شماره ٤١: دل بی تو به صدهزار زاریست

اصلاح شده در 2011/08/10 00:13 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

دل بـی تـو بـه صـدهزار زاریسـتجـان در کـف صـدهزار خـواریسـت
در عشـق تـو ز اشـک دیده دل راالــحــق ز هـزار گــونـه یـاریـســت
در راه تـــو خـــوارتـــر ز حـــاکـــمای بخت بد این چه خاکساریست
کردیم به کام دشمن ای دوستدانـم کـه نـه این ز دوسـتـاریسـت
هـجـران سـیـه گـر تــوام کـشـتاین نـیـز هـم از سـپـیـدکـاریـسـت