ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 07:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مسعود سعد سلمان
ای ابـــر ز بـــحـــر تـــا هــوایــی شـــده ایگـویی کـه کـف حـاتـم طـایی شـده ای
نـه نـه کـه کـف دســت عـلـایـی شــده ایزان مــایـه رحــمـت خــدایـی شــده ای
***
بــر شــعــر مـرا دلــیـســت ای بــار خــدایدر مــدح و ثــنــای خــســرو مــدح آرای
مـی بــتــرکــدم دل انـدریـن تــنـگـی جــایاز بـــهـــر خـــدای را دوایــی فـــرمـــای
***
ای غـم سـخـتـی تــو ای دل از غـم نـرمـیای دم سـردی تــو ای دل از دم گـرمـی
ای عشق خمش باش که بس بی شرمیای هـجـر بــرو کـه سـخـت بـی آزرمـی
***
روزی کــه چــو بــاد پــیـش مــن بــرگــذریدردســـر و رنــج دل و خـــون جـــگـــری
وآن شـب کـه چـو مه بـه روی من در نگرینــور جـــگــر و قــوت دل و تـــاج ســـری
***
مـــفـــروق دو دیــده ای و مــقـــرون دلـــیدل هـر چـه بـینـدیـشـد مـضـمـون دلـی
تــا ظــن نــبــری کــه هــیـچ بــیـرون دلــیدر خــون دلـم مـشـو کـه در خـون دلـی
***
مــرهـم گــفــتــم تــو بــا دل ریـش هـمــیتـا بــنـدیـشـم مـن از بــدانـیـش هـمـی
نـعـمـت شـودم زمـان زمـان بــیـش هـمـییـادم نـایـد ز نـعــمــت خــویـش هـمــی
***
دولــــت ز عــــلــــاء دولـــت عــــالـــی رایبــر عـالـم سـایـه درد چـون پــر هـمـای
ای داده خــدایــت شــرف از بـــهــر خــداییـک بــار مــرا جــمــال رویـت بــنــمــای
***
از شـیـریـنـی چـون بـه سـخـن بـنـشـینـیاز دو لـب خـود شـکـر بـه دامـن چـینـی
در بــوســه لــب تــو گــویـدم مــی بــیـنـیهـرگـز شـکـر ســرخ بــدیـن شـیـریـنـی
***
بــا هـر تــاری سـاخـتــه چــون پــود شـویبـا جـمـلـه همـه زیان بـی سـود شـوی
در دیـده عــهــد دوســت چــون دود شــویزینـگـونـه بـه کـام دشـمـنـان زود شـوی
***
ای گــل نــه ز گــل ز دل هـمــی بــر رویـیدل را ز هـمـه غـمـان فـرو مـی شـویـی
ای گـل تـو عـقـیق رنگ و مـشـکـین مـوییبـــر آب روان زیــاده اســـتـــی گـــویــی
***
آخــــر نــــگــــذاردم فــــلــــک چــــون زاریآخـــر بـــجـــهــد فـــضـــل مــرا بـــازاری
آخـــر بــــد مـــانـــدم جــــهـــان گـــلـــزاریعـــذری خـــواهـــد ز مـــن بـــهــر آزاری
***
ای دولــــت هـــنـــد را جــــمـــالــــی دادیای شـادی زین قـبـل بـه غـایت شـادی
ای چــــرخ تــــو در دهـــان عــــالــــم دادیکــای دولــت شــیــرزاد بـــاقــی بـــادی
***
شـوخـی صنمی خـوشـی کشی خـندانیطـوطـی سـخـنی و عـنـدلـیب الـحـانی
چــون بــرده دلــم بــه لــابــه و دســتــانـیلــابــد پــس دل روم چــو ســرگــردانـی
***
عـشـق آتـشـی افـروخـت کـه از بـسـیـاریدر دوزخــم افــکــنــد هــمــی پــنــداری
دل ســوخـــتـــه بـــودی بـــه هــزاران زاریگــر آب دو چــشــم مــن نـکــردی یـاری
***
ای بــخــت مـرا ســوخــتــه خــرمـن کـردیبــی جــرم دو پــای مـن در آهـن کـردی
در جــمـلــه مـرا بــه کــام دشــمـن کــردیبـا سـگ نکـنند آنـچـه تـو بـا مـن کـردی
***
در پــــیـــش گـــل وصـــال مـــا را بــــویـــیوز پـس همه سـالـه عـیب مـا را جـویی
هـــر چــــنـــد رخ وفـــای مـــا را شـــویـــیکـس نـشـنـودا آنـچــه تــو مـا را گـویـی
***
گــر چــه کــنــدت مــســاعــدت روز بــهـیآخـر ز قـضـا بــه هـیـچ حــیـلـت نـرهـی
تــا هـسـت بــده چــه فـایـده زآنـکـه نـهـیدشـمـن بــبـرد خـاک خـورد گـر نـدهـی
***
فــــر ابـــــدی و نــــعــــمــــت جــــاویــــدینــخــل عــیـشــی و گــلــبــن امــیــدی
خـوبــی و خـوشـی مـشـتــری و نـاهـیـدیفــرزنــد مــهــی نــبــیـره خــورشــیـدی
***
ای حــــورا زاده لــــعــــبــــت نــــوشــــادیاز بــاغ بــهـشــت کـی بــرون افــتــادی
بــنــدیـش کــه پــیـرایـه بــه تــن بــنـهـادیای حـــســن تـــو پـــیــرایــه مــادرزادی
***
بــنـمــودی مــقــنـعــی مــهـی نــاگــاهـیتـا هر کـه پـدید گـشـت چـون گـمراهی
او داشــت فـرو بــرده بــه چــاهـی مـاهـیداری تـو فـرو بــرده بـه مـاهـی چـاهـی
***
ای نـــای هـــوا بــــریـــدم از نـــای دمــــیاو را دم گـــرم بـــوده تـــو ســـرد دمــی
زو بــــود مــــرا خــــرمــــی از تــــو دژمـــیاو نـای نـشــاط بــود و تــو نـای غــمـی
***
عــشــوه دهـیـم هـمـی ســرابــی گــویـیبـر مـن گـذری هـمـی شـهـابـی گـویی
گــریــان شــوم از تـــو آفــتـــابـــی گــویــینـتــوانـم بــی تــو زیـسـت آبــی گـویـی
***
ای راوه اگـر بــهـشــت پــیـداســت تــویـیچـیزی کـه در او ملک مهیا اسـت تـویی
آبــی کــه در او ســپــهـر والـاســت تــویـیجـویـی کـه در او هـزار دریـاسـت تـویی
***
ای شـاه عـدو بـندی و هم قـلـعـه گـشـایای خـسـرو جـمـجـاه سـکـندر سـیمـای
ای رأی تــو چــون مـهـر فــلــک مـلـک آرایزیـن بــنــد رهـیـت را رهــایـی فــرمــای
***
چــــون بـــــلــــبــــل داریــــم بـــــرای رازیچــون گـل کــه نـبــویـیـم بــرون انـدازی
شــمــعــم کــه چــو بــرفــروزیـم بــگــدازیچــنــگــم کــه ز بــهــر زدنــم بـــنــوازی
***
امــیـد بــه زنــدگــانــیـم نـیـســت بــســیمـنـصــور ســعـیـد را بــگـویـیـد کـســی
هسـتـت بـه خـلاص عمر من دسـت رسیکز جان رمقی مانده ست از تن نفسی
***
مــســعــود چــو دربــنــد گــرفــتــار شــدیاز فــعــل زمــانـه بــر ســر کــار شــدی
از مــســتــی عــز و نــاز هــشــیـار شــدیدر جــمـلـه ز خــواب دیـر بــیـدار شــدی
***
نــالــنــده تـــر از نــایــم در قـــلـــعـــه نــایهمـسـایه مـاه گـشـتـم از تـنـدی جـای
نه طبـع مرا بـه جـای و نه دسـت و نه پـایای شـاه جـهان رحـم کن از بـهر خـدای
***
ای شــاه جــهـان ز مـلـک بــاقــی شــادیزیــرا کــه بـــرای مــلــک بـــاقــی زادی
ســـلــطـــانــی را جـــمــال بـــاقـــی دادیســلـطـان ســلـاطـیـنـی بــاقـی بــادی
***
بــر شــاهـان جــمــلــه پــادشــاهـی داریوز نعـمـت و کـام هر چـه خـواهی داری
ای شــــاه تــــو تأیــــیــــد الــــهــــی داریوالـله کـه بـه حـق تـو پـادشـاهی داری
***
آمــــد بــــر مـــن خــــیـــال زیـــبــــا یـــاریگـفـتــم بــه سـلـامـتــت بــدیـدم بــاری
تـــو نــیــز بـــدیــن ســـمــج بـــدیــدی آریشـیری شـده حـلقه بـر دو پـایش ماری
***
ای چـــرخ هــمـــه کـــار بـــه پـــرگـــار زدیگـر مـهـر درش مـگـر بــه مـسـمـار زدی
ای شــب تــو ردای خــویــش بــر قــار زدیای تـــیــغ زدوده صـــبـــح زنـــگـــار زدی
***
از غــنـچــه نـاشــکــفــتــه مــســتــورتــریوز نـرگـس نـیـم خــفـتــه مـخـمـورتــری
در خـــوبـــی از آفــتـــاب مــشـــهــورتـــریای مــه ز مــه دو هـفــتــه پــرنــورتــری
***
از بـــلــبـــل بـــر ســـرو طــربـــنــاک تـــریوز نرگـس دسـتـه بـسـتـه چـالـاک تـری
زآتــش صــنـمــا اگــر چــه بــی بــاک تــریوالــلــه کــه ز آب آســمــان پــاک تــری
***
ای قـــلـــعـــه نــای مــادر مــلــک تـــویــیدانـنـد کــه کــان گــوهـر مـلــک تــویـی
امـــروز نــیــام خـــنــجـــر مــلـــک تـــویــیآیــا دیــدی کــه بـــر در مــلــک تــویــی
***
ای تــن تــو بــه طـبــع بــار بــیـمـار کـشـیخـوشـدل خـوشدل رنج و غم یار کشی
از چــرخ هـمـی بــلــای بــســیـار کــشــیخوش بر تو نهد بـار که خوش بار کشی
***
چـــون مـــوی شـــدم رنــج هــر بـــیــدادیدر عـشـق ندید کـس چـو مـن ناشـادی
بـــرخـــیــزد اگـــر وزد بـــه مــن بـــر بـــادیچــون چــنـگ مـرا ز هـر رگـی فــریـادی
***
ای تـن چـه تـنـی کـه تـا شـدی فـرهنـگـیبــا چــرخ و زمـانـه در نـبــرد و جــنـگــی
در تـــو نــکــنــد اثــر هــمــی دلــتـــنــگــیبــگـداز و بــریـز اگـر نـه روی و سـنـگـی
***
چــون دیــد کــه بــر عــزم ســفــر دارم رایآمــد بـــه وداعـــم آن بـــت روح افـــزای
ســوگــنـد هـمــی داد کــه از بــهـر خــدایای عهد شکستـه در سفر بـیش مپـای
***
ایــن چــرخ بــســی بـــدل کــنــد نــوهــا رابــدخــوسـت از آن بــدل کـنـد خــوهـا را
هـم زشــت کــنــد بــه طــبــع نـیـکــوهـا راهـم ضــعــف دهـد بــه قـهـر نـیـروهـا راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.