ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
جـسـتــم از تـوبــه بــی زبــانـی جـسـتـمجـسـتـم ز غـمـت چـو خـیـزرانـی جـسـتـم
از پــیـش فـراق تــو بــه جـانـی جـسـتــمالـحــق ز تــو چــون بــرایـگـانـی جــسـتــم
***
شـب زار بــه جــای بــســتــر آتــش ریـزمچــون خــاکـسـتــر بــه روز از آتــش خـیـزم
هـر گـه کـه کـنـد عـشـق تـو آتــش تـیـزماز درد چــو شــمــع بــر ســر آتــش بــیــزم
***
گــفــتــم کــایـنـدل بــه داغ نـام تــو کــنـمگـویـی کــه دو دیـده جــای گـام تــو کــنـم
دیــدم کــه اگــر کــار بـــه کــام تــو کــنــمجــان در ســر کــار یـک ســلــام تــو کــنـم
***
ای چــرخ ز هــر گــزنــد رنــج تــو کــشــمبـــا جـــان و دل نــژنــد رنــج تـــو کــشـــم
در تـنـگـی حـبــس و بــنـد رنـج تـو کـشـمیـک بــار بــگـو کـه چــنـد رنـج تــو کــشــم
***
وصــف لــب رنــگــیــن تـــو از دل جـــویــمدر آرزوی زلـــف تـــو ســـنـــبــــل بــــویـــم
تــا پــر خـون شـد ز دیـده چــون گـل رویـموصــف تــو هــمــه روز بــه بــلــبــل گــویـم
***
چـــون از گــل روی تـــو بـــهــاری رســدماز درگـــه هـــجــــر تــــو ســـواری رســـدم
در وصـل تــو چــون دسـت نـگـاری رسـدمدر دیـــده ز غـــمـــزه تـــو خـــاری رســـدم
***
تـــا چـــنـــگ بـــه مـــهـــر آن دلـــارام زدمهــر دم کــه زدم هــمــه بـــه نــاکـــام زدم
بــر درگــه عــشــق تــو کــنــون نــامــزدمایـــنـــک عــــلــــم وفــــات بــــر بــــام زدم
***
بــر آتــش اگـر بــی تـو نـخـفـتــم خـفـتــمبــا انـده اگـر بــی تــو نـجــفــتــم جــفـتــم
صــبــری کـه ز دل هـمـی نـرفـتــم رفـتــماین کـه همـه هر چـه می نگـفـتـم گـفـتـم
***
کــوهـی کــه بــر او بــلــا بــبــارنــد مــنـمتـیـغـی کـه بـه دسـت غـم سـپـارنـد مـنـم
شــیـری کــه بــرون نـمـی گــذارنـد مــنـمخـــواری کـــه نــکـــو نــگــاه دارنــد مــنــم
***
امــــروز ز هـــر دوســــت گــــزنـــدی دارموانــــدر هـــر کــــنــــج دردمــــنــــدی دارم
در هــر نــفــســی ز چـــرخ پـــنــدی دارمدر پــای کــســان چــو پــیــل بــنــدی دارم
***
از عـشـق تــو در چــشـم خــرد مـیـل زدمپـس دسـت بـه تـسـبـیح و بـه تـهلـیل زدم
بــر فـرقـت تــو چــو طــبــل تــحــویـل زدممـن دسـت بــه جـای جـامـه بــر نـیـل زدم
***
بـــونــصـــر مــن ار عـــاشـــق ایــام تـــواماز چــرخ هــمــیــشــه طــالــب کــام تـــوام
چــون نــام خــودم از تـــو و بـــا نــام تــوامخـــود روی نـــیــم نـــهــال انـــعـــام تـــوام
***
گـفـتـم شـکـرت بـه خـلـق کـیـهـان گـویـمچــون تــنـهـایـم هـمــی بــه یـزدان گــویـم
تــا جــان دارم شــکــر تــو از جــان گــویـمتــا بــازپــســیـن نـفــس هـمــه آن گــویـم
***
جـز در غـم عـشـق تـو سـفـر مـی نـکـنـمجــز بــر ســر کــهـســار گـذر مـی نـکــنـم
در عشق تـو جـز بـه جـان خـطر می نکنمگــر مــن زاغــم چـــرا حــذر مــی نــکــنــم
***
مــن بــه الــم ای صــنــم گــرفــتــار نــیـمور مــی بــاشــم بــه رنــج و پــنــدار نــیــم
یــارســت مــرا غــم تـــو بـــی یــار نــیــمجــان مـی کـنـم از هـجـر تــو بــیـکـار نـیـم
***
گــر تـــیــز بـــه روی خـــوب تـــو درنــگــرمتـرسـم کـه ز دسـت خـصـم تـو جـان نـبـرم
در عـشـق دم شـیـر عـریـن مـی سـپــرمدر جـمـلـه نـگـه کـن کـه چـه دیوانـه سـرم
***
هـر یـک چــنــدی بــه قــلــعــه ای آرنــدمانــدر ســمــجــی کــنـنــد و بــســپــارنـدم
شـیرم کـه بـه دشـت و بـیشـه نگـذارنـدمپــیــلــم کــه بـــه زنــجــیــر گــران دارنــدم
***
صــالــح دل اگــر بــه جــای جــامـه بــدرمشـاید کـه همی خـون شـود از غـم جـگرم
در دیــده مــن از مــرگ تــو خــونــهــا دارمبــر مـرگ تـو تـا بــه مـرگ خـونـهـا بــخـورم
***
بــر روی تــو مــهـربــان و دلــســوز مــنــمپــیـش تــو بــه مــهــرگــان و نــوروز مــنــم
بــر لــشــگــر هــجــران تــو پــیـروز مــنــمســـر دفـــتـــر عـــاشـــقــان امــروز مــنــم
***
گـنـجـی کـه ز پـیش آن بـجـسـتـنـد مـنـمکـوهی کـه بـه غـم فـرو شـکـسـتـنـد مـنم
پـیلـی کـه بـه زخـمـیش بـخـسـتـنـد مـنمشـیـری کـه بـه بــازیـش بــبـسـتـنـد مـنـم
***
نــه از هــمــه خــلــق حـــق گــزاری دارمنـه نـیـز بــه حــبــس غــمــگــســاری دارم
از آهـــــن بــــــر دو پــــــای مـــــاری دارمنــــاخــــوش عــــمــــری و روزگــــاری دارم
***
گـر حــور بــود بــدان کـه نـازش نـکــشــمکـوتــه کـنـم ایـن قــصــه درازش نـکــشــم
آن کــز مــن بــاز شــد فــرازش نــکــشــموآن کـــو مــانــد فـــراز بـــازش نــکـــشـــم
***
از آتـــش دل هــمـــیــشـــه انــدر تـــابـــموز اشـــک دو دیـــده غـــرقـــه انـــدر آبــــم
در آتــش و آب خــواب شــب کــی یــابـــمتــرسـم چــو چــراغ مـرگ بــاشـد خــوابــم
***
ای دشـمن و دوسـت مـر تـو را یک عـالـمخــاری و گــلــی بــا مـن و بــا یـک عــالــم
در بــسـتـه بــه تـو مـهـر و وفـا یـک عـالـممــانـده ز تــو در خــوف و رجــا یـک عــالــم
***
هــرگــه کــه بــه پــیـراهــن تــو درنــگــرماز رشــک و حــســد پــیـرهـن خــود بــدرم
از جـــامــه بـــهــرمــان تـــو رشـــک بـــرمکـو بــربــر تـسـت و بــر بـرت نـیـسـت بـرم
***
دلــخــســتــه چــشــم نــاوک انـداز تــوامجــان بــســتــه چــنــگ بــلــبــل آواز تــوام
مــولـــا و غـــلـــام کـــشـــی و نــاز تـــواممــن رنــجــه ز مــوی بـــنــد غــمــاز تـــوام
***
در خـواب گـه از دل بــه شـب آتـش بـیـزمچــون خــاکـسـتــر هـر روز ز آتــش خــیـزم
هـر گـه کـه کـنـد عـشـق تـو آتــش تـیـزمچــون شــمــع ز درد بــر ســر آتــش ریــزم
***
شــب ز انـده تــو هـمــی نـیـایـد خــوابــمبــر جــامـه ز غـم چـو گـوی در طـبــطـابــم
مـــن گـــاه در آتــــش و گـــه انـــدر آبــــمسـنگـم کـه بـه مـن هر چـه رسـد در یابـم
***
دانـم کـه ز چــرخ بــخــش بــیـرون نـکــنـمپــس شــایـد اگــر ز رنـج دل خــون نـکــنـم
در خــوش دارم طــمــع دگــرگــون نـکــنـمچـون صـبـر ضـرورتـسـت پـس چـون نـکـنـم
***
مـن دوش کـه از هـجـر تــو در تــاب شـدمجـان تـو کـه گر چـو شـمع در خـواب شـدم
از دیـــــده و دل در آتــــــش و آب شـــــدمبــر جــام چــو بــر آیـنـه ســیـمــاب شــدم
***
از بـــنــد رحــم بـــبـــنــد مــهــد افــتـــادمپــــس بــــرد بــــه زنـــدان ادب اســـتـــادم
اکــنـون شــه شــرق بــنــد و زنــدان دادمگــــویـــی ز بــــرای بــــنـــد و زنـــدان زادم
***
شــه پــنــدارد کــه مــا خــردمــنــدانــیــمیـا قــلــعــه گــشــایـان و عــدو بــنــدانـیـم
نــه نـه شــاهـا کــه مــا هـمــه زنــدانـیـمنـــرد فــــلــــک و آبــــکــــش زنــــدانـــیـــم
***
در آرزوی بـــــــــوی گـــــــــل نـــــــــوروزمدر حـــســـرت آن نــگـــار عـــالـــم ســـوزم
از شــــمـــع ســــه گـــونـــه کـــارآمـــوزممــی گــریـم و مــی گــدازم و مـی ســوزم
***
لـــرزان ز بـــلـــا چـــو بــــرگ دانـــد یـــارموآنــگــاه هــمــی بــه بــرگ خــوانــد کــارم
اشــگــی کــه هـمــه تــگــرگ رانــد بــارمعــمـری کــه هـمـی بــه مـرگ مــانـد دارم
***
تــا روز هــمــه شــب از هــوس بـــیــدارمتـــا شــب هــمــه روز در غــم و تــیــمــارم
یـارب تــو نـکـو کـن کـه تــبــه شــد کــارمدانــم کــه کــنــی اگــر چـــه بـــد کـــردارم
***
بــر دیـده خــیـال دوسـت بــنـگـاشـتــه امدیــدار بـــر آن خــیــال بـــگــمــاشــتـــه ام
هـر مـرحـلـه ای کـه رخـت بــرداشـتــه امصــد حــوض ز آب دیــده بـــگــذاشــتـــه ام
***
امـروز در ایـن حـبــس مـن آن مـمـتــحـنـمکــز خــواری کــس گـوش نـدارد ســخــنـم
در چـنـدین سـنـگـهـا در این کـه کـه مـنـماز بــی ســنـگـی گـوز بــه دنـدان شــکـنـم
***
از دل بـــدم آتــشــی بــرانــگــیــخــتــه اموز دیــده بــه جــای آب خــون ریــخــتــه ام
بــا عـشـق تــو جـان و دل درآمـیـخـتــه امنـتــوان جـسـتــن کـه مـحـکـم آویـخـتــه ام
***
عـمـری بــدو کـف دو رخ نـگـارا خــســتــمنــومــیــدی جــان بــه درد دل در بــســتــم
اکـنـون ز نـشــاط وصـل تــو بــرجــســتــماز پـــای درافـــتـــم ار نــگــیــری دســـتـــم
***
گـفـتـی خـبــرت کـنـم کـسـی بـفـرسـتـمبــــا دل گـــفـــتــــم ز انـــده دل رســـتـــم
مـن دل هـمـه بــر وعـده خـوبــت بـسـتـمشـادم کـن اگـر ســزای شـادی هـســتــم
***
آن مـرد کـه در سـخـن جـهـانـیسـت مـنـمآن گـوهـر قـیـمـتــی کـه کـانـیـســت مـنـم
آن تـن کـه سـرشـتـه از روانـیـسـت مـنـمآن گــو کــه ســرا پــای زبــانـیـســت مـنـم
***
هـر جــای کــه آتــش نـبــردیـســت مـنـمبـر هـر طـرفـی کـه تـیـره گـردیـسـت مـنـم
آن شـیـر کـه در صـورت مـردیـســت مـنـمپس چون که به هر جای که دردیست منم
***
هر جـا که ز فضـل پـیشـگاهی اسـت منمو آن کو یک تـن شها سـپـاهی اسـت منم
گـر دعـوی مـلـک را گـواهـی اســت مـنـمگر بـر سـخـن از قیاس شـاهی اسـت منم
***
بــا نـالـه هـمـی چــو ابــر بــهـمـن گــریـمهــر لــحــظــه هـمــی هـزار دامــن گــریـم
بــا روشــن دل تــیـره شــبــان مـن گـریـمچــون شــمـع ز دل ز دیـده بــر تــن گــریـم
***
از بــــلـــبــــل نـــالـــنـــده تــــر و زارتــــرموز زرد گــــل ای نـــگــــار بــــیـــمـــارتــــرم
از شــاخ شــکـوفـه ســرنـگـون ســازتــرموز نــرگــس نــوشــکــفــتــه بـــیــمــارتــرم
***
روزان و شـــبـــان در آن غــم و تـــیــمــارمکــاســرار تـــو را چــگــونــه پـــنــهــان دارم
دل خـون شـد و خـون ز دیدگـان می بـارمبـــیــنـــنـــد ز خـــون دل هــمـــه اســـرارم
***
ای جــان جــهــان تــا خــبــرت یـافــتــه امدل را هــمـــه در رهــگـــذرت یــافـــتـــه ام
پـــنــداری بـــی درد ســـرت یــافـــتـــه امنـه نـه کــه بــه خــون جــگــرت یـافــتــه ام
***
از خــود بــه تــو مـن بــتــا گــمــانـهـا دارموز کـــرده خـــویـــش داســـتـــانـــهـــا دارم
انــدر ســر صــحــبـــت تـــو جــانــهــا دارمبـــر مـــایــه عـــشـــق تـــو زیــانـــهــا دارم
***
ســیــراب گــلــابــی تــو بــر آتــش خــارمدو دســت دمــم کــه جــز بــه آتــش نــارم
نـشــگـفــت ز بــس کـه در دل آتــش دارمکــز دیـده چــو شــمـع اشــک آتــش بــارم
***
از هــر چــه بـــگــفــتــه انــد پــنــدی دارموز هــر چــه بـــگــفــتـــه ام گــزنــدی دارم
گــه بــر گــردن چــو ســگ کــلـنـدی دارمبـــر پــای گــهــی چــو پــیــل بــنــدی دارم
***
مــن بــســتــر بـــرف و بـــالــش یــخ دارمخــاکــســتــر و یـخ پــیـشــگــه و بــخ دارم
چــون زاغ هـمـه نـشـسـت بــر شـخ دارمدر یــکـــدو گـــز آب ریـــزو مـــطـــبـــخ دارم
***
در تــاریـکـی ز بــس کـه مـی بــنـشـیـنـمدر روز چــو شـب پــرک هـمـی بــد بــیـنـم
بـاشـد چـو شـب ار خـوابـگـهـی بـگـزیـنـماز پــهــلــو و دســت بــســتــر و بــالــیـنــم
***
آنــم کــه اگــر بــه خــلــد جــایـی ســازمحـــورالــعـــیــن را کــشـــیــد بـــایــد نــازم
رضــوان ســبــک ار پــیـش نــیــایــد بــازمبــــر تــــابــــم روی و ســــوی دوزخ تــــازم
***
هـر گـه کــه تــو را بــه رهـگــذاری بــیـنـماز ســایـه ت بــر زمــیــن نــگــاری بــیــنــم
از رشــگ دلـم چــو کـفــتــه نـاری بــیـنـمگــر بــا تــو جــز از ســایـه ت یـاری بــیـنـم
***
دیـده هـمـه شـب ز خـواب خـوش بـردوزمبــر تــن گـریـم چــو شـمـع و از دل ســوزم
از آرزوی خــــــیــــــال جـــــــان افــــــروزمدر آرزوی خـــــواب شـــــبــــــی تــــــا روزم
***
بــا خـود گـفـتــم کـه مـن عـیـال تـو شـدماو گـفــت کـه مـن ضــامـن مـال تــو شــدم
ای آن کــه ثــنــاگــوی کــمــال تــو شــدمبــیـشــم نـکــنـنـد چــون نـهـال تــو شــدم
***
آنـکـو گـویـد هـســت قـضــا تــیـشــه مـنیــک شــاخ نــتــابــد زدن از بــیــشــه مــن
اندیشـه شـده سـت از جـهان پـیشـه منکــس را نــبـــود طــاقــت انــدیــشــه مــن
***
تــا خــسـتــه دل مـرا بــریـده سـت ز تــندارم گـلـه هـاش را چـو شـمـشـیر سـخـن
لـیـکــن چــکــنـم گــفــت نـمـی یـارم مـنکـان پـسـتـه دهـن کـرد مـرا بـسـتـه دهـن
***
در ســمــجـــی چــون تـــوانــم آرامــیــدنکــز تــنـگـی آن نـمـی تــوان خــســبــیـدن
یارب کـه هـمـی بـه چـشـم خـواهم دیدنجـــایــی کــه در او فـــراخ بـــتـــوان دیــدن
***
هر شـب که تـو را نبـینم ای شـاخ سـمنخــواهــم کــه مــرا کــفــن بــود پــیـراهــن
آن روز کـــه دیـــدار تـــو را بـــیــنـــم مـــناز شـادی وصـل دیـده خــواهـم هـمـه تــن
***
چــون گــل ز غــمــت دریـده ام پــیـراهــنچــون لـالـه بــیـالـوده ام از خــون رخ و تــن
چـون شـاخ بـنفشـه سـرنگون بـاشـم منتـرسـم کـه بـسـی عـمر نیابـم چـو سـمن
***
سـر کـردمـت ای نـگـار چـون تــو سـر مـنگـه گـه بـه سـخـن چـرب کـنی بـی روغـن
وین نیسـت عجـب ای صنم پـسـتـه دهنگـر پـسـتـه دهـن بـود هـمـه چـرب سـخـن
***
چــنــگــم بــه چــهــار شــاخ زد پــیـراهـنچــنـگــســت مــگــر چــهـار شــاخ از آهـن
در اشـک چــهـار شــاخ آن شــاخ ســمـنشــد بـــاز چــهــار شــاخ کــفــتــه رخ مــن
***
چــون دانــش بــود مــهــربـــان دایــه مــناز فــخــر و شــرف زد هـمــه پــیـرایـه مــن
از مــایــه مــن بـــلــنــد شــد پــایــه مــنمـــن دریــا ام کـــم نــشـــود مـــایــه مـــن
***
چــشــم و دهـن آن صــنــم لــالــه رخــاناز پـسـتـه و بــادام کـشـیـده سـت نـشـان
از بـس تـنگی که دارد این چـشـم و دهاننـه گـریـه در ایـن گـنـجــد نـه خــنـده در آن
***
بــا کـس غـم تـو بـیـش نـخـواهـم گـفـتـمویـن در دو دیـده هـم نـخــواهـم ســفــتــن
مــهــر تــو ز دل پــاک بــخــواهــم رفــتــنبـر بـسـتـر صـبـر خـوش بــخـواهـم خـفـتـن
***
ایــن دیــبــه دو روی بــه کــلــک دو زبـــانپــرداخــتــه شــد بــه قـوت خــاطـر و جــان
بــســتــانــش بــه نــام ایـزد ای بــاد وزانلـوهـور بــه نـزد خــواجــه بــونـصــر رســان
***
تــا نـســبــت کـرد اخــوت شــعـر بــه مـنمــی فــخــر کــنـد ابــوت شــعــر بــه مــن
بــفــزود چــو کــوه قــوت شــعــر بــه مــنشــد خــتــم دگــر نـبــوت شــعــر بــه مـن
***
آنـکــو دارد چــو ســیـم و شــر لــب و تــنآمـیـخـت هـمـی چـو شـیر و شـکـر بـا مـن
نــاگــه بـــرمــیــد و درچـــد از مــن دامــنبــگـریـخــت ز مـن چــنـانـکــه آب از روغــن
***
از چـشـم مـن ار سـرشـک بــتـوان رفـتـنبــس در گـرانـمـایـه کـه بــتــوان ســفـتــن
ور بــی تـو بــود هـیـچ بــه نـتـوان خـفـتـنکــاری بــاشــد چــنـانـکـه نـتــوان گـفــتــن
***
از کــفــر کــشــد زریـر شــیـبــانـی کــیـنآبـــاد کـــنـــد زریـــر شـــیـــبـــانـــی دیـــن
بــر چــرخ نــهــد زریــر شــیــبــانــی زیــنایــن مــرتــبــت زریــر شــیــبـــانــی بــیــن
***
ای بـــرتــر مــن کــرده هــزاران احــســانیـک ســعــی کــن و مــرا ز زنــدان بــرهـان
لـیـکــن ز آنـســان گـرم نـداری پــس از آنوالـــــلــــه کـــــه مــــرا آرزو آیــــد زنــــدان
***
در خــدمــت طــاهــر عــلــی بـــارم جــانکــز خـــدمــت طــاهــر عــلــی دارم جـــان
هر صـبـحـدمـی روان نـهم بـر کـف دسـتدر خـــدمـــت طـــاهــر عـــلـــی آرم جـــان
***
ایـزد کـه هـمـی کـرد مـرکـب تــن و جــاندر هـر عــضــوی مـصــلـحــتــی کـرد نـهـان
گـر مـفـســدیـی نـدیـده بــودی بــه زبــانمــحــبــوس نــکــردیـش بــه زنــدان دهـان
***
ای پــای بـــرنــجــن مــن ای بــنــد گــرانهـسـتـم ز تـو روزان و شـبــان جـامـه دران
گـــریــان گــریــان در تـــو بـــزاری نــگــرانکـاین مـحـنـت مـن نـخـواهـد آمـد بـه کـران
***
چـــون قـــمــری زار زار مــی نــالـــم مــنچــون بــلــبــل آلــوده بــه خــون پــیـراهـن
چـون طـوطی بـر وصـف تـو بـگشـاده دهنچـون فـاخـتــه طـوق عـشـقـت انـدر گـردن
***
ای شـاه بــه بـیـشـه عـزم نـاگـاهـان کـنیـک چــنـد کـنـون شـکـار بــدخــواهـان کـن
شـیـر ار نـبـود قـصـد سـوی شـاهـان کـنمــر شــیــران را طــعــمــه روبــاهــان کــن
***
زنـده بـه تـو مـانده ام مـن ای جـان جـهانزیـرا کــه بــدیـده ام بــه تــیـمــار تــو جــان
هـر جــا کــه مــوافــقــت درآیـد بــه مـیـانصـد سـال تـوان زیـسـت بـه یک جـا آسـان
***
انـده چــه خــورم چــراســت انـدر خــوردنگــر هــســت ز کــربـــاس مــرا پــیــراهــن
کــز نــیـش خــســک دارم در زنــدان مــنپـوشـیـده بـه بـهـرمـان هـمـه جـامـه و تـن
***
صــد بــار بــه نـیـکـی هـنـرم کـرد ضــمـانیــک دعـــوی را از تـــو نـــدیــدم بـــرهـــان
ایـن بــس نـبـود شـگـفـت زیـرا بـه جـهـانکـردار گـران شــده اســت و گـفــتــار ارزان
***
گـر خـسـتـه شـوم ز تـیـر پــیـکـار تــو مـنآهـــی نـــکـــنـــم ز بــــیـــم آزار تـــو مـــن
از بــیـم ســر غــمـزه چــون خــار تــو مـنخـنـدان مـیـرم چــو گـل بــه دیـدار تــو مـن
***
نـه روزم هـیـزم اســت و نـه شــب روغـنزیـن هــر دو بــفــرســود مــرا دیــده و تــن
در حـبـس شـدم بـه مـهر و مـه قـانـع مـنکــایــن روزم گــرم دارد آن شـــب روشـــن
***
ای روز مــرا جـــز شـــب دیــجـــور مـــدانامــروز چــو مــن ز خــلــق رنــجـــور مــدان
ای روز دلــــــم روز مـــــرا نـــــور مــــــدانگـــر تـــو دوری ز مــن غـــمـــت دور مــدان
***
کـس را چـو بــنـفـشـه سـر فـرو نـارم مـنشــیـرم نــنــهــم هـیـچ کــســی را گــردن
چـون نار غـم ار خـون کندم دل بـه سـخـننـگـشـایم پـیش خـلـق چـون پـسـتـه دهن
***
از چـنگ قـضـا همـی چـو نـتـوان جـسـتـنبـا چـرخ چـه معنی اسـت جـدل پـیوسـتـن
چـه سـود کـند جـز کـه همـه دل بـسـتـنتـــا روز چــه زایــد ایــن شــب آبـــســتـــن
***
گـــردنــده چـــو روز نــوبـــهــاری بـــا مــناز خــشــم دل آکــنـده چــو نـاری بــر مــن
چـون کـلـک سـر خـویـش دو داری بـا مـنای نـرم چــو گـل تــیـز چــو خــاری بــا مـن
***
ای چـون گـل نوشـکـفـتـه بـر طـرف چـمنگــلــبـــوی شــود ز نــام خــوب تـــو دهــن
گـر گـل بــا خـار بـاشـد ای سـیـمـیـن تـنچــون گـل بــر تــسـت و خـار در دیـده مـن
***
چرخم چو بخواست کشت بی هیچ گمانجــاه تــو بـــه زنــدگــانــیــم کــرد ضــمــان
گـویم هـمـه شـب ز شـام تـا صـبـحـدمـانای دولــت طـــاهــر عـــلــی بـــاقــی مــان
***
امــروز مــنــم تـــفــتـــه دل و رفــتــه روانتـــلــخــم شــده زنــدگــانــی انــدر زنــدان
وآنــچ انــده کــرد مــر مــرا بــر دل و جــانبــر شــیـران کـرد ضـرب ســلـطـان جــهـان
***
بـگـشـای چـو گـل بـه وعـده راسـت دهنور نــه ز تــو چــون لــالــه کــنــم پــیـراهـن
دعــوی دلــســـت بـــا تـــوام بـــنــد مــزنوآنـک در حـکـم عـشـق و ایـنـک تــو و مـن
***
مـشـک از سـر زلـفـین تـو بـویم پـس ازینگــرد در تــو بـــدیــده پــویــم پـــس از ایــن
پــیـوسـتـه رضـای تـو بــجـویـم پــس ازیـنجـز بـا تـو حـدیـث کـس نـگـویـم پـس ازیـن
***
زاری و دعــا کــن بــه ســحــرگـاه ای تــنتــوفـیـق و سـداد و راسـتـی خـواه ای تــن
گـر کـژ بــروی بــه خــدمـت شــاه ای تــنبـــرخـــورداری مـــبـــادت از چـــاه ای تـــن
***
دیـدی کــه غــلـام داشــتــم چــنـدان مـنپـــرورده ز خـــون دل چـــو فـــرزنــدان مــن
در جــمــلــه از آن هـمـه هـنـرمـنـدان مـنتــنــهـا مــانــدم چــو غــول در زنــدان مــن
***
روزم تــیــره ســت از آن رخ مــهــوش تـــوعـیـشـم تـلـخـسـت از آن لـبــان خـوش تـو
هـسـتــم صـنـمـا تــا بــشـدم از کـش تــودلـخــسـتــه تــر از گـوهـر گـوهـر کـش تــو
***
دل بــســت شــود چــو ســرفـرازد بــا تــوتــــن بــــگـــدازد کـــه در گـــدازد بــــا تــــو
بــی ســاز شـود هـر کـه بــسـازد بــا تــونــا بـــاخــتــه بـــایــد آنــکــه بـــازد بـــا تــو
***
آنــی کــه بـــری دســـت نــیــازد بـــا تـــودر خــوبــی هـمـعــنـان کـه بــتــازد بــا تــو
خـون گـردد خـون چــو دل بــسـازد بــا تــوجــز جــانــبـــازی عــشــق نــبـــازد بــا تــو
***
هـر جـان کـه بــود بــرتـر از آن بــاشـی تـوبــخـریـده امـت بـه جـان گـران بــاشـی تـو
هـر جـای مـرا بــه جـای جـان بــاشـی تـوای دوسـت بـه جـان نه رایگـان بـاشـی تـو
***
نـورســت ای مـاه حــسـن ســرمـایـه تــوپـــیــرایــه تـــو پـــســت کــنــد پـــایــه تــو
ابـــرســت غــبـــار بـــر تـــو پـــیــرایــه تــوپــیــرایـه چــه بــنــدد بــه تــو بــر دایـه تــو
***
ای نــای تــو را نـقــل و مــی روشــن کــوبـــا تــو طــرب طــبـــع و نــشــاط تـــن کــو
گـر تــو نـایـی لـحــن خـوشـت بــا مـن کـوچـــون نـــای تـــو را دریـــچـــه و روزن کـــو
***
ای شـاه بــتــرس از آنـکـه پــرسـنـد از تـوجـایـی کـه تــو دانـی کـه نـتــرسـنـد از تــو
خـرسـنـد نـه ای بـه پـادشـاهـی ز خـدایپـس چـون بـاشـم بـه بـنـد خـرسـنـد از تـو
***
سـلـطـان مـلـک اقـبــال عـنـان داد بــه تـودرهـای نــشــاط شــاه بــگــشــاد بــه تــو
گـشـتـه سـت زمـانـه نیک دلـشـاد بـه تـوتــا حـشـر زمـانـه هـمـچـنـیـن بــاد بــه تــو
***
صــالـح پــس ازیـن طـرب نـبــایـد بــی تــوشــایــد کــه ز دل طــرب نــزایــد بـــی تـــو
جــان در تــن مـن بــیـش نـپــایـد بــی تــوخــود جــان پــس ازیـن کــار نـیـاد بــی تــو
***
ای شـمـع شـدم بــه عـشـق پــروانـه تــوخـــوانــنــد مــرا بـــه شــهــر دیــوانــه تـــو
امــروز مــنــم ز خــویــش و بــیـگــانــه تــوتــن تــافــتــه چــون رشــتــه یـکــدانــه تــو
***
ای نـــای نــدیــده ام دلـــی شـــاد از تـــونــایــی تـــو ولــیــکــن نــرهــد بـــاد از تـــو
جــز نـالــه مــرا چــو نـای نـگــشــاد از تــوای نـــای مـــرا چـــو نـــای فـــریـــاد از تـــو
***
مـــادر کـــه مـــرا بــــزاد زاد از پــــی تــــوهــم ایــزد کـــه جـــان داد داد از پـــی تـــو
گـر نـیـســتــم ای نـگـار شــاد از پــی تــوخـون شـمـع دلـم تــافـتــه بــاد از پــی تــو
***
هـرگـز نـرسـد بــه لـطـف در مـهـر چـو تــوبـــت را نــبـــود حــلــاوت چــهــر چـــو تـــو
در حــســن نــزائیـد مــه و مــهـر چــو تــوای مــهــر نــدیـده انــد بــد مــهــر چــو تــو
***
خـوردم هـمـه زهـر عـشـق تــو شـکـر کـودیـــدم بـــتـــر هـــوای تـــو بـــهـــتـــر کـــو
گــر شــاخ هــوای تــو نــرفــتـــم بـــر کــودر تـــاریــکـــی ســـکـــنــدرم گــوهــر کـــو
***
روی و بـــر مــن تـــا بـــشـــدم از بـــر تـــوزردسـت و کـبــودسـت بــه جـان و سـر تـو
زیـــــرا کـــــه در آرزوی روی و بــــــر تـــــوایـن پــیـرهـن تــو گـشـت و آن مـعـجـر تــو
***
از کــوفــتـــن پـــای تـــو و گــشــتـــن تــولـعـبــی اسـت هـر انـدام تـو را بــر تــن تـو
مــاهــی تــو از جــیــب تــو تــا دامــن تــوچــون چــرخ هــمــی گــردد پــیــرامــن تــو
***
بــا مــن بــه مــیــان رســول بــایـد بــا تــوخــورشــیـد نــخــواهـم کــه بــرآیـد بــا تــو
آیــی بـــر مــن ســـایــه نــیــایــد بـــا تـــوشـایـد هـمـه خـلـق و مـن نـشـایـد بــا تــو
***
ای مــلــک بـــه دولــت تــو دارا گــشــتــهوز عــدل تــو دهــر پــیــر بـــرنــا گــشــتــه
شــمـشــیـر تــو قـهـرمـان اعـدا گـشــتــهدر جــمـلــه تــو را مـلــک مـهـیـا گــشــتــه
***
آنــی کــه ز فــالــهــا هـمــه فــال تــو بــههـر سـال تــو در عـمـر ز هـر سـال تــو بــه
زان مــال کــه داشــتــم مـرا مــال تــو بــهاز مـــال مــرا قـــبـــول و اقـــبـــال تـــو بـــه
***
از هـر جــنـسـم چـو شـاه بــگـشـادی راهاز بــخـت مـرا فـزون شـدی رتــبــت و جــاه
هــر بـــار چـــو زر آمـــدم از دولـــت شـــاهایــن بــار چــو گــوهــر آیــم انــشــائالــلــه
***
چــنـدان داری ز حــسـن و خــوبــی مـایـهکــز حــور بــهــشــت بــرتــری صــد پــایــه
پـــیــرایــه چـــرا بـــنـــددت ای مـــه دایــهنــورســـت مــه دو هــفـــتـــه را پـــیــرایــه
***
هـر چـنـد کـه بـر کـوهـم در شـب ز انـدوهگــریـان بــاشــم تــا بــه گـه بــانـگ خــروه
هـمـقـامـت تــو چـو سـرو بــیـنـم بــر کـوههــرگــز نــشـــوم ز دیــدن کـــوه ســـتـــوه
***
آمـد بــر مـن بــه چــشـمـکـان خــواب زدهســر تــا بـــه قــدم بــه عــنــبـــر نــاب زده
هــمــچــون دل مــن دو زلــف را تـــاب زدهرخ چــون گــل نــو شــکــفــتــه بــر آب زده
***
چـون دولت تـو جـهان جـوانسـت ای شـاهپـس دولـت تـو مـگـر جـهـانـسـت ای شـاه
بـزم تـو بـه حـسن بـوسـتـانست ای شاهگـویی ز شـکـوفـه زآسـمـانـسـت ای شـاه
***
ایـن خــوشـرویـان کـه ایـســتــادنـد هـمـهاز مـــادر حــــســـن دوش زادنـــد هـــمـــه
بــزم تــو شــهـا چــشــم نـهـادنــد هـمــهدر بـــنــدگــی تـــو دســـت دادنــد هــمــه
***
امــروز مــنـم چــو مــاری انـدر ســلــه ایز آوازه مـــن در ایــن جـــهــان ولـــولـــه ای
بـر مـن هر موی اگـر شـود سـلـسـلـه ایاز چــرخ فــلــک نـکــرد خــواهـم گــلــه ای
***
دانــم کــه وفـــا ز دل بـــرانــداخـــتـــه ایبــا آنـکـه مـرا عـدوسـت در ســاخــتــه ای
دل را ز وفـــا چــــرا بــــپــــرداخــــتــــه ایمــانــا کــه مــرا تــمــام نـشــنــاخــتــه ایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.