ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»دیوان اشعار فرخی سیستانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 08:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فرخی سیستانی, کتابها

قصاید

در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی
مدح خواجه عمید ابومنصور سیداسعد گوید
در مدح امیر محمدبن محمود بن سبکتگین
در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین
در تهنیت ولادت پسری از امیر ابویعقوب یوسف برادرسلطان محمود
در مدح امیرابویعقوب یوسف بن سبکتگین گوید
در مدح امیر ابویعقوب یوسف بن ناصرالدین سبکتگین
در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود
در مدح خواجه جلیل عبدالرزاق بن احمدبن حسن میمندی
در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین گوید
در صفت گوی بازی سلطان و مهمان شدنش بخانه یکی از فرزندان
در مدح امیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصرالدین
در مدح خواجه بزرگ احمد بن حسن میمندی گوید
در مدح میر ابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی
در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج
در مدح خواجه ابوبکر حصیری گوید
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید
در ذکر مراجعت سلطان محمود از فتح سومنات گوید
در دعای به سلطان محمود غزنوی گوید
در صفت شراب خوردن سلطان محمدبن محمود غزنوی
در تقاضا و مدح محمدبن محمودبن ناصر الدین گوید
در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود
در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود گوید
در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید
در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود
در مدح خواجه ابوبکر حصیری
در تهنیت خلعت وزارت گوید
در مدح خواجه ابوعلی حسنک میکال نیشابوری
در تهنیت جشن سده و مدح وزیر گوید
در ذکر مراجعت سلطان محمود از هندوستان و فتح ثانی
در صفت باغ نو و کاخ ومجلس و دریاچه کاخ سلطان محمود گوید
در صفت لشکر سلطان محمود و خلعت دادن بدانان
درمعنی عشق گوید
درمدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر غزوات و فتوحات او در گنگ
در ذکر سفر سومنات و فتح آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان گوید
در مدح سلطان محمود و ذکر شکار او گوید
در ذکر شکار جرگه سلطان محمود پس از بازگشت از جنگ
در شکر گزاری از اسبی که سلطان محمود داده است
در مدح سلطان محمود بن ناصر الدین گوید
درمدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر فتوحات او گوید
این قصیده مصنوعه را در مدح سلطان محمود گفته است
در ذکر وفات سلطان محمود و رثاء آن پادشاه گوید
در مدح سلطان محمد بن سلطان محمودبن ناصر الدین سبکتگین گوید
در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصر الدین گوید
در عذر لاغری معشوق و توصیف لاغری و مدح امیر محمد بن محمود گوید
در مدح امیر ابو احمد محمدبن محمود غزنوی
در مدح میر ابواحمد محمدبن محمود بن ناصر الدین و وصف شکارگاه
در تهنیت عید فطر و مدح امیر محمد بن محمود گوید
تجدید مطلع
در وصف بهار و مدح ابواحمد محمدبن محمود بن سبکتگین
در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمود غزنوی گوید
در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصر الدین سبکتگین گوید
در صفت شکار جرگه میر ابواحمد محمدبن محمود گوید
در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود گوید
در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصر الدین سبکتگین گوید
در مدح امیر محمد فرزند سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح امیرابواحمد محمد بن محمود غزنوی گوید
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سپاهسالار
نیز در مدح امیر یوسف سپهسالار گوید
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف و تهنیت ولادت پسری از وی
در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپهسالار برادر سلطان محمود
در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپهسالار گوید
درمدح عضدالدوله امیریوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود
نیز در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود گوید
در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین گوید
در مدح امیر یوسف سپاهسالار
در مدح سلطان مسعود ولیعهد سلطان محمود گوید
نیز درمدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید
نیز در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید
در ستایش سلطان مسعود غزنوی گوید
در مدح شمس الکفاة خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی
نیز در مدح شمس الکفاة ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی وزیر گوید
در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی و وزارت یافتن او بعد از عزل ٦ ساله
درمدح وزیر زاده جلیل ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید
در تهنیت عید فطر و مدح خواجه جلیل عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید
در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود گوید
در مدح خواجه عمیدابوالحسن منصور گوید
در مدح خواجه سید منصور بن حسن میمندی
در وصفت بهار و مدح وزیر زاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد گوید
در مدح عارض سپاه محمودی ابوبکر عمید الملک قهستانی
در مدح خواجه ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری ندیم سلطان محمود
در مدح ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری ندیم سلطان محمود
در مدح ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری سیستانی ندیم سلطان محمود گوید
در صفت داغگاه امیر ابو المظفر فخر الدوله احمدبن محمد والی چغانیان
در مدح خواجه ابوبکر حصیری عبدالله بن یوسف سیستانی ندیم گوید
در مدح خواجه ابوالمظفر گوید
در مدح خواجه ابوسهل دبیر، عبدالله بن احمد بن لکشن گوید
نیز در مدح خواجه ابوسهل دبیر، عبدلله بن احمد بن لکشن
در مدح خواجه عمید سید ابواحمد تمیمی گوید
در مدح خواجه عمید اسعد کدخدای امیر ابوالمظفر والی چغانیان
در وزارت یافتن وخلعت پوشیدن خواجه ابو علی حسنک وزیر گوید
نیز در مدح خواجه ابو علی حسنک وزیر گوید
نیز در مدح سیدالکفاة خواجه ابوعلی حسنک وزیر گوید
نیز در مدح خواجه ابوعلی حسنک وزیر گوید
در مدح ابوبکر عمید الملک قهستانی عارض لشکر گوید
در مدح خواجه حسین بن علی گوید
در مدح خواجه ابوسهل دبیر گوید
در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود
در مدح شمس الکفاة خواجه احمدبن حسن میمندی
در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی
در مدح سلطان محمود و ذکر مراجعت او از رزم و فتح قلعه هزار اسب
در ذکر شکارگاه و شکار کردن سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح سلطان محمدبن سلطان محمود گوید
در مدح محمد بن محمود بن ناصر الدین گوید
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین گوید
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود
در مدح عضدالدوله امیر یوسف بن ناصر الدین گوید
در مدح امیر فخر الدوله ابوالمظفر احمدبن محمد والی چغانیان
در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین
در مدح امیرابواحمد محمد بن سلطان محمود
در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غازی غزنوی
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف سپاهسالار گوید
در مدح امیر ابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود
در مدح سلطان محمود غزنوی و تقاضا گوید
در مدح میر ابو یعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین
در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار گوید
در مدح سلطان ابو سعید مسعود بن محمود غزنوی
در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی گوید
در مدح خواجه ابو سهل عراقی گوید
در مدح خواجه ابواحمد تمیمی گوید
در مدح خواجه سید ابوالطیب بن طاهر
در مدح خواجه ابوسهل عبدالله بن احمد بن لکشن دبیر گوید
در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین گوید
در مدح یمین الدولة و امین الملة محمود بن ناصرالدین
درمدح یمین الدوله ابوالقاسم محمود بن ناصر الدین گوید
در مدح سلطان محمود سبکتگین گوید
در مدح سلطان محمود غزنوی گوید
در تهنیت عید و مدح سلطان محمودغزنوی
در مدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین
در مدح سلطان محمود غزنوی
در حسب و حال و رنجش خاطر سلطان و طلب عفو گوید
در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی
نیز در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید
در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین
در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود بن ناصر الدین
نیز در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود غزنوی
نیز در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید
درمدح عضدالدوله امیر ابویعقوب یوسف بن ناصرالدین
در حسب حال و ملال خاطر امیر یوسف و سه سال مهجور ماندن از خدمت او و شفاعت امیر محمد گوید
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین غزنوی
درمدح عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین
نیز در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین
در مدح عضد الدوله امیر ابو یعقوب یوسف سپهسالار گوید
در مدح امیرابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود گوید
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین
نیز در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین گوید
در صفت خزان و مدح امیر ابوالمظفرنصر بن سبکتگین برادر سلطان محمود گوید
در تقاضای معاودت سلطان مسعود از اصفهان به غزنین پس از فوت محمود
در مدح سلطان مسعود و فتوحات اوو کشتن او شیر را
در وزارت یافتن خواجه احمد بن حسن میمندی بعد از عزل شش ساله
در مدح شمس الکفاة خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی
در مدح شمس الکفات خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی
در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر گوید
در مدح شمس الکفات احمد بن الحسن میمندی
در مدح خواجه ابوالفتح فرزند وزیرگوید
در مدح خواجه ابوسهل دبیر وزیرامیر یوسف
در مدح خواجه ابوالحسن حجاج، علی بن فضل بن احمد گوید
در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد گوید
در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه
در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود گوید
نیز در مدح خواجه فاضل ابوبکر حصیری ندیم سلطان گوید
نیز درمدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم گوید
در مدح خواجه عمید المک ابوبکرقهستانی عارض لشکر
در مدح خواجه ابو سهل دبیر، عبدالله بن احمد بن لکشن وزیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن سبکتگین
در مدح ابو منصور دواتی قراتکین حاکم غرجستان
درمدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و توصیف شعر گوید
در مدح خواجه ابو علی حسنک وزیر
در ذکر مسافرت از سیستان به بست و مدح خواجه منصور بن حسن میمندی
در توصیف شکار سلطان گوید
در مدح ملک زاده مسعود بن محمود بن سبکتگین
در دعای سلطان و تقاضای ملازمت سفر گوید
در مدح خواجه ابوسهل احمد بن حسن حمدوی گوید
در تهنیت عید و مدح سلطان محمود غزنوی
در مدح سلطان محمود بن سبکتگین غزنوی
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی
در مدح سلطان محمود بن ناصر الدین غزنوی
در مدح امیر ابو یعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین
در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمودبن ناصر الدین
نیز در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمد غزنوی
در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین
نیز در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین
در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسین میمندی
در مدح خواجه ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج
در مدح خواجه بزرگ و عذر تفصیر خدمت
در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود گوید
در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی
در لغز آتش سده و مدح سلطان محمود گوید
در تحریض به حرکت هندو تسخیر کشمیر گوید
در مدح سلطان محمود غزنوی گوید
در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود
در مدح ابو احمد محمدبن محمودبن ناصر الدین
در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمود غزنوی
در مدح محمد بن محمود غزنوی گوید
در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود گوید
در مدح امیر ابو احمدمحمد بن محمود غزنوی
در مدح امیر محمد و تهنیت ولادت پسر وی گوید
در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید
در مدح امیر محمد ولیعهد سلطان محمود
در مدح محمدبن محمودبن ناصرالدین گوید
در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین
در تهنیت مهرگان و مدح عضد الدوله امیر یوسف
در بهبود یافتن امیر یوسف از مرض و مدح اوگوید
در توصیف باغ امیر یوسف سپهسالار گوید
در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین سپاهسالار
در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید
در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی گوید
در مدح خواجه عمید حامد بن محمدالمهتدی گوید
در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید
در مدح خواجه ابوسهل احمدبن حسن حمدوی گوید
نیز در مدح خواجه ابوسهل حمدوی گوید
در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی گوید

ترجیع بند

در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین
در مدح امیرابو محمد بن محمود غزنوی
در مدح ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج

قطعات و ابیات باز مانده قصاید

قطعه
و او راست
نیز او راست
همو راست
نیز او راست
همو راست
واو راست
نیزاو راست
همو راست
و او راست
نیز او راست
همو راست
او راست
او راست
همو راست
ازوست
نیز او راست
همو راست
او راست
همو راست
همو راست
نیز او راست
و او راست
ازاوست
همو راست
نیز او راست
همو راست
همو راست
و او راست
و ازوست
همو راست
و نیز اوراست
نیز ازاوست
همو راست
ازوست

رباعیات

رباعیات

ابیات پراکنده

ابیات پراکندهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.