شماره ٦٤: عشق هر محنتی به روی آرد

اصلاح شده در 2011/08/10 00:14 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

عـشـق هـر مـحـنـتـی بــه روی آردمـکـن ای دل گـرت نمـی خـارد
وز چه رویت همی شود غم عشقروی سـرکش که روی این دارد
دامــن عـــافـــیــت ز دســـت مــدهتـا بــه دسـت بــلـات نـسـپـارد
گــویــی انــدر کــنــار وصــل شـــومتــا شــوی گـر فــراق بــگــذارد
وصـل هم نازموده ای کـه بـه لطـفخــون بــریـزد کــه مـوی نـازارد
مـردبـینی کـه روز وصـل چـو شـمـعدر تو می خندد اشک می بارد
گــیــر کــامــروز وصــل داغــت کــردهـــجــــر داغ فــــراق بــــاز آرد
بــرگـرفـتــم شـمـار عـشـق آن بــهکــه تــرا از شــمــار نـشــمـارد