه بـــزی و از کـــســـی بـــاک مـــدار
***
مشـکـین کـله تـو گـر شـبـسـت ای دلدارخــورشــیـد در او چــرا گـرفــتــه ســت قــرار
خــیـره ســت در آن کــلــه خــرد را دیــداردیــدار بـــلــی خـــیــره بـــود در شـــب تـــار
***
نـا رفــتــه هـنـوز بــوی شــیـرت ز شــکــرخــط را کــه بـــه ســوی عــارضــت داد گــذر
هـمـچــون روش مـورچــه بــر طــرف قـمـربـــــر روی نــــگــــار مــــن خـــــط آورد اثـــــر
***
تــا دیـده ام آن روی چــو خــورشــیـد انـوردر آبـــم از ایــن دو دیــده چـــون نــیــلــوفـــر
بـــرداشــتـــه از آب چـــو نــیــلــوفــر ســربـــر دیـــدن تـــو گـــشـــاده ایــن دیـــده تـــر
***
انـدیـشــه مـکـن بــه کــارهـا در بــســیـارکــانــدیــشــه بــســیــار بـــپــیــچــانــد کــار
کــاری کــه بــه رویــت آیـد آســان بــگــزارور نـــتـــوانــی بـــه کـــاردانـــان بـــســـپـــار
***
ای مـهـر تــو چـون چـهـار طـبــع انـدر خـوروز پـــنـــج نــمـــاز شـــکـــر تـــو واجـــب تـــر
ای دشــمـن تــو بــمـانـده انـدر شــشــدرزیــر قـــدمـــت بـــاد ســـر هــفـــت اخـــتـــر
***
انــــدک اثـــــر آبـــــلــــه بـــــر دو رخ یــــارگـویی کـه بـه سـوزنـیـسـت گـل کـرده نـگـار
یــا هــمــچــو نــم ســحــر در ایـام بــهــارخــردک خــردک چــکــیـده بــر گــل هــمــوار
***
در زنـــدان تـــا کـــرد مـــرا گـــردون پـــیــرآن مـوی چـو شـیـر گـشـت و آن رخ چـو زریـر
از پــــــای درآورد مـــــرا چـــــرخ اثـــــیـــــرای دولــت طــاهــر عــلــی دســـتـــم گــیــر
***
ســلــطــان مـلـک ای عــزیـز فــرزنـد پــدرای شـــاه پـــدر شـــیــر کـــمـــربـــنــد پـــدر
شـایـســتــه و هـشـیـار و هـنـرمـنـد پــدرای نــازش و فــخــر نــســل و پــیــونــد پــدر
***
چـون پــیـرهـنـت گـرفـتـه ام تـنـگ بــه بــربــر نــارم هــمــچــو دامــن از پــای تــو ســر
در گـردن تــو خــورده دو دســتــم چــنـبــرانــگــشـــت چـــو خـــط روی در یــکـــدیــگــر
***
از ســنــگــم یـا ز چــیـســتــم جــان پــدرخــود دانـد کــس کـه کـیـســتــم جــان پــدر
تــو مــردی و مـن بــزیـســتــم جــان پــدربــر مـرگ تــو خــون گــریـســتــم جــان پــدر
***
بــر مـرگ تــو چـون نـمـویـم ای جـان پــدررخـسـاره بــه خـون بــشـویـم ای جــان پــدر
سـامـان خـود از کـه جـویـم ای جــان پــدرتــیــمــار تــو بـــا کــه گــویــم ای جــان پــدر
***
مـی گـویمـت ای سـعـادت ای نیک پـسـردر بـــاب هــنـــر کـــوش تـــو ای جـــان پـــدر
ویـن مــایـه بــیـنـدیـش کــه از بــهـر هـنـربــر تــیـغ گــهـی بــیـنــی و بــر نـیـزه کــمــر
***
در غـور فـلک تـعـبـیه ای سـاخـت چـو ابـربـر هر شخ و که بـه حمله بـر تـاخت چـو ابـر
در چـنگ چـو آتـشی سـرافراخـت چـو ابـرهـر کـوه کـه بــود پــاک بــگـداخــت چــو ابــر
***
گـویـی کــه هـوا بــه زیـر گـردســت امـروزبـــا ســرمــا خـــلــق را نــبـــردســت امــروز
دسـت مـن و پـای من بـه دردسـت امـروزبــفـروز آتــش کـه سـخـت سـردسـت امـروز
***
عشقت کشتـم که غم درودم شـب و روزجــان کــاســتــم و رنــج فــزودم شــب و روز
دل را بـــه هــوا بـــیــازمــودم شـــب و روزبـی دل بــودم کـه بـی تـو بــودم شـب و روز
***
ای فــقــر بــخــاســت روز بــازار تــو خــیـزدر کــــوکــــبــــه ســــپــــاه ســــالـــار آویـــز
ای نـصـرت دیـن بــخـیـر بــگـشـای نـخـیـزای کــفــر زریــر بـــوحـــلــیــم اســت گــریــز
***
ای شـــاه عـــلـــاء دولـــت مــلــک افـــروزامـــروز نـــه پــــیـــداســـت خـــزان از نـــوروز
بـــاز آمــد تـــاریــک شـــب از روشـــن روزبــر دشــمــن مــلــک بــاد بــخــتــت فــیــروز
***
چـــرخ از دم کــون بـــرنــمــی گــردد بـــازگـــاهــیــم بـــه نـــاز دارد و گـــه بـــه نـــیــاز
کـس نـیسـت کـه از مـنـش فـرو گـویـد رازکـــز مـــا بـــدگـــر کـــنــده بـــروتـــی پـــرداز
***
خـورشـیـد رخـا وصـل تـو جـویم هـمـه روزچـون سـایـه از آن در تـک و پــویـم هـمـه روز
از بــس کـه دعـای وصـل گـویـم هـمـه روزبــر خــاک بــود چــو ســایـه رویـم هـمــه روز
***
ای سـود و زیـان عـمـر فـرسـوده بــتــرسدر کــار بـــدرمــان تـــو بـــیــهــوده بـــتـــرس
تــا بــوده شــدی ز جــان آلــوده بـــتــرساز بـــوده بــیــنــدیــش وز نــابـــوده بـــتــرس
***
ای یـار چــو صـبــر هـیـچ یـاری مـشـنـاسبـــا فــایــده تـــر ز رفــق کــاری مــشــنــاس
دلـجـوی تـر از شـکـر شـکـاری مـشـنـاسبــهـتــر ز ســخــن تــو یـادگــاری مـشــنـاس
***
از بـخـشش دسـت من ز سیم و زر پـرسوز خـوی خـوشـم ز مـشـک و از عـنبـر پـرس
وز قــوت بـــازوی مــن از خــنــجــر پـــرسوز هــیــبـــت مـــن ز راه چـــالـــنـــدر پـــرس
***
مسـعـود کـه بـود سـعـد سـلـمـان پـدرشانـدر ســمـجــی اســت چــون سـنـگ درش
در حــبــس بــیـفـزود بــر آتــش خــطــرشعـودی اسـت کـه پـیدا شـد از آتـش هنـرش
***
مسـعـود کـه بـود سـعـد سـلـمـان پـدرشجـاییسـت که از چـرخ گذشتـه اسـت سرش
آن بـاد چـه گـویـی کـه سـعـادت پـسـرشدارد خـــبـــرش کـــه گــویــد او را خـــبـــرش
***
تــا از مــن مـی جــهـی چــو دود از آتــشچــون دود بــر آتــشــم مـن ای دلــبــر کــش
بـــا آن رخ دلـــفـــروز و زلـــف ســـرکـــشخوش نیستی ای چو جهان ناخوش و خوش
***
معشوقه دلم بـه آتـش انبـاشت چو شمعبـر رویم زرد گـل بـسـی کـاشـت چـو شـمـع
او خـفـت و مراز دور بـگـذاشـت چـو شـمعتـا روز بـه یک سـوخـتـنم داشـت چـو شـمـع
***
آتـش بــه سـرم هـمـی فـرو ریـزد عـشـقدود از دل مــن هـمـی بــرانـگــیـزد عــشــق
بــا دلـجــویـان هـمـی نـیـامـیـزد عــشــقگـویی کـه ز جـان مـن هـمـی خـیزد عـشـق
***
ای چـــرخ مــدور خــســیــس بـــی بـــاکصـــد پـــیــرهــن وفــای مــن کــردی چـــاک
آزاده هـر آنــچــه بــود کــردی تــو هـلــاکاز گردش تـو کنون چـه تـرسست و چـه بـاک
***
گـردون نـکـشــد کـمـال مـســعــود مـلـکشــاهـی نـبــود بــســان مــســعــود مـلــک
شــد دولــت قــهـرمـان مـســعــود مـلــکســوگـنـد خــورم بــه جــان مـســعـود مـلـک
***
مــن هــمــت بـــاز دارم و کــبـــر پــلــنــگز آن روی مـرا نـشــســت کــوه آمـد و تــنـگ
روزی روزی گــــردهـــدم چــــرخ دو رنـــگبـــر پـــر تـــذرو غــلــطــم و ســـیــنــه رنــگ
***
من چـون دل لاله ام تـو چون رنگ بـه رنگاز مــن تــو چــرا بـــاز هــمــی داری چــنــگ
مــانـنــده بــرگ لــالــه زود ای ســرهـنـگهـمــچــون دل لــالــه در بــرم گــیـری تــنـگ
***
ای بــدر شــده مـن از غــمـان تــو هـلــالای صـورت حـسـن مـن ز عـشـق تــو خـیـال
گـر هـیـچ مـدار دسـت دهـد بــا تـو وصـالبــر فــرق فــلـک نـشــیـنـم از عــز و جــلــال
***
ای کـلک ملک وصـف تـو گـویم همه سـالوز طــبــع گــل مـدح تــو بــویـم هـمـه ســال
سرخ اسـت بـه دولت تـو رویم همه سـالروزی ز خــدای وز تــو جــویـم هــمــه ســال
***
عـیبـم کـه ز من زمانی ای مشـکین خـالعـارم کـه نـخـواهـی کـه کـنـم بــا تــو وصـال
عـودم کـه کـنـی مـرا بــه آتـش بــی هـالعـیدم که بـه من قـصـد کنی سـال بـه سـال
***
دل مــی نــدهــد کـــه از تـــو بـــردارم دلیـا تــا بــه کــســی کــم از تــو بــگــذارم دل
دانـی چــه کــنـم گــم شــده انـگــارم دلبـــگــریــزم و در پــیــش تــو بـــســپـــارم دل
***
آن دل که نخـواسـتـت چـه نامست آن دلنــه از در پــرســش و ســلــامــســت آن دل
دیــوانــه و ابـــلـــه تـــمــامــســـت آن دلبــــیـــزارم از آن دل و کـــدامـــســــت آن دل
***
سـرما چـون شـد ز دسـت صحـرا شد گلدر چـــادر ســـبـــز کـــار پـــیـــدا شـــد گـــل
بــســیـار هـمـی خــنـدد رعــنـا شــد گـلنـه نـه کـه چــو روی دوسـت زیـبــا شـد گـل
***
رویـت بــر مـن چـنـان کـه گـل بــر بــلـبــلمـن بــر رویـت چــنـان کــه بــلــبــل بــر گــل
عـشـقت بـر من چـنان که غل بـر صـلصـلمن بـر عـشـقـت چـنان کـه صـلـصـل بـر غـل
***
نامد بـه کـف آن زلـف سـمن مـال بـه مـالمـی رقـص کـنـد بــر آن رخ از خــال بــه خـال
ای چـون گل نو که بـینمت سـال بـه سالگـــردیــده چـــو روزگـــار از حـــال بـــه حـــال
***
بـنگـر کـه ز شـاخ مـی چـه گـوید صـلـصـلبــفــســردمـی و گـشــت بــه بــاغ انـدر گـل
بــنـگـر کــه چــه پــاســخ آرد او را بــلـبــلبــگـداخـت گـل و گـشـت بــه جـام انـدر مـل
***
چـون روی بـتـان گـشـت بـه بـاغ انـدر گـلچــون آب حــیـات شــد بــه جــام انــدر مــل
در هـر چـمـنـی خـاسـت ز بـلـبـل غـلـغـلبـــر گـــل مــی نــوش بـــر نــوای بـــلـــبـــل
***
خـامـش نـشـود هـمـی ز غـلـغـل بــلـبــلبــشـنـو کـه خــوش آیـدت ز بــلـبــل غـلـغـل
ای دو لـب تــو گـل و دو رخــسـار تــو گـلمـل ده بــر گـل کـه خـوش بــود بــر گـل مـل
***
مــن ادهــمــم از خــون دل ابـــرش گــردمپــس طــرفــه نـمــانـم کــه مـنـقــش گــردم
در آتـــش از آب دیــدگـــان خـــوش گــردممــن انــگــشــتـــم بـــدم کــه آتـــش گــردم
***
در دولــت شـــاه چـــون قــوی شــد رایــمگـــفـــتــــم کـــه رکـــاب را ز زر فـــرمـــایـــم
زر گـفـت مـرا کـه مـن تــو را کـی شــایـمآمــــد آهــــن گــــرفــــت هــــر دو پـــــایــــم
***
غــمــهــای تـــو از رانــدن خــونــهــا کــارمخــود نــیـســت چــرا رانــدن خــونــهـا کــارم
در دیــده مــن از مــرگ تــو خــونــهــا دارمبــر مــرگ تــو بــا بــه مــرگ خــونــهــا بــارم
***
هـر چــنـد کـه ایـن بــنـد ز پــای افــکـنـدمدانــم کــه بــود بــنــد چــنــیـن یـک چــنــدم
دربــنـد هـر آنـچــه مـی دهـد خــرسـنـدمکــایـن نـعــمــت هـا نــبــود پــیـش از بــنـدم
***
مـن در عــدم از جــود تــو مـوجــود شــدمدر دولــت تـــو بـــر ســـر مــقــصــود شـــدم
مـســعـود نـبــودم از تــو مـســعـود شـدمدر حـبـس چـنان شـدم کـه مـحـسـود شـدم
***
ای طــبــع بـــده ور نــدهــی بــســتــانــمآن مـــایــه کـــه گـــرد کـــرده ای مــن دانــم
ای آتــش انــدیــشــه چــو مــن درمــانــمانـــدر تـــو زنـــم گـــر نـــبــــری فـــرمـــانـــم
***
ای غــمـزه تــو کــشــفــتــه بــنـیـاد دلــمکــم زادی و مــهــر تـــســـت هــمــزاد دلــم
از تــو بـــه فــلــک رســیــده فــریــاد دلــمبـــیــچـــاره دلـــم گـــر نــکـــنــی یــاد دلـــم
***
ای طـبـع چـو آتـش از تـو بـس خـوشـنودمکـــانــدر فـــکـــرت هــمــی نــمـــایــی دودم
چــون نـیـســت زمــانـه تــمـامـت ســودمارجـــو کـــه بــــه کـــام دل رســـانـــی زودم
***
گــر مــن بـــرم از مــردم بـــد ســازم بــرمفـــرجـــام بــــبـــیـــنـــم و بــــه آغـــاز بــــرم
هـر کــس کــه بــه مـن دژم دژم پــیـونـددبـــنــگــر کــه چــه پـــاره پـــاره زو بـــاز بـــرم
***
جـان و دل و دین بـه وصـلت ای مهر صـنمعـهدی بـسـتـه سـت و اینت عـهدی محـکم
هجـرت چـو بـه صـافـی کـشـد اندر عـالـمدانی چه زنند این دو سه هم مشت بـه هم
***
ای زریــن نــام لـــعـــبـــت ســـیــم انــدامزر تـو و سـیم تـو نـه پـخـتـه سـت و نـه خـام
در کــس مـنـگـر بــه بــی نـیـازی بــخــرامزیــرا کــه تــوانــگــری بـــه انــدام و بــه نــام
***
تــن کـوبــم و سـرپــیـچــم و بــر روی زنـمآمــــــاده درد و رنـــــج و انـــــدوه مــــــنـــــم
نــه ریــزم و نــه گــدازم و نــه شـــکـــنــمفـــولـــاد رخ و ســـنـــگ ســـر و روی تـــنــم
***
جـــان هــر ســـاعــت ز کــار زاری دهــدمهـــر روز زمـــانـــه بــــیـــش کـــاری دهـــدم
از بــخــت گـلـی خـواهـم و خــاری دهـدمبـــــاشـــــد روزی کـــــه روزگــــاری دهــــدم
***
مـن دوش کـه از هـجـر تــو در تــاب شـدمجـان تــو کـه گـر چـو شـمـع در خـواب شـدم
از دیـــــده و دل در آتــــــش و آب شـــــدمبــر جــام چــو بــر آیــنــه ســیــمــاب شــدم
***
تــا کــی غــم یــار و درد فــرزنــد کــشــمبــیـمــار فــراق خــویــش و پــیـونــد کــشــم
تـا چـشـم گـشـاده ام همـی بـنـد کـشـمای چــرخ فــلـک مـحــنـت تــو چــنـد کـشــم
***
هـر روز هـمــی فــلــک بــه تــیـری زنــدمپــــیـــراهـــن در ســــیـــاه قــــیـــری زنـــدم
وین بـخـت هـمـی هـمـچـو اسـیری زنـدماز وی ســـپـــری خـــواهـــم تـــیــری زنـــدم
***
گـفـتــم کـه تــو بــی وفــایـی ای نـامـردممــن مـــردم و تـــو کـــجـــایــی ای نــامــردم
خـس دوسـت چـو کـهـربـایـی ای نـامـردمزان بـــا چــو مــنــی نــپـــایــی ای نــامــردم
***
ای فـاخـتــه دل چـو مـن بــه رویـت نـگـرمزیـــبـــایــی طـــاوس بـــه بـــازی شـــمـــرم
بـــا خــنــده کــبـــک چـــون درایــی ز درمدل هــمـــچـــو کـــبـــوتـــری بـــپـــرد ز بـــرم
***
بـر بـسـتـه شـد از بـسـتـن ماتـم دسـتـمامــروز نــگــویـنــد کــه مــن خــود هـســتــم
از بــیـم و امــیــد شــادی و غــم رســتــمبــرداشــتــم از جــهـان دل و بــنـشــســتــم
***
ســـروی خـــواهـــم ز چـــرخ داری زنـــدمگـــر گـــویــم کـــایــن مــراســـت آری زنــدم
خــواهـم کـه گـلـی چــیـنـم خــاری زنـدماز آهـــــن مــــــار کــــــرده بــــــاری زنـــــدم
***
همـچـون قـلـمـم ز بـیخ کـنـدی بـه سـتـمکـــــردیــــم نـــــوان و لـــــاغـــــر و زرد و دژم
وانــگــاه فــرو بــردیـم ای شــهـره صــنــمدر آب ســـیـــاه و گـــل تـــیــره چـــو قـــلـــم
***
چـون پـیش دل از هجـر تـو هنـگـامـه نـهمپــرویـن ســرشــک دیـده بــر خــامــه نــهــم
بــرنـامـه تــو چــو دسـت بــر خـامـه نـهـمخــواهـم کــه دل انـدر شــکــن نــامــه نـهـم
***
ای سـرو سـپــاه خـسـرو ای مـاه حـشـمیـک جــرعـه اگـر از مـی وصــلـت بــچــشــم
از خـط تـو چـون قـلـم همـی سـرنـکـشـمبــر آتــش تــیـمـار تــو چــون عــود خــوشــم
***
ای کـرده مـرا بــه عــشــق گـمـراه تــمـامبـــر نــایــدم از ضـــعـــف هــمــی آه تـــمــام
ای ســرو گــل انـدام مـن ای مــاه تــمــامپــیـرم کــردی نــگــشــتــه یـک مــاه تــمــامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.